Zomrel profesor Ján PAULINY, arabista svetového významu, člen Spolku slovenských spisovateľov

17.02.2021 19:46

V pondelok 25. ja­nuára 2021 zomrel prof. PhDr. Ján Pauli­ny, CSc. (* 4. júna 1939), významný slovenský ve­dec a pedagóg, arabis­ta svetového významu, ktorý bol synom vý­znamného slovenské­ho slovakistu, slavistu, jazykovedca a literár­neho vedca Eugena Paulinyho (* 1912 – † 1983).

Prof. J. Pauliny študoval na Filozofickej fa­kulte (FF) Univerzity Komenského v Bratisla­ve (1956 – 1957), absolvoval štúdium arabské­ho a anglického jazyka na Filozofickej fakulte (FF) Karlovej univerzity v Prahe (1957 – 1961). Pôsobil ako pedagóg na FF UK v Bratislave (1961 – 2013) – na katedre klasickej a semitskej filológie, ako pro­fesor a vedúci katedry orientalistiky aj ako de­kan FF UK (1994 – 1997). Roku 1987 sa habilitoval, roku 1997 ho inaugurovali ako profesora.

Svojím celoživotným dielom profesor Pauliny vý­razne prispel k formovaniu modernej slovenskej i eu­rópskej arabistiky. Venoval sa najmä arabskej gra­matike, lexikografii, dialektológii, historickej, zeme­pisnej, biografickej, náboženskej a ľudovej literatú­re. Jeho bohatá bibliografia zahŕňa množstvo prekla­dov, vedeckých i popularizačných diel z oblasti arab­ských dejín, kultúry a islamu, ako aj recenzií rôznoja­zyčných svetových prác. Je považovaný za zaklada­teľa novej arabistickej disciplíny – štúdia arabskej ľu­dovej stredovekej náboženskej literatúry.

Jeho preklad originálneho a priekopníckeho diela v oblasti arabskej ľudovej literatúry Knihy o počiatku a rozprávania o prorokoch od Abú al-Hasana al-Kis­áʼího bol prvým prekladom svojho druhu priamo z ru­kopisu do európskeho jazyka. Jeho prvý podrobný roz­bor dosiaľ nevydaného rukopisného diela Pozoruhod­nosti tohto sveta a večnosti podnietil ďalších zahranič­ných orientalistov ďalej ho skúmať a zozbierať množstvo ďalších rukopisov za účelom jeho úplného kritic­kého vydania, čo je dôkaz, že jeho práca rezonovala aj v medzinárodných vedeckých kruhoch. Výrazne prispel k zaradeniu tzv. Bašagičovej zbierky (islamské rukopisy a tlače v zbierkach Univerzitnej knižni­ce v Bratislave, 1997) do programu UNESCO Pamäť sveta (UNESCO Memory of the World).

Je autorom mnohých štúdií a monografií z oblasti svojej celoživotnej práce; vyšli mu populárno-náučné publikácie Život v ríši kalifov (1972); Arabi – vládcovia Stredomoria (1976) a Samarkand a Buchara (1979) a knihy literatúry faktu Kniežatá púšte (1978), Obja­venie Arábie a prvé kroky do východnej Afriky (1983), Egypt (1990). Osobitne cenné je jeho dielo Arabské správy o Slovanoch (9. – 12. storočie) (1999).

Vyše dvoch desaťročí sa venoval prekladu Ti­síc a jednej noci, výsledkom je osemzväzkové vy­danie tohto klenotu svetovej literatúry v slovenčine ako kompletného prekladu priamo z originálu. Z arab­skej literatúry preložil aj ďalšie diela základného vý­znamu – Abu l-Hasan al-Kisá’í: Kniha o počiatku a konci a rozprávania o prorokoch (1980); Rozpá­vanie o Aladinovi a čarovnej lampe (1991); Ibn Si­rín: Snár arabských mudrcov (Muntachab al-kalám fí tafsír al-ahlám; 2 diely, 1996); Ibn Ishák: Život Mo­hameda, Posla Božieho (2003). Z angličtiny preložil knihu Islam (2002).

Za svoje dielo získal viaceré medaily a vyzname­nania: Cena Jána Hollého za umelecký preklad (2003); Cena ministra kultúry SR (2010); Cena Blahosla­va Hečka za celoživotné dielo (2019); Zlatá medaila FiF UK (1996); Veľká strieborná medaila (UK, 2019).

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov.

Česť jeho pamiatke!

 

(Zdroje: PAULINY, Ján, in: Augustín MA­ŤOVČÍK a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 2., doplnené, opravené a rozšírené vy­danie. Bratislava – Martin: LIC a SNK, 2008, s. 357; fphil.uniba.sk; www.litcentrum.sk)

 

Zomrel profesor Ján PAULINY, arabista svetového významu, člen SSS (* 4. 6. 1939 – † 26. 1. 2021). In: Literárny týždenník, ročník XXXIV, č. 5 – 6 (17. 2. 2021), ISSN 0862-5999, s. 15

 

Foto: Peter Procházka