Celoslovenská prehliadka tvorivosti pedagógov CHALUPKOVO BREZNO 2020 sa pripravuje (Prihlášky do 30. septembra 2020)

Napriek okolnostiam v súvislosti s pandémiou sa  53. ročník prehliadky tvorivosti pedagogických zamestnancov Chalupkovo Brezno starostlivo pripravuje. Organizátori si uvedomujú premenlivosť situácie a majú rozpracované viaceré varianty podujatia. V každom prípade sa uskutočnia súťaže v jednotlivých kategóriách, otázne sú ešte sprievodné programy a ich rozsah. Hlavní organizátori – mesto Brezno a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR stanovili termín na 22. – 24. októbra 2020. Po prvýkrát prevzal záštitu nad týmto tradičným podujatím minister Branislav Grőling a plánuje sa ho aj osobne zúčastniť. Organizátori sú vďační aj za finančný príspevok z Fondu na podporu umenia.

Všetky kategórie zostávajú v platnosti – umelecký prednes, spev a interpretácia na hudobných nástrojoch, literárna, výtvarná a skladateľská tvorba, ako aj tvorba umelecko-dokumentárnych a vzdelávacích videoprogramov. Garantom literárnej prehliadky je odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici, ktorá aj tohto roku zostaví poroty pre poéziu a prózu, pripraví bulletin podujatia a bude sa podieľať na sprievodných podujatiach literárneho charakteru, najmä záverečnej exkurzie do Radvane, kde si účastníci pripomenú 200. výročie narodenia Andreja Sládkoviča.

Priebežné informácie môžu záujemcovia zistiť na webovej stránke www.chalupkovobrezno.sk, kde sa dozvedia aj termín prihlášky (do 30. septembra 2020) svojej účasti na prehliadke v jednotlivých kategóriách a iné potrebné informácie. Veríme, že sa „chalupkovci“ budú môcť opäť stretnúť a načerpať inšpiráciu do ďalších mesiacov školského roka.

JANA BORGUĽOVÁ