Bratislava, moje mesto 2020 (Uzávierka: 1. mája 2020)

Bratislava, moje mesto 2020 (Uzávierka: 1. mája 2020)

Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci s verejnými knižnicami v Bratislave – Staromestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava- Nové Mesto a Miestnou knižnicou Petržalka vyhlasujú 10. ročník súťaže literárnej a výtvarnej tvorby školákov

BRATISLAVA, MOJE MESTO 2020

Poslaním súťaže je podporiť fantáziu a tvorivosť detí a mládeže, rozvoj vyjadrovacích schopností v literárnej či výtvarnej podobe, podporiť vzťah detí a mládeže k mestu, v ktorom žijú, učia sa a trávia voľný čas. Súťaž má upriamiť ich pozornosť na Bratislavu, vzbudiť záujem o jej históriu, osobnosti, problémy aj jedinečnosť.

 

Témy pre literárnu aj výtvarnú kategóriu:

1. Bratislava v počítačovej hre

Ako sa prepojí Bratislava a ľubovoľná – či už existujúca alebo vymyslená – počítačová hra, necháme na fantázii súťažiacich. Dôležité je, aby sme príbeh, víziu alebo nápad pochopili a aby nás to bavilo.

Žánre: a) literárne práce: ľubovoľný žáner (maximálne na štyri A4 strany); b) výtvarné práce: ľubovoľná technika (okrem fotografie).

2. Reklama na Mestskú knižnicu v Bratislave

Super nápadom vymyslite reklamu na našu knižnicu.

Žánre: a) literárne práce: slogany, vtipné básničky, krátky reklamný text či komiks (maximálne na jednu A4 stranu); b) výtvarné práce: ľubovoľné spracovanie témy; c) špeciálna kategória pre budúcich blogerov a youtuberov: krátke (maximálne 90-sekundové) video na danú tému. Príspevky alebo prekliky na ne môžete posielať do kópie na adresy: veduca.detska@mestskakniznica.sk, dramaturgia@mestskakniznica.sk.

3. Clivo v Bratislave

Smutný príbeh, ktorý je spätý s Bratislavou. Môže byť osobný, legenda, povesť, spomienka blízkeho alebo len vymyslený, no vždy musí súvisieť s naším mestom. Ideálne, ak čitateľa rozplače. Žánre: a) literárne práce (maximálne na štyri A4 strany); b) výtvarné práce: ľubovoľná technika (okrem fotografie).

Pravidlá súťaže:

Všetky literárne aj výtvarné práce musia obsahovať tieto údaje (inak môžu byť zo súťaže vylúčené): meno a priezvisko, vek, trieda, adresa školy i bydliska, kontakt (e-mail, telefón), súťažná kategória, téma + podpísaný súhlas GDPR (formulár nájdete na webovej stránke MKB).

Kategórie: 1. najmladší žiaci (1. – 2. ročník ZŠ); 2. mladší žiaci (3. – 5. ročník ZŠ); 3. starší žiaci (6. – 9. ročník ZŠ, prima až kvarta osemročných gymnázií).

Súťažné práce pošlite do 1. mája 2020 poštou na korešpondenčnú adresu: Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16, 814 79 Bratislava; elektronicky na adresu vedúcej detského úseku: veduca.detska@mestskakniznica.sk.