Anton Hykisch: Ponúkať orientáciu v dnešnom zložitom svete

Anton Hykisch: Ponúkať orientáciu v dnešnom zložitom svete

Vážené dámy a páni, milí priatelia,

nechcem tentoraz naširoko hovoriť o zásadných ideových otázkach, ktoré nastolili súčasné pomery doma i vo svete. Žijeme v časoch ostrého celosvetového zápasu o základné hodnoty ľudstva. Na jednej strane vystupuje čoraz agresívnejší liberalizmus a neomarxizmus a na druhej strane stoja obhajcovia kresťanských a národných hodnôt. Tento zápas prebieha aj vnútri Európskej únie a my musíme vedieť, na ktorej strane stojíme. Podrobne o tom hovoril náš mladý kolega Štefan Patrik Kováč v svojom príspevku.

Chcem obrátiť vašu pozornosť na niekoľko praktických otázok, ktorými by sa mal zaoberať novozvolený predseda a členovia predstavenstva nášho Spolku.

Zákon o kultúrnych fondoch

Vláda a konkrétne ministerka kultúry napáda princípy tohto zákona. Menovite systém odvádzania 2 % príspevkov z autorských odmien. Zrušenie týchto odvodov by zbavilo slovenskú kultúru významného finančného zdroja. Dostalo by nás do úlohy prosebníkov o dotácie zo štátneho rozpočtu. Mali by sme zabrániť akýmkoľvek legislatívnym opatreniam, ktoré by narušili či zrušili tento zdroj samofinancovania kultúry.

Fond na podporu umenia

Žiadajme prehodnotiť koncepciu dotácií z tohto fondu. Je nemysliteľné, aby väčšina financií smerovala do tzv. kultúrneho priemyslu, na nespočetné akcie street artu, hudobných a zábavných produkcií, jarmokov, kabaretov, skupinových výstav. Napísať knihu, román, divadelnú hru, scenár je práca dlhodobá, často na viac rokov. Väčšina spisovateľov musí byť zamestnaná podľa svojho vzdelania alebo poberajú nízke starobné dôchodky. Tvoria literatúru v svojom voľnom čase. Kto ich podporuje napr. v čase pandémie? Podobne zloženie komisií FPU si vyžaduje osobitnú analýzu.

Literárne informačné centrum (LIC)

LIC je štátna organizácia na propagáciu a šírenie slovenskej literatúry doma i v zahraničí. Táto organizácia už po dlhé roky preferuje a finančne podporuje diela úzkej skupinu literárnych tvorcov rovnakého ideového zamerania, a to za peniaze daňových poplatníkov. Národne či kresťansky orientovaní autori sú dlhodobo vytesňovaní z kontextu slovenskej literatúry.

V súčasnosti prebehlo druhé (vraj neúspešné) výberové konanie na uvoľnené miesto riaditeľa LIC. Navrhujem, aby náš Spolok navrhol vhodných kandidátov na obsadenie tohto kľúčového miesta pre rozvoj našej literatúry.

Budova SSS a klubové priestory

Spolok ako najpočetnejšia spisovateľská organizácia by mal doriešiť zložitý komplex nehnuteľností SSS. Spolok musí mať priestor klubového typu a vyhovujúce priestory na prácu Spolku a vydavateľstva.

Financovanie Literárneho týždenníka

V súčasných podmienkach trhovej ekonomiky nie je mysliteľné, aby týždenník/dvojtýždenník bol odkázaný výlučne na dotáciu zo štátneho rozpočtu. Nemôžeme byť vydaní na milosť či nemilosť meniacich sa vládnych garnitúr. Predstavenstvo SSS by malo hľadať aj iné nezávislé zdroje financovania, sponzorov. Nevylúčil by som ani dofinancovanie z vhodnej inzercie. Alternatívne by sme mali budovať aj webovú podobu nášho časopisu spolufinancovanú niektorou kultúrnou inštitúciou či firmou.

Vydavateľstvo SSS

Problematika je známa. Chválim vydavateľstvo za ambiciózny edičný program osobitne v oblasti prekladov základných diel svetovej filozofie. Potrebujeme však aj viac ekonomicky úspešných kníh slovenských autorov. Takisto nemôžeme byť závislí výlučne od dotácií FnPU, ale úlohou ostáva hľadať aj doplnkové zdroje financovania.

Vážení kolegovia a priatelia, na našom snemovaní by sme nemali podľahnúť beznádeji a pesimizmu. Onedlho storočný Spolok slovenských spisovateľov prežil všeličo a všelikoho. Na členskom zhromaždení by sme nemali len nariekať a sťažovať sa na iných. Dámy a páni! Sme spisovatelia. Našou jedinou a hlavnou úlohou je písať, tvoriť. Nič iné nám nezostáva. Musíme dodať na pulty nové knihy, zaujímavé knihy. Knihy, ktoré sa predajú. Nie je pravda, že dobré knihy musia byť nepredajné. Ľudia od nás rovnako čakajú stanoviská, radu, pomoc, orientáciu v dnešnom zložitom svete. Píšme teda články, statusy, blogy. Nech ľudia cítia, že sme tu, vedľa nich, s nimi.

Na to všetko vám – i sebe – želám mnoho síl, zdravia a najmä odhodlania!

 

(Diskusné vystúpenie odznelo na Členskom zhromaždení Spolku slovenských spisovateľov 15. júla 2021 v Bratislave vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu)

 

(Anton Hykish, čestný člen Spolku slovenských spisovateľov, je významný slovenský spisovateľ, autor literatúry faktu, ocenený Pribinovým krížom I. triedy /1998/, Cenou ministra kultúry SR /2017/, dvakrát Cenou Egona E. Kischa za literatúru faktu, laureát hlavnej Ceny Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu a Ceny SSS Ladislava Ťažkého za rok 2016 za román Verte cisárovi, ocenenia AOSS a SSS za celoživotné dielo v oblasti prózy a publicistiky pri príležitostí Dní slovenskej literatúry /2014/, Ceny Fra Angelica v kategórii slovesné dielo – za prínos kresťanských hodnôt do umenia za rok 2013, ktorú mu udelila Biskupská konferencia Slovenska, i ďalších významných ocenení.)