Zasadalo Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov

24.09.2013 17:16

 

Členovia Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov (P SSS) sa zišli na svoje tretie rokovanie 11. septembra 2013 v budove na Laurinskej ulici 2 v Bratislave.

Po kontrole uznesení z predchádzajúceho zasadnutia P SSS a plnenia záverov z Členského zhromaždenia (28. 5. 2013), ako aj informácii o rokovaniach predstaviteľov SSS v období po 26. 6. 2013 referovali predseda SSS M. Bielik a tajomník J. Tazberík.

Predseda SSS M. Bielik predložil na rokovanie písomnú správu o riešení problémov súvisiacich so sídelnou budovou a aktuálny finančný stav SSS. Po rozprave boli prijaté uznesenia k ochrane nehnuteľného majetku Spolku a vyvodenia právnych konzekvencií za zapríčinenie núdzového stavu SSS, porušenia uznesenia členského zhromaždenia zo 16. 3. 2010 a neoprávnene zaregistrovaných, členským zhromaždením neodsúhlasených zmien Stanov SSS. 

Predseda členskej komisie P. Mišák predniesol návrh ČK, ktorý vyplynul z jej rokovania 20. 8. 2013. Členská komisia prerokovala dovedna 67 prihlášok a 3 žiadosti o obnovenie členstva v SSS. Odporúčala predsedníctvu prijať za členov SSS 65 nových autorov, ktorí spĺňali kritériá na prijatie podľa doteraz platných Stanov SSS (2 žiadosti boli odložené) a obnoviť členstvo 3 spisovateľom. P SSS návrh schválilo, menovitý zoznam nových členov je publikovaný v tomto čísle LT.

Predseda SSS spresnil na základe rokovania s riaditeľom Literárneho fondu spôsob odvolávania a menovania členov jednotlivých výborov sekcií v zmysle Štatútu LF. Do výboru sekcie pre pôvodnú tvorbu boli za SSS delegovaní: T. Križka, J. Balco, B. BrendzaR. Michelko. V rámci personálnych a organizačných otázok bola schválená mediálna komisia SSS na čele s M. Ivaničkovou. PSSS schválilo zriaďovanie Trnavskej odbočky SSS, Klubu mladých autorov (B. Brendza) a Klubu literárnych vedcov a kritikov ( A. Halvoník ).

Predstavenstvo ďalej prerokovalo možnosť opätovného zriadenia Cien SSS a poverilo členov predstavenstva pripraviť návrhy štatútov jednotlivých cien na novembrové rokovanie P SSS. Ide o ceny za pôvodnú tvorbu v oblasti poézie a prózy, resp. drámy, za literárnu vedu a kritiku, za umelecký preklad, za literatúru faktu a za literatúru pre deti a mládež.

Na záver rokovania členovia PSSS spresnili plán podujatí SSS do konca roka 2013 s programom k 90. výročiu Spolku, 25. výročia LTDotykov s vyhlásením výsledkov súťaže o Cenu R. Fábryho 13. 12. 2013 v Budmericiach.