Zasadali krajské odbočky Spolku slovenských spisovateľov (jún – júl 2021)

25.08.2021 18:24

V súvislosti s konaním Členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov (ČZ SSS) 15. júla 2021 v Bratislave a v súlade so Stanovami SSS zasadli viaceré odbočky SSS, aby vyhodnotili svoju činnosť za volebné obdobie od júna 2017 do júna 2021 a aby si nanovo zvolili členov výborov, spomedzi nich tajomníkov odbočiek, príp. aj hospodárov, resp. schválili aj ďalšie personálne návrhy. O ich rokovaniach prinášame rozšírené správy.

 

TRNAVA

Tajomník trnavskej odbočky PAVOL TOMAŠOVIČ zvolal jej zasadnutie do parkových priestoroch Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave na 21. júna 2021. Odbočka schvália obsiahlu 9-stranovú Správu o činnosti odbočky SSS v Trnave za obdobie 2017 – 2021, ktorá zaznamenáva asi 50 podujatí a literárnych stretnutí – vrátane spoluúčasti a spolupráce s Knižnicou J. Fándlyho, Trnavským samosprávnym krajom, mestom Trnava, občianskym združením KPT, Trnavskou univerzitou a Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ako aj so Slovenským centrom PEN.

Najnavštevovanejšie podujatia

Najnavštevovanejším podujatím, v ktorého rámci sa prezentovalo do dvadsať slovenských a päť zahraničných autorov bola TRNAVSKÁ POETIKA, jej trvalú literárnu stopu sa podarilo uchovať aj vďaka rovnomenným zborníkom (vyšli v rokoch 2016 – 2019, editor P. Tomašovič), ako i pravidelným článkom v Literárnom týždenníku (LT). Úspešná bola aj literárna súťaž pre študentov ROZLET, ktorá vznikla na podnet V. Valachovičovej-Ryšavej. Žičlivý divácky ohlas zaznamenávali najmä Tradičné neformálne literárne pondelky (2016 – 2021). Keď boli načas prerušené protipandemickými opatreniami, členovia odbočky pripravili viaceré podujatia v onlinovom priestore, kde v spolupráci s Knižnicou J. Fándlyho ponúkali dvakrát za mesiac literárne inšpirácie pre čitateľov, členov odbočky i širšiu verejnosť.

P. Tomašovič informoval aj o individuálnej edičnej činnosti členov odbočky, ktorú prezentovali v rámci besied a literárnych večerov, napr. uvedenie knihy GABRIELY SPUSTOVEJ IZAKOVIČOVEJ Rytier a pevec Viliam Turčány (2018), ktorým si za účasti dnes už, žiaľ, nebohého básnika VILIAMA TURČÁNYHO, člena SSS, pripomenuli jeho 90. narodeniny; uvedenie Izakovičovej knihy Erby brehov a rozprávanie o jej poézii a Trnavskom literárnom almanachu trnavskej odbočky SSS; prezentácia knihy spisovateľa a humoristu BENJAMÍNA ŠKREKA, člena SSS, ja som nespal; rozhovor so spisovateľom ANTONOM HYKISCHOM, členom SSS, o jeho románe Verte cisárovi (Š. Kuzma a P. Tomašovič); podujatie Makarovo bluesnenie (účinkovali MARTIN JURČO, BENJAMÍN ŠKREKO, BEÁTA KURACINOVÁ, MIROSLAV DANAJ, EVA JARÁBKOVÁ, PETER BONZO RADVÁNYI a P. TOMAŠOVIČ); čítanie z vlastnej tvorby (E. JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ, R. ŠÍPKOVÁ a P. TOMAŠOVIČ) a i. P. Tomašovič vyzdvihol spoluprácu členov odbočky na medzinárodných projektoch – zbierka Dekameron (publikovalo v nej viacero členov SSS, z odbočky P. Tomašovič) či zbierka 7 1 7 (z odbočky v nej zverejnili svoje texty P. TOMAŠOVIČ, ZLATICA MATLÁKOVÁ, MIROSLAV DANAJ, BENJAMÍN ŠKREKO). Ako napokon uviedol P. Tomašovič, členovia klubu boli v období 2017 – 2021 tvorivo aktívni, vydali viacero zbierok a kníh, prispievali do LT i Slovenských pohľadov informáciami z regiónu, esejami i literárnymi prácami; viacerí z nich publikovali príspevky aj v zborníkoch s medzinárodným presahom.

Voľba výboru, tajomníka odbočky a kandidátov na ČZ SSS

Na zasadnutí odbočky sa zúčastnil tajomník SSS Štefan Cifra, ktorý informoval o konaní ČZ SSS 15. 7. 2021 v Bratislave a o platných Stanovách SSS, najmä o právach a povinnostiach odbočiek, ako aj o potrebe dodržať tajné voľby členov výboru odbočky, ako aj o tom, kto môže navrhovať kandidátov do orgánov SSS na ČZ SSS a podobne.

