ZACHRÁŇME SLOVENSKÉ POHĽADY!

08.12.2020 16:44

Účinkovanie súčasnej ministerky kultúry Natálie Milanovej, ktorá sa od svojho nástupu do funkcie netají tým, že nemá pochopenie pre Maticu slovenskú a v svojich mediálnych výstupoch ju vracia do 19. storočia, sa napĺňa likvidačným opatrením: skrátením rozpočtu o jednu tretinu. Toto rozhodnutie sa nešetrne, hrubo a bezohľadne dotkne aj časopