Zomrel PaedDr. TOMÁŠ MAJERNÍK, člen prešovskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov

08.11.2022 20:33

Narodil sa 19. mája 1942 v Terni. Odbor slovenský jazyk, literatúru a dejepis vyštudoval na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, kde ukončil aj postgraduálne štúdium pre výchovných poradcov. Odbor katolícka teológia a etická výchovu vyštudoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského. Vyučoval  na  Združenej strednej škole odevnej v Prešove. Úspešne sa zúčastnil mnohých  literárnych  súťaží. Publikoval v  tlači, rozhlase a v literárnych zborníkoch. Vydal básnické zbierky Správne tušenie (2003, 2008, 2010), Pôjdeme k prameňom (2008). Venoval sa aj  literatúre faktu. Bol  členom  redakčných rád časopisov: Diecézny hlas, Ohlasy a mesačníka Prešov. Ako dlhoročný publicista bol členom Slovenského syndikátu  novinárov a Spolku  slovenských  spisovateľov.  

Zomrel v Prešove 7. 11. 2022 vo veku 80 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 10. 11. 2022 v Dome smútku v Terni. Bude nám chýbať.

V Spolku slôovenských spisovateľov sa vynímala jeho ľudskosť, činorodosť, ochota, tvorivosť, zmysel pre krásu slova i fotografie. Odišiel Tomáš – stále usmiaty s dobrým srdcom – do večnosti. Česť jeho pamiatke. Nech odpočíva v pokoji.

Ingrid Lukáčová, tajomníčka PO SSS