V tajných voľbách si členovia odbočky zvolili na funkčné obdobie 2021 – 2025 nových členov výboru, ktorým sa stali ZLATA MATLÁKOVÁ, MARGARÉTA PARTELOVÁ, MIROSLAV DANAJ, BORIS BRENDZA a PAVOL TOMAŠOVIČ, ktorého opätovne zvolili za tajomníka odbočky.

Odbočka SSS v Trnave schválila väčšinou hlasov ako kandidáta za odbočku podľa Stanov SSS na funkciu predsedu SSS BORISA BRENDZU. Členovia odbočky súhlasili s navrhnutím MIROSLAVA BIELIKA na čestného predsedu SSS.

V diskusii sa hovorilo o ďalšej činnosti odbočky a celého SSS; prebehla diskusia o otázkach okolo sídelnej budovy SSS na Laurinskej 2 v Bratislave. B. Brendza informoval o programoch na Rádiu Devín v relácii Ars litera, ktorej je redaktorom, kde sa prezentuje predovšetkým pôvodná slovenská literárna tvorba, spisovatelia – osobitne spomedzi členov SSS – a súčasné literárne a kultúrno-umelecké časopisy vrátane Literárneho týždenníka.

 

TRENČÍN

V utorok 22. júna 2021 sa uskutočnilo zasadnutie trenčianskej odbočky SSS, ktoré zvolala a viedla v Knižnici Michala Rešetku v Trenčíne tajomníčka odbočky MARGITA IVANIČKOVÁ. V rámci Správy o činnosti odbočky SSS v Trenčíne za roky 2017 – 2021 uviedla, že členovia odbočky za hodnotené obdobie zorganizovali 234 literárnych a kultúrno-spoločenských podujatí, vydali 24 autorských titulov poézie, prózy, literatúry faktu a literatúry pre deti.

Úspešná súťaž a najdôležitejšie podujatia, edičná činnosť a prezentácie kníh

Erbovým podujatím trenčianskej odbočky je CELOSLOVENSKÁ LITERÁRNA SÚŤAŽ JOZEFA BRANECKÉHO STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA, ktorá už má dlhodobo aj medzinárodný rámec; za sledované obdobie zorganizovali 5 ročníkov súťaže, roku 2021 vyhlásili už jej 29. ročník. Vďaka podpore z Fondu na podporu umenia vydali dva zborníky tematických a ocenených prác laureátov (editorka M. Ivaničková), ako aj výber a ukážky z diela J. Braneckého.

Členovia odbočky uskutočnili napr. prednášky v klube kresťanských seniorov Marec – mesiac knihy a besedy so žiakmi na školách (M. Ivaničková); v Literárnom klube (LK) Omega podujatia venované básnikovi M. Válkovi, pietne spomienky pri hrobe matky Ľ. Štúra Anny Štúrovej, rodenej Michalcovej, na evanjelickom cintoríne v Trenčíne a pri pamätníku M. R. Štefánika v parku pri príležitosti jeho tragického úmrtia; IX. stretnutie literátov Trenčianskeho kraja (moderovala M. Ivaničková); prednášku doc. PhDr. Ivana Mrvu, CSc., Štefan Moyzes Život a dielo; stretnutie so spisovateľom Rudolfom Dobiášom; autorskú besedu s členmi SSS – profesorom MATÚŠOM KUČEROM spojenú s prezentáciou knihy, dnes už, žiaľ, nebohého publicistu a reportéra JÁNA ČOMAJA Knieža Matúš – v rámci cyklu Poznávame Trenčanov; besedu s členom SSS GEJZOM SÁDECKÝM o knihe Bratia z Trenčianskeho hradu v rámci cyklu Predstavujeme literátov Trenčianskeho kraja; besedu so spisovateľom a členom SSS ŠTEFANOM GARDOŇOM-KAŠTÝĽSKYM v klube kresťanských seniorov a i.

M. Ivaničková informovala o edičnej činnosti členov: Andrei Truskovej vydal SSS básnickú zbierku Odtiene svetla; Ružene Šípkovej vyšla básnická zbierka Mám všetkých doma okrem seba, Ján Maršálek vydal knihy Kristus prichádzaSpoločnosť bez svetla, pravidelne publikoval eseje a glosy v LT; uskutočnila sa prezentácia zborníka členov LK Omega Svet čarovných slov (moderovala J. Poláková, príhovor M. Ivaničková) a i.

Úspešná spolupráca s inými literárnymi a kultúrnymi subjektmi

M. Ivaničková ocenila okrem aktívnej spolupráce s LK Omega, s jeho predsedom, členom SSS J. Maršálkom, s Krajskou organizáciou Únie žien, s jej predsedníčkou, poetkou, členkou SSS Jankou Jablonskou, so Slovenskou numizmatickou spoločnosťou pri SAV, pobočka Trenčín, Spoločnosťou M. R. Štefánika v Trenčíne, klubmi seniorov a so školami v Trenčíne.

