Zomrel DUŠAN ROLL, spoluzakladateľ Bienále ilustrácií Bratislava, člen SSS

25.08.2021 15:34

Dňa 29. jú­la 2021 zomrel JUDr. Dušan Roll, spoluza­kladateľ a dlho­ročný generálny komisár Bienále ilustrácií Brati­slava (BIB). Du­šan Roll sa na­rodil 28. janu­ára 1928 v Mar­tine, kde matu­roval na miest­nom gymnáziu. Po štúdiách na Právnickej fakulte a Vysokej škole stavebnej v Bratislave pôsobil vo vy­davateľstve Osveta a neskôr vo vydavateľ­stve Mladé letá. Bol riaditeľom Slovenskej filmovej tvorby (1978– 1981). Ako uviedol spisovateľ Peter Jaroš, „počas jeho riadi­teľovania založil Štúdio animovaného fil­mu, Dom zvuku a k réžii sa vrátili tvorco­via proskribovaní počas normalizácie Peter Solan, Martin Hollý, Dušan Hanák, Ju­raj Jakubisko, Štefan Uher a viacerí ďalší“.

D. Roll patril k popredným osobnostiam slovenského kultúrneho života. Podľa ge­nerálnej komisárky BIB Zuzany Jarošovej „bol zrodu veľkých vizionárov, ktorý svoje sny vedel aj naplniť. Spolu s ďalšími nad­šencami krásnej knihy okolo vydavateľ­stva Mladé letá, Jánom Švecom, Mirosla­vom Cipárom, Albínom Brunovským a iný­mi založil v roku 1963 legendárne Bienále ilustrácií Bratislava – medzinárodnú sú­ťaž originálov knižných ilustrácií pre de­ti –, aby sa v časoch železnej opony dostali slovenské obrázkové knihy do sveta a, nao­pak, svet zasa k nám, do Bratislavy.“ Dlhé obdobie, až do roku 2006, zastával funkciu generálneho komisára BIB, ktorú po ňom prevzala Z. Jarošová, potom pôsobil naďa­lej ako čestný predseda Medzinárodného komitétu BIB. Bol viceprezidentom a pre­zidentom Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY), prezidentom medzinárodnej poroty Ceny Hansa Christiana Andersena, taktiež členom umeleckej komisie UNICEF v New Yorku a viacerých medzinárodných porôt v rámci UNESCO. Zakladal aj me­dzinárodný filmový festival Agrofilm Nit­ra a pôsobil v porotách mnohých medziná­rodných filmových festivalov.

Ako uviedol riaditeľ Bibiany Peter Tvr­doň, na jeho počesť ešte počas jeho života pomenovali jeden výstavný priestor v Bi­biane „Galéria Dušana Rolla“.

Podľa ilustrátora Mira Cipára „Záslu­hy Dušana Rolla na propagácii slovenskej kultúry, kníh a ilustrácií nemožno zmerať. Jeho zásluhou sa slovenské ilustrácie do­stali do celého sveta. Bielenále sa stalo aj jeho zásluhou svetovým. Úspech BIB inšpi­roval k vzniku podobných súťaží aj v iných krajinách. Žiadna z nich nemohla konkuro­vať BIB. Hovorilo sa, že BIB nemôže za­niknúť, aj keby sme chceli. Držia ho sveto­vé inštitúcie a úctyhodná tradícia.“ „Bie­nále osirelo. Stratilo zakladateľskú osob­nosť svetového formátu. Stratili sme milé­ho priateľa. Dušan, budeš nám chýbať,“ dodal M. Cipár

Na svojho priateľa, spolupracovníka a vzácneho človeka si spomenul aj Steffen Larsen a ďalší zahraniční partneri BIB.

Nech mu je slovenská zem ľahká.

(Zdroje: Bibiana [online].; Pravda: Maga­zín [online]. In: www.bibiana.sk/sk/podujatia/dusan-roll-zasadil-v-bratislave-strom-co-rodi-zlate-jablka-0)