Celoslovenská literárna súťaž JAŠÍKOVE KYSUCE (Uzávierka: 15. 10. 2016)

Kysucká knižnica v Čadci v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom, Spolkom slovenských spisovateľov, Literárnym fondom SR a Kysuckou kultúrnou nadáciou vyhlasuje

48. ročník celoslovenskej literárnu súťaže JAŠÍKOVE KYSUCE –

autorskej súťaže mladých prozaikov, ktorí ešte svoju tvorbu knižne nepublikovali.

----------------

Štatút

 

Celoslovenská literárna súťaž JAŠÍKOVE KYSUCE –
autorská súťaž mladých prozaikov, ktorí ešte svoju tvorbu knižne nepublikovali

 

Súťažné príspevky budú postupne uverejňované na webových stránkach www.jasikovekysuce.sk  v poradí, v akom budú prichádzať. Vyjadrovať sa k nim bude odborná porota pozostávajúca zo zástupcov Spolku slovenských spisovateľov, Literárneho fondu a Kysuckej kultúrnej nadácie. Svojimi názormi na tú-ktorú prózu môžu súťaž obohatiť aj čitatelia týchto webových stránok prostredníctvom e-mailovej pošty. Príspevky nezasielame späť ani na vyžiadanie.

 

Termín uzávierky:

Súťaž bude uzatvorená 15. októbra 2016.

Súťažné prózy, ktoré budú knižnici doručené po uzávierke, nebudú zaradené do súťaže.

Vyhodnotenie literárnej súťaže sa uskutoční 1. decembra 2016.

 

Podmienky súťaže:

Do súťaže sa môžu zapojiť autori do 35 rokov svojimi krátkymi prózami. Zašlú ich elektronickou poštou na e-mail: jasik@kniznica-cadca.sk. Súťažné príspevky je potrebné dodávať v elektronickej forme vo formátoch MS Word (doc.) alebo Open Office. Bitmapový dokument, ktorý bol vytvorený napr. skenovaním rukopisu alebo hárok s ručne písaným obsahom sa nepovažujú za relevantný textový podklad. Každý súťažiaci môže zaslať maximálne dve samostatné poviedky, ktorých textový rozsah nepresiahne 10 strán normalizovaného formátu A4.

K súťažným príspevkom je potrebné pripojiť i stručný životopis, miesto bydliska, vek a kontaktné údaje (adresu, telefónne číslo, e-mail). Meno, miesto bydliska a vek bude pri finalistoch vybraných odbornou porotou zverejnené na www.stránke a v zborníku súťažných prác. Tým, že ich súťažiaci zašle spolu so súťažnými prácami, dáva organizátorom povolenie zverejniť ich na webových stránkach, prípadne v zborníku vybraných prác.

Na vlastnú žiadosť autora môžu byť jeho práce zverejnené pod pseudonymom. V tom prípade jeho vlastné meno bude použité iba pre potreby spojené s organizáciou súťaže: (prezenčná listina, diplom a iné.) V prípade, že autor má záujem komunikovať s ostatnými súťažiacimi, môžeme mu na požiadanie zverejniť e-mailovú adresu.