Individuálna činnosť členov odbočky

Vyzdvihla aj aktívnu činnosť individuálnych členov odbočky v regióne: MÁRIA JANA JABLONSKÁ – pravidelné organizovanie umeleckých koncertov a vystúpení, na ktorých dostávajú priestor najmä mladí umelci; literárne pásma MÁRIE POMAJBOVEJ a JOZEFÍNY HRKOTOVEJ-HLADKEJ Žena je stvorená pre lásku a Adventná kvapka, doplnené o literárne pásmo Rodina, chlieb náš každodenný (2017 – 2021 až 91 podujatí); VIERA PROCHÁZKOVÁ – ako predsedníčka Klubu autorov Považia spracovala webovú stránku literárneho klubu, je každoročná členka poroty celoslovenskej súťaže O cenu Dominika Tatarku a poroty internetovej celoslovenskej súťaže Rozlet 1, 2, 3; PETER BULÍK – literárne oživuje región Bánovce nad Bebravou, vydal Pamätnicu z osláv k 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra či publikáciu Po stopách času pri príležitosti 785. výročia prvej písomnej zmienky o meste Bánovce nad Bebravou; ŠTEFAN GARDOŇ – zberateľ a spracovateľ povestí, legiend z ilavského regiónu, rozprávkar, výtvarník, hudobník, folklorista a milovník autentickej slovenskej kultúrnej krásy – vydal knihy Maľovaná poézia, Tajuplné rozprávanie spod Bielych Karpát (2017), Noc má veľkú moc, Povesti z Trenčianskeho kraja (2019) a i.

M. Ivaničková uviedla, že členov odbočky SSS v Trenčíne oslovilo mesto Trenčín, aby pomohli pri koncipovaní a realizácii projektov v rámci kandidatúry Trenčína na Európske hlavné mesto kultúry 2026, kde bol SSS oslovený ako aktívny spolurealizátor projektov v oblasti literatúry.

Ocenenia SSS jubilujúcim členom odbočky

Na zasadnutí odbočky ocenili jubilantov spomedzi jej radov čestnými poctami SSS, podpísanými Miroslavom Bielikom ako predsedom SSS a Štefanom Cifrom ako tajomníkom SSS, ktoré získali ŠTEFAN GARDOŇ-KAŠTÝĽSKY, VIERA PROCHÁZKOVÁ, ALDOLF KOBELA a LADISLAV HAGARA. Oceneným zablahoželal Š. Cifra, ktorý sa účastníkom zasadnutia prihovoril mimoriadnym onlinovým vstupom, keďže z naliehavých pracovných dôvodov (účasť v porote súťaže o cenu a prémie Literárneho fondu) sa nemohol na rokovaní zúčastniť osobne. Zároveň vyzdvihol pôsobenie odbočky ako jednej z najaktívnejších odbočiek SSS na Slovensku a poďakoval jej tajomníčke a členom za rozvíjanie regionálneho literárneho života a oživovanie odkazu významných osobností trenčianskeho regiónu.

Voľba výboru, tajomníčky odbočky a kandidátov na ČZ SSS

Do výboru odbočky zvolili MARGITU IVANIČKOVÚ, ktorú opäť zvolili ako tajomníčku odbočky, ďalej JANU POLÁKOVÚ a ŠTEFANA GARDOŇA-KAŠTÝLSKEHO (ako nového člena výboru).

Na zasadnutí členovia odbočky SSS Trenčianskeho kraja väčšinou hlasov navrhli na ďalšie volebné obdobie za kandidáta na post predsedu SSS BORISA BRENDZU a jednohlasne navrhli na post čestných predsedov SSS JAROSLAVA REZNÍKA a MIROSLAVA BIELIKA.

 

BANSKÁ BYSTRICA

Výročná členská schôdza banskobystrickej odbočky, ktorú otvorila jej tajomníčka JANA BORGUĽOVÁ, sa uskutočnila pod lipami a na čerstvom vzduchu – v parkových priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici na Nádvorí Márie Terézie dňa 29. júna 2021.

Ocenenie dlhoročnej činnosti jubilantov

Pred oficiálnym úvodom sa konali dve milé spoločenské udalosti, gratulácie k životným jubileám členov odbočky – JURAJOVI SARVAŠOVI, ktorý si 14. júla pripomína 90. narodeniny, a JANE BORGUĽOVEJ, ktorá si narodeniny už pripomenula 19. júna t. r. (70). Jubilantom predniesla báseň Slávka Očenášová.

