AMBRUŠ, Jozef

AMBRUŠ, Jozef

Jozef Ambruš, PhDr., CSc. (* 22. 9. 1914 Horný Badín – † 2. 4. 1993 Bratislava), pseud.: I. J. Bič; Inka Lipská; -ja-; J. A.; J. Gálik; Ján (Janko) Bystrík, Ľ. A. Podsitniansky; -ľaš-; -ľja-;Ľ. J. A.; Ľ. Babčan; Ľ. Hlas; Ľubo J. Ambruš; -uš, slovenský historik, editor, pochádzal z roľníckej rodiny. Šesť tried ľudovej školy vychodil v Dolnom Badíne, študoval na gymnáziách v Banskej Štiavnici a v Trnave, kde aj maturoval (1934). Absoloval odbor slavistika a klasická filológia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1934 – 1938), kde už počas štúdia získal dva významné zahraničné študijné pobyty na univerzitách v Krakove (1935) a v Ľubľani (1937). Po ukončení štúdia promoval na doktora filozofie (PhDr.) a pôsobil ako asistent slovanského seminára na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pracoval na Úrade propagandy Slovenskej republiky (od roku 1940) a na slovenskom generálnom konzuláte vo Viedni (1943 – 45). Tam viedol aj lektorát češtiny a slovenčiny na Vysokej škole pre svetový obchod a venoval sa štúdiu archívov, zhromažďujúc korešpondenciu Ľudovíta Štúra. Po skončení vojny sa vrátil na Slovensko, kde bol riaditeľom Vydavateľstva Spolku sv. Vojtecha v Trnave (1948 – 53), potom jazykovým redaktorom vo Vydavateľstve technickej literatúry v Bratislave (1953 – 54) a odborným pracovníkom Ústavu literatúry SAV (1954 – 58). V r. 1958 sa znova vrátil do Trnavy a pôsobil ako knihovník Spolku sv. Vojtecha až do r. 1964, keď sa znova vrátil ako vedecký pracovník do Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave, odkiaľ odišiel do dôchodku (1981). Rroku 1966) obhájil súbor práce Edície z národného obrodenia a získal hodnosť kandidáta vied (Csc.). Roku 1981.

Bol významným literárnym historikom a uznávaným editorom literárnych textov. Venoval sa skúmaniu štúrovského obdobia našich literárnych dejín, najmä dielu Ľ. Štúra (sledoval vznik jeho básní, vrátane tých, čo sa nezachovali, ale sú o nich zmienky) a samostatný celok tvoria jeho štúdie o Danielovi Marótym. Vydal knihy: Poézia Ľudovíta Štúra (1937), Daniel Moróthy na štiavnickom gymnáziu (1938), Daniela Maróthyho Dvojaká ľúbosť: príspevok ku škole Štúrovej (1942), knižne vydal aj text skladby Dvojaká ľúbosť spolu s Rozpomienkami na dni peknej mladosti (1942), prácu Daniel Moróthy v Bratislave (1950) a stať zhrňujúcu jeho editorské skúsenosti a názory Ľudovít Štúr: Život a dielo (1965). Pripravil výber z úvah a článkov Ľ. Štúra Slovo v čase (1941), päťzväzkové vydanie Dielo Ľudovíta Štúra (1953 – 57) s podrobnými komentármi. Vydal Dielo Jána Hollého v 10 zväzkoch (1950), pramenné knihy Vzájomné listy Jaroslava Vlčka a Jozefa Škultétyho (1963), Ján Hollý očami svojich súčasníkov (1964), Korešpondencia Jána Hollého (1967) a Korešpondencia Jozefa Petroviča (1969). Ako posledný edičný čin vydal 1. zväzok Listov Jána Kollára. Okrem toho publikoval pramene, štúdie a príspevky v zborníkoch Literárny archív, Biografické štúdie a i., v odborných periodikách ako Slovenská literatúra. Spracoval množstvo biografických profilov a hesiel slovenských spisovateľov v časopisoch a lexikónoch, napr. v Encyklopédii slovenských spisovateľov či v Slovenskom biografickom slovníku. Príležitostne prekladal zo slovinčiny a z poľštiny.

Literatúra:
1) Jozef Ambruš. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vyd. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov a Slovenská národná knižnica, 2001. S.  10.
2) Jozef Ambruš. In: Encyklopédia slovenských spisovateľov. 2 zv. [Napísal kolektív autorov pod vedením PhDr. Karola Rosenbauma, DrSc.] Bratislava: Obzor, 1984. S. 12 – 13.