ZVÝHODNENÁ INZERCIA V LITERÁRNOM TÝŽDENNÍKU!

22.01.2022 11:12

V úsilí podporiť základné podmien­ky na tvorbu a vydávanie Literárneho týždenníka (LT) – časopisu Spolku slo­venských spisovateľov– v neľahkých podmienkach, ktoré spôsobuje najmä opakované krátenie dotácie pre časopis Fondom na podporu umenia i pokles je­ho stánkového predaja v dôsledku pan­demickej situácie, ponúkame podnikate­ľom, organizáciám, inštitúciám a iným subjektom, ktoré majú záujem podporiť náš časopis, možnosť inzercie.

Inzertné strany, ak sa nám podarí zabezpečiť inzerentov, budeme zaraďo­vať na samostatný list do stredu vyda­nia – nad rámec 16-stranového rozsahu LT, aby sme čitateľov neukrátili o obsah časopisu.

Samozrejme, radi uprednostníme in­zerciu z oblasti kultúry, či už vydavateľ­ské ponuky, programy kultúrnych podu­jatí apodobne, nie je to však podmienka.

V prípade opakovanej inzercie sa dá dohodnúť zľava.

Obraciame sa na všetkých našich čita­teľov aosobitne na členov Spolku sloven­ských spisovateľov, jeho predstavenstva a odbočiek, ako aj na všetkých sloven­ských spisovateľov, publicistov, umelec­kých tvorcov, vedcov a miestnych vzde­lancov, manažérov kultúry či osvetových pracovníkov, teda na celú slovenskú kul­túrnu verejnosť, aby o možnosti inzercie v Literárnom  týždenníku informovali svo­jich známych, ktorí by ju mohli využiť, a tým podporiť náš časopis v neľahkej si­tuácii, v ktorej sa nachádza.

Za pomoc a podporu ďakujeme.

Redakcia

Cenník inzercie

Formát časopisu:

670 mm (výška) x 315 mm (šírka)

Celá strana: 2 000 €

Polovica strany: 1 000 €

Štvrtina strany: 500 €

Inzercia môže byť plnofarebná.

 

Poznámka:

Redakcia si vyhradzuje právo od­mietnuť inzerát, ktorý by bol vrozpo­re shodnotovým zameraním časopi­su alebo etickým konaním či dobrý­mi mravmi.

Ak máte záujem inzerovať v Li­terárnom týždenníku, napíšte nám na e-mail literarny.tyzdennik@gmail.sk.

Ozveme sa vám a dohodneme s va­mi špecifikáciu, spôsob dodania inzer­cie (formát textu, obrazových materiá­lov) a termín zverejnenia vášho inzerátu.

 

(Zverejnené: 5. 12. 2021; aktualizované: 22. 1. 2022; 27. 4. 2022)