Na zasadnutí odbočky sa zúčastnil tajomník SSS a šéfredaktor LT Štefan Cifra, ktorý prezentoval najnovší Literárny týždenník 23 – 24 venovaný aj obom jubilantom. Osobitne prečítal gratuláciu J. Sarvašovi v mene vedenia SSS a redakcie LT a oslávencovi zagratuloval aj v mene Predstavenstva SSS, ktoré mu udelilo cenu za celoživotné dielo – „pri príležitosti životného jubilea s prihliadnutím na záslužnú činnosť v oblasti šírenia a podpory pôvodnej slovenskej literatúry a umelecký prednes poézie štúrovských i moderných slovenských básnikov, ako aj za výnimočný príspevok ku Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou 2016 v Trenčianskych Tepliciach“. Š. Cifra zablahoželal aj J. Borguľovej a ocenil jej aktívnu dlhoročnú prácu tajomníčky SSS, vďaka ktorej banskobystrická odbočka patrí k najaktívnejším na Slovensku, i jej záslužnú činnosť na záchrane literárno-kultúrnych pamiatok a oživovanie odkazu regionálnych osobností celoslovenského významu.

Chvíľa ticha za zomretých

Pamiatku členov odbočky, ktorí počas uplynulých štyroch rokov umreli – JÁNA GREGORA, JÁNA ČIŽMÁRA, JÁNA FINDRU a BOŽENY BOBÁKOVEJ – si pripomenuli členovia chvíľkou ticha.

Stabilná členská základňa a bohatá činnosť odbočky

Tajomníčka J. Borguľová predniesla Správu o činnosti odbočky SSS v období od 25. 4. 2017 do 29. 6. 2021. Ako uviedla, odbočka je z hľadiska počtu členov dlhodobo stabilizovaná, v súčasnosti má 34 členov, a aj keď viacerí z jej členov zomreli (roku 2016 mala 33 členov), pribudlo 6 nových členov – MARTIN KUBUŠ, IVETA ZAŤOVIČOVÁ, KATARÍNA MOSNÁKOVÁ-BAGĽAŠOVÁ, ANNA CIELOVÁ-KOLLÁROVÁ, JOZEF WEIS a EVA ČULENOVÁ –, ktorých na zasadnutí privítala. Ďalej informovala o oceneniach členov odbočky, ktoré získali za svoju tvorbu – HANA KOŠKOVÁ, JURAJ SARVAŠ, MIROSLAV KAPUSTA, FEDOR MIKOVIČ, KATARÍNA MOSNÁKOVÁ-BAGĽAŠOVÁ, MARTA HLUŠÍKOVÁ, JÚLIUS LOMENČÍK či SERGEJ MAKARA. Osobitne vyzdvihla uvedené dve veľké podujatia – festival LITERÁRNA BANSKÁ BYSTRICA, ktorého je odbočka spoluorganizátorom, a súťaž CHALUPKOVO BREZNO, ktorej je odbočka garantom a z ktorej vydala aj jubilejný bulletin (editorka J. Borguľová, grafik D. Jarina). Výbor v rokoch 2017 – 2021 pokračoval – ako jediný spomedzi odbočiek SSS – vo vydávaní informačného občasníka Kováčňa o činnosti odbočky a jej členov (za uplynulé obdobie vyšli štyri čísla). Členovia odbočky sa zúčastňovali aj na tvorbe zborníkov literárneho klubu Litera 2 (D. Jarina), ako aj zborníkov z odborných konferencií (JÚLIUS LOMENČÍK, ktorý je aj hlavným redaktorom prílohy SNN Orol tatranský pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť). J. Borguľová vyzdvihla osobné nasadenie MIROSLAVA KAPUSTU pri organizovaní umeleckých produkcií Ars Poetica Neosoliensis v Banskej Bystrici, MARCELA PÁLEŠA za profilovanie literárnej skupiny Generácia NULA, ako aj za redaktorskú a dramaturgickú činnosť v Rádiu Regina Stred, kde poskytuje priestor na prezentáciu autorov odbočky a členov SSS, ďalej HANY KOŠKOVEJ, ktorá sa aktivizuje pri činnosti literárneho klubu V. L. A. S. v Lučenci, SLÁVKY OČENÁŠOVEJ, ktorá vytvára potrebný priestor pre členov SSS v rámci podujatí UMB mestu – mesto univerzite. V súvislosti so starostlivosťou o pamiatky v meste a pripomínania významných spisovateľov či osobností J. Borguľová uviedla, že členovia odbočky prispeli k novej úprave hrobu Jána Botta na ev. cintoríne v B. Bystrici, najnovšie sa zapojili do organizačného zabezpečenia urnového hrobu pre spisovateľa LADISLAVA BALLEKA a jeho manželku (J. Borguľová, J. Sarvaš), zúčastnili sa na organizovaní slávnostných spomienok pri jubileách osobností, napr. dvojstoročnice narodenia Jozefa M. Hurbana (J. Sarvaš), 190. výročia narodenia Jána Botta (J. Borguľová), 150. výročia narodenia Boženy Slančíkovej Timravy (J. Lomenčík, Brigita Šimonová), 110. výročia narodenia Alexandra Matušku (J. Borguľová), vo väčšej miere sa pripravovali na dvojstoročnicu narodenia Andreja Sládkoviča roku 2020, z ktorej zostalo torzo − UMB zásluhou Slávky Očenášovej vydala bibliofíliu a i.

