Žilinská odbočka Spolku slovenských spisovateľov hodnotila svoju činnosť

02.07.2015 19:00

sidlozsk

V priestoroch sídla Žilinského VÚC sa dňa 20. mája 2015 zišlo 18 členov regionálnej odbočky Spolku slovenských spisovateľov (ďalej SSS) na plenárnu schôdzku, na ktorej slávnostne pozdravili jubilanta, divadelného vedca a dramatika doc. Miša Kováča – Adamova CSc. (z Martina) dožívajúceho sa 85 rokov života v plnom tvorivom nasadení. Pozdrav predniesol predseda SSS Dr. Miroslav Bielik, ktorý neskôr informoval členov o aktuálnych problémoch života SSS. Súčasťou stretnutia bolo aj hodnotenie tvorby členov SSS organizovaných v žilinskej odbočke, ktoré pripravil Igor Válek a informácia o činnosti odbočky za uplynulé obdobie s náčrtom perspektív na najbližší rok (pripravil a informoval tajomník odbočky a podpredseda SSS Dr. Peter Mišák).

Na fotografii zľava: M. Horecký, M. Bartoš, M. Kováč - Adamov

Na fotografii zľava: M. Horecký, M. Bartoš, M. Kováč-Adamov

 

Diskusia a výmena informácií a podnetov z jednotlivých regiónov v územnej pôsobnosti odbočky – Kysuce, Turiec, Liptov – pokračovali neformálne aj po skončení schôdzky.

Osobitné poďakovanie patrí predstaviteľom VÚC, ktorí sa postarali o dôstojný priestor na rokovanie, ako aj o malé občerstvenie.

 

PETER MIŠÁK, tajomník odbočky

 

Zdroj:   Spolok slovenských spisovateľov, odbočka Žilina [online]. [editor.] Uverejnené 10. júna 2015. [Citované 2. 7. 2015]. Dostupné z interentu: <TU>.