ZBIERKA na vydávanie a tvorbu Literárneho týždenníka POKRAČUJE

05.12.2021 07:52

Vzhľadom nato, že súčasná zložitá situácia Literárneho týždenní­ka, ktorú zapríčinilo osobitne tohtoročné rozhodnutie Fondu na podpo­ru umenia o pridelení dotácie LT na rok 2021 v sume len 40-tis. eur, teda o 3-tis. eur nižšej, ako bola na rok 2020 (43-tis. eur), a až o treti­nu nižšej, ako bola vroku 2019 (60-tis. eur), ako aj obmedzenie pria­meho predaja časopisu v dôsledku minuloročných protipandemických opatrení, spôsobuje dlhodobo krízovú situáciu v zabezpečení tvorby a vydávania LT v jeho dvojtýždňovej periodicite aj v roku 2021, po­žiadali sme o registráciu novej finančnej zbierky. Ministerstvo vnútra SR zbierku zapísalo do registra 5. 5. 2021 pod č. SVS-OVS2-2021/017565-002 pod názvom ZBIERKA NAPODPORU LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA2021/2022.

Zbierka trvá od 15. 5. 2021 do 14. 5. 2022.

Zbierka má podľa metodiky Ministerstva vnútra SR všeobec­ne prospešný účel – rozvoj a ochrana duchovných hodnôt a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, podľa zákona č. 162/2014Z. z. o verejných zbierkach – a požiadala o ňu Kultúr­no-literárna akadémia, n. o. (KLA), ako vydavateľ Literárneho týždenníka, časopisu Spolku slovenských spisovateľov.

Vyzývame všetkých čitateľov a priaznivcov a osobitne čle­nov Spolku slovenských spisovateľov, aby finančne podporili Literárny týždenník v krízovej situácii atak pomohli vytvoriť podmienky na zabezpečenie základných nevyhnutných potrieb na jeho tvorbu, vydávanie a distribúciu i v záujme zachovať jeho dvojtýždennú periodicitu v roku 2021.

Finančné prostriedky môžete poukazovať na účet

IBAN SK78 75000000004028917310.

Ďakujeme za podporu.

Redakcia Literárneho týždenníka

a Kultúrno-literárna akadémia, n. o.

 

(23. 9. 2021; aktualizácia: 5. 12. 2021)