Voľba výboru, tajomničky odbočky a kandidátov na ČZ SSS

V tajnej voľbe boli zvolení za členov výboru odbočky JANA BORGUĽOVÁ, ktorú znova zvolili aj za tajomníčku odbočky, ďalej DUŠAN JARINAJÚLIUS LOMENČÍK.

Na zasadnutí odbočky sa zúčastnil aj riaditeľ Vydavateľstva SSS Roman Michelko, ktorý informoval o činnosti Vydavateľstva SSS, následne predstavil svoj program pre SSS ako kandidát na predsedu. Š. Cifra reagoval na vystúpenie R. Michelka, keďže druhý kandidát na predsedu SSS Boris Brendza nebol prítomný, predstavil ho, pritom vyzdvihol prácu B. Brendzu ako podpredsedu SSS a šéfredaktora časopisu Dotyky, zakladateľa a spoluorganizátora úspešnej súťaže mladých básnikov o Cenu Rudolfa Fabryho a v súčasnosti aj ako redaktora rozhlasového vysielania RTVS, kde na Rádiu Devín v relácii Ars Litera prezentuje spisovateľov spomedzi členov SSS, ich tvorbu i literárne či kultúrno-spoločenské časopisy vrátane Literárneho týždenníka, čo dokazuje, že ide o človeka dlhodobo a všestranne podporujúceho SSS a jeho členov.

O návrhu nominácie na predsedu SSS sa hlasovalo taktiež tajne, spomedzi dvoch kandidátov – Romana Michelka a Borisa Brendzu. Za ROMANA MICHELKA sa vyslovila tesná väčšina.

Na kandidátku za členov Predstavenstva SSS boli aklamačne schválení JÚLIUS LOMENČÍK a MARCEL PÁLEŠ, na kandidátku za členov kontrolnej a revíznej komisie DUŠAN JARINA a IVETA ZAŤOVIČOVÁ.

Na záver novozvolená tajomníčka odbočky J. Borguľová a tajomník SSS Š. Cifra vyzvali členov odbočky na účasť na ČZ SSS v Bratislave 15. 7. 2021.

Po zasadnutí odbočky J. Borguľová a J. Sarvaš previedli hosťa Š. Cifru po evanjelickom cintoríne v B. Bystrici, kde si pozreli hroby L. Balleka, M. Rázusa a ďalších významných národných činiteľov.

 

PREŠOV

Členovia odbočky SSS s pôsobnosťou v Prešovskom kraji sa zišli v Knižnici Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove na pozvanie tajomníčky Ingrid Lukáčovej 28. júna 2021.

Činnosť odbočky a edičné aktivity

I. Lukáčová a František Ruščák informovali o činnosti odbočky v uplynulom volebnom období, o knižnej publikácii Ako soľ s podtitulom Zborník umeleckej literárnej tvorby prešovských autorov (editorka I. Lukáčová), ktorý odbočka vydala s podporou vedenia SSS v Bratislave (2019), ako aj o individuálnej edičnej činnosti členov.

Voľba výboru, tajomníka odbočky a kandidátov na ČZ SSS

V tajných voľbách za členov výboru boli zvolení: INGRID LUKÁČOVÁ, ktorá bola zvolená za tajomníčku aj na ďalšie obdobie, ďalej OĽGA ADAMKOVIČOVÁ (zvolená za hospodárku odbočky), ERIKA MATONOKOVÁ, TOMÁŠ MAJERNÍKFRANTIŠEK RUŠČÁK.

Členovia odbočky jednohlasne schválili ako návrh odbočky na post predsedu SSS BORISA BRENDZU a na čestného predsedu MIROSLAVA BIELIKA.

V diskusii F. Ruščák vyzdvihol obsahovú i grafickú stránku Literárneho týždenníka, ako aj internetové zdroje približujúce spolkovú činnosť (webové stránky SSS) a propagujúce časopis SSS (LT).

Novozvolená tajomníčka odbočky SSS v Prešove I. Lukáčová a Š. Cifra vyzvali členov odbočky na účasť na ČZ SSS 15. júla v Bratislave.

