7. ročník básnickej súťaže Cena Rudolfa Fabryho – Uzávierka: 31. október 2015

7. ročník básnickej súťaže Cena Rudolfa Fabryho – Uzávierka: 31. október 2015

Spolok slovenských spisovateľov
Literárne informačné centrum
Obec Budmerice
Časopis Spolku slovenských
spisovateľov DOTYKY

vyhlasujú 7. ročník básnickej súťaže
Cena Rudolfa Fabryho

Súťaž je určená mladým autorom poézie do 30 rokov, bez knižne vydaného diela umeleckej literatúry. Každý autor môže poslať minimálne 3, maximálne 10 básnických textov v súhrnnom rozsahu do 150 veršov.

Prihlásená tvorba (ani jej časť) nesmie byť do vyhlásenia výsledkov nikde publikovaná (ani na internete). Básne musia byť napísané v slovenskom jazyku.
Súťaž je anonymná. Na nijakej strane príspevku (básne) nesmie byť uvedené meno autora. Súťažiaci k zásielke v zalepenej obálke priloží svoje údaje (meno, adresu, rodné číslo) alebo ich zašle e-mailom v samostatnom word súbore spolu s prihlásenými prácami.

Vytlačené súťažné práce je nevyhnutné poslať v troch exemplároch na adresu:

Spolok slovenských spisovateľov, Laurinská 2, 815 84, Bratislava, s označením obálky „Cena Rudolfa Fabryho 2015“ alebo na e-mailovú adresu: cenarudolfafabryho@gmail.com – v predmete správy treba uviesť: Cena Rudolfa Fabryho 2015.

Pred uzávierkou súťaže rozhoduje dátum poštovej pečiatky, resp. doručenej e-mailovej pošty.

Texty súťažných prác sa autorom nevracajú.

Uzávierka súťaže je: 31. októbra 2015

Súťažné práce posudzuje trojčlenná odborná porota, ktorú vymenujú organizátori.
Slávnostné vyhodnotenie, odovzdávanie finančných (laureát 100 €, 3 prémie každá po 50 €) a vecných cien sa uskutoční koncom roka 2015 v Budmericiach.

 

(Vzhľadom na skutočnosť, že vyhodnotenie bude súčasťou kultúrno-umeleckého podujatia k výročiu narodenia Rudolfa Fabryho, je nevyhnutné, aby sa ho ocenení autori osobne zúčastnili. Výnimky sú možné len po dohode s organizátormi alebo v prípade, že je autor na dlhodobom pobyte v zahraničí.)