Zomrel významný slovenský klasický filológ DANIEL ŠKOVIERA (* 30. 11. 1946 – † 24. 2. 2020)

16.03.2021 16:21

  Významný slovenský klasický filológ a neolati­nista prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD., prof. eme­ritus, vedecký pracovník a prekladateľ, zomrel 24. 2. 2021 na ochorenie COVID-19. Narodil sa30. 11. 1946 v Mikulášovej (okr. Bardejov) v ro­dine gréckokatolíckeho farára. Ako riadny profesor zastával funkciu vedúceho ka­tedry klasickej a semitskej filológie (2004– 2013), bol garant odboru klasické jazyky (do2018). Bol jed­ným zo zakladateľov obnovenej Trnavskej univerzi­ty (TU) v Trnave (1992) a tamojšej katedry klasic­kých jazykov. Vyučoval gréčtinu na Rímskokatolíc­kej bohosloveckej fakulte v Bratislave, Aloisiane, ne­skôr na Teologickej fakulte TU v Trnave. (Viac sa d očíta te na webovej stránke Literárneho týždenníka.)

Foto: archív UNIBA