 

ŽILINA

Členovia regionálnej odbočky SSS s pôsobnosťou Žilinského kraja sa zišli 15. júna 2021 v Turčianskych Tepliciach, aby prerokovali aktuálne otázky týkajúce sa hlavne riadneho ČZ SSS 15. 7. t. r. v Bratislave. Schôdzu otvoril a viedol Igor Válek, tajomník odbočky a člen Predstavenstva SSS, viaceré informácie uviedol Peter Mišák, podpredseda SSS, člen Predstavenstva SSS a výboru odbočky. I. Válek a P. Mišák informovali členov o udalostiach v súvislosti s majetkovými pomermi SSS (sídelná budova SSS na Laurinskej), o stave príprav členského zhromaždenia a možnosti navrhnúť do Predstavenstva SSS kandidáta, ako aj kandidáta do kontrolnej a revíznej komisie a na funkciu predsedu a čestného predsedu SSS.

Návrh kandidátov na ČZ SSS

Po diskusii sa členovia rozhodli, že ako kandidáta do PSSS navrhujú člena odbočky PAVLA VITEKA; na funkciu predsedu SSS nateraz nenavrhujú nikoho, priamo na členskom zhromaždení bude každý jeho účastník hlasovať podľa dovtedy postupne nadobudnutých informáciách o kandidátoch. Za čestného predsedu SSS odbočka navrhuje doterajšieho predsedu SSS MIROSLAVA BIELIKA. Za kandidáta do kontrolnej komisie ŠTEFANA PACKU.

 

NITRA

Nitrianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov (NO SSS) zasadla na svojom výročnom rokovaní vo štvrtok 8. júla 2021 v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Program rokovania okrem volieb nového výboru a tajomníčky zahŕňal aj prerokovanie Správy o činnosti nitrianskej odbočky SSS od 10. mája 2017 do 30. júna 2021, ktorú členovia odbočky schválili bez pripomienok.

Voľba výboru, tajomníčkyodbočky a kandidátov na ČZ SSS

Na zasadnutí odbočky v tajných voľbách členovia zvolili výbor NO SSS v zložení: ZUZANA KOVÁČOVÁ, NATÁLIA MURÁNSKA, MILAN HODÁL, DRAHOMÍRA PECHOČIAKOVÁ, JOZEF VLADÁR a spomedzi členov výboru ako tajomníčku odbočky ZUZANU KOVÁČOVÚ.

Na základe výsledkov tajnej voľby členov NO SSS navrhla za členov kontrolnej komisie odbočky na ďalšie funkčné obdobie ROBERTA ŽILÍKA a EGONA WIEDERMANNA.

Takisto na základe výsledkov tajnej voľby svojich členov NO SSS navrhla ako kandidáta na funkciu predsedu Spolku slovenských spisovateľov na ďalšie funkčné obdobie 2021 – 2025 BORISA BRENDZU a na funkciu čestného predsedu MIROSLAVA BIELIKA a JAROSLAVA REZNÍKA st.

Činnosť odbočky v rokoch 2017 – 2021

Nitrianska odbočka SSS sa usiluje podporovať tvorivú činnosť spisovateľov, ktorí žijú alebo pracujú v Nitre, resp. v jej blízkom okolí. Spolupráca spočíva najmä v edično-posudzovateľskej činnosti, členovia výboru i riadni členovia odbočky poskytujú autorom a následne konkrétnemu vydavateľstvo odborné recenzie, prípadne vypracovávajú kritické posúdenie diela, ak sa autor uchádza o podporu z rozličných dotačných fondov štátnych a samosprávnych inštitúcií.

Publikované diela nitrianskych autorov, ale aj iných, ktorí boli ocenení v sledovanom období cenami kultúrnych inštitúcií a vydavateľstiev, odbočka prezentuje v podobe ich prvého uvedenia do života slávnostným spôsobom na kultúrnych podujatiach, ktoré majú charakter verejných podujatí určených pre širokú verejnosť a ktoré bývajú sprevádzané aj ďalšími umeleckými prezentáciami, napr. klavírnymi recitálmi, vystúpením spevákov či hudobno-recitálovými vstupmi. Na týchto podujatiach neraz participujú umelci Nitrianskeho divadla Andreja Bagara v Nitre či osobnosti známe v celoslovenskom kultúrnom kontexte. Do organizácie týchto podujatí odbočka zapája študentov FF UKF, najmä študentov editorstva a vydavateľskej činnosti a študentov slovenského jazyka a literatúry.

Prezentáciu pôvodnej slovenskej tvorby organizuje NO SSS aj v univerzitnom priestore, kde je súčasťou samostatných vystúpení autorov poézie, prózy a vedeckých diel súvisiacich s tvorbou umeleckého a vedeckého charakteru, a to nielen v slovenskom, ale aj v zahraničnom kontexte. Formy vystúpení popri spomenutých prednáškových vstupoch mávajú aj podobu tvorivých workshopov, diskusií, resp. sú synergické.

Prezentovanie pôvodných diel slovenských spisovateľov tak vo verejnom, ako aj v akademickom priestore sa organizuje vždy v nadväznosti na ich aktuálne vydanie, ktoré obyčajne obsahuje editorské vyjadrenie člena NO SSS (najčastejšie ZUZANY KOVÁČOVEJ – tajomníčky NO SSS).

Za hodnotené obdobie odbočka realizovala tieto podujatia (v stručnom časovom priereze):

Rok 2017

* Nitrianska autorka DRAHOMÍRA PECHOČIAKOVÁ vydala v roku 2017 dve knižné publikácie: jednu knihu poézie Peľ života (2017, Vydavateľstvo Garmond) a na jeseň toho istého roka vyšla jej próza Bosy: Príbeh o priateľstve medzi človekom a psom, do ktorej premietla autobiografické prvky z vlastného detstva. Obidve diela boli prezentované na dvoch samostatných besedách so študentmi PF UKF a FF UKF 8. novembra. Tak v prípade autorkiných interpretácií subjektívnej lyriky, ako aj v prípade rozprávania o vlastnom detstve a o vnímaní spoločnosti cez prizmu asi dvanásťročného dievčatka v povojnových rokoch na Slovensku.

* 8. marca sa v nitrianskej Synagóge konalo uvedenie do života básnickej zbierky MILANA HODÁLA Epigramofón, ktoré organizovala NO SSS v spolupráci s Literárnym klubom Janka Jesenského (je tesne mimo hodnoteného obdobia) a v univerzitnom prostredí M. Hodál prezentoval svoju zbierku v októbri 2017 a aktívnym poslucháčom z radov študentov daroval niekoľko titulov.

* 16. mája – sa na pôde FF UKF na záver semestra konalo podujatie NO SSS pod názvom Ako vzniká kniha, na ktorom sa zúčastnila spisovateľka MARÍNA ČERETKOVÁ-GÁLOVÁ. So študentmi sa zhovárala o tom, ako ona sama tvorí, ako „oblieka“ svoje postavy do slov a ako prostredníctvom ich reči vykresľuje individuálne charaktery. Veľa hovorila o svojom živote a o tom, ako životné osudy poznačia tvorbu spisovateľa.

Rok 2018

* Členka NO SSS JANA ŠTEFÁNIA KUZMOVÁ vydala Knihu Slovohrad (2018), ktorú v edičnej poznámke Z. Kováčová prirovnáva najmä tematicky k dielam D. Heviera Hovorníček a J. Smreka Maľovaná abeceda. Vo všetkých troch ide o to, aby bolo dieťa na začiatku nadobúdania elementárnej gramotnosti k samotnému poznávaniu písmen a napokon aj k čítaniu cestou hry. V knihe, ktorej niekoľko úrovňovú recepčnú hodnotu dieťa vníma ako hru, sú rovnako ako verše nielen krásne, ale aj funkčné ilustrácie Radky Hrabovskej. J. Kuzmová svoju knihu pre deti predstavila študentom FF UKF na besede organizovanej NO SSS spojenej s workshopom 19. februára. Autorka so študentmi realizovala metódu asociovaného písania.

* S hlbokou vierou v človeka – to je názov podujatia organizovaného NO SSS dňa 19. marcav nitrianskej Synagóge. Knihu s rovnomenným názvom ocenenú Vydavateľstvom Slovenský spisovateľ prezentoval jej autor JÚLIUS LOMENČÍK. Prezentácia knihy o živote a diele Jaroslava Rezníka, čestného predsedu Spolku slovenských spisovateľov bola určená pre širokú verejnosť (mynitra.sme.sk/c/20784037/kam-za-kulturou-divadla-kina-koncerty-a-ine-podujatia.html).

13. apríla – sa konalo podujatie určené pre verejnosť a uvádzané na plagáte Mesta Nitra. Miestom konania bola Synagóga, názov: Eleégia svetla: Marta Zamoyska, Peter Barta/Sochy Organizátormi boli Literárny klub Janka Jesenského a NO SSS, Nitriansky samosprávny kraj, Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch a mesto Nitra. Slovo editora v zbierke napísala Z. Kováčová – tajomníčka NO SSS, ktorá pripravila aj scenár celého podujatia. MARTA ZAMOYSKA (vlastným menom MARTA ŠIMO-CVRČEKOVÁ) predstavila na podujatí svoju v poradí druhú básnickú zbierku, doplnenú o reprodukcie diel sochára PETRA BARTU, s názvom Elégia svetla, ktorú uviedol do života známy slovenský herec Juraj Sarvaš. Ten verše poetky aj recitoval pred početným publikom. Recitácia bola doplnená vystúpením klaviristu Ervína Schōnhausera a komorného orchestra ZOE. Sama básnická zbierka má reprezentatívnu formu, ktorej efekt posilňujú fotografie alabastrovo-bielych sôch z mramoru P. Bartu.

* Drahomíra Pechočiaková vydala v roku 2018 zbierku príbehov Záhadné príbehy spod Tríbeča – knihu podporila tajomníčka NO SSS Z. Kováčová formou posúdenia pre získanie podpory na vydanie z finančných zdrojov Mesta Nitra a vložila slovo editora.

Rok 2019

* 13. februára sa v nitrianskej Synagóge konala prezentácia najnovšej zbierky poézie MILANA HODÁLA s názvom Užívam si. Podujatie bolo organizované NO SSS v spolupráci s LK Janka Jesenského a mestom Nitra, ktoré na podujatia prezentované pre verejnosť poskytuje reprezentačné priestory Synagógy a podujatia sú zverejnené na plagáte mesta. Kniha bola slávnostne uvedená do života s recitáciou veršov autora, organizačne sa podieľali študentky FF UKF v Nitre (mynitra.sme.sk/c/22323064/basnik-milan-hodal-pokrsti-svoju-najnovsiu-knihu.html)

* Pod gesciou prof. NATÁLIE MURÁNSKEJ, PhD. sa konal cyklus prednášok, ktoré spoluorganizovala NO SSS. Katedra rusistiky hostila vedúceho katedry lingvistiky a lingvididaktiky na Bieloruskom ŠPU MAXIMA TANKA (Minsk, Bielorusko), doc. D. V. DZIATKA, CSc., ktorí realizovali cyklus prednášok:

– 10. aprílaBilingvizmus vo východnej Európe;

– 11. aprílaJazyková situácia v Bielorusku;

– 15. apríla Ruský jazyk v Bielorusku: problémy fungovania.

* 14. mája sa pod názvom Poetická metafora z aspektu kognitívnej lingvistiky konala prednáška, ktorá bola spojená s interpretáciou poézie a autorských metafor nitrianskeho básnika Ing. MILANA HODÁLA, a to v kontexte jeho doterajšej básnickej tvorby: (H)Lásky, Epigramofón a autor priniesol aj niekoľko básní z pripravovanej zbierky Užívam si. Na prednáške bol autor prítomný a teoretický vstup pokračoval ukážkami z jeho tvorby. Interaktívnou formou sa hľadali spojitosti medzi tradičnými frazémami a ich inovátorským spracovaním vo veršoch M. Hodála. Hľadala sa spojitosť medzi asociatívnym vnímaním a tvorením obrazov a racionálnym smerovaním k reflexii súčasných spoločenských otázok, ktoré sú v tvorbe tohto básnika už tradične implicitne obsiahnuté. V závere podujatia sa publikum formou workshopu pokúsilo tvoriť originálne poetické skladby metódou voľných asociácií. Básnik venoval študentom niekoľko svojich dovtedy publikovaných básnických zbierok. (Organizátorom podujatia bola KSJaL a Spolok slovenských spisovateľov, garant: prof. PaedDr. Z. Kováčová, PhD.)

* D. PECHOČIAKOVÁ vydala v roku 2019 básnickú zbierku Návraty – editorka Z. Kováčová – prezentácia knihy bola organizovaná LK Janka Jesenského (september 2019) v spolupráci s NO SSS.

Rok 2020

* 13. februára – v Nitrianskej Synagóge uviedol do života svoju najnovšiu knihu Užívam si MILAN HODÁL. Knihu D. Pechočiaková uviedla do života soľou, lebo láska – dominujúci motív v zbierke básní – je soľou života.

* V roku 2020 bola pripravená kniha DRAHOMÁRy PECHOČIAKOVEJ Bosy II. – pokračovanie jej knižky Bosy, príbeh o priateľstve medzi človekom a psom, ktorá sa uchádzala o finančnú podporu Z Fondu na podporu umenia, NO SSS poskytla recenzný posudok.

* V roku 2020 vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ vyšla básnická zbierka JANY ŠTEFÁNIE KUZMOVEJ V mesačnom oratóriu alebo Čas čakania. Na jazykovej a editorskej úprave sa podieľala Z. Kováčová

Opustili nás členovia nitrianskej odbočky SSS

† Vo veku 86 rokov v nedeľu 22. 10. 2017 zomrela MARÍNA ČERETKOVÁ-GÁLLOVÁ – za NO SSS sa so spisovateľkou rozlúčila tajomníčka odbočky Z. Kováčová.

28. 8. 2020 – Na počesť poetky JANKY ŠTEFÁNIE-KUZMOVEJ – rozlúčka za NO SSS bola písomne pripravená a sprostredkovaná – verejne prečítaná na rozlúčke so spisovateľkou v Hlohovci.

28. 9. 2020 zomrel prof. PhDr. PETER LIBA, DrSc. – prvý rektor UKF V Nitre – aj v mene SSS sa lúčil prof. J. Leikert, CSc.

 

Spracoval ŠTEFAN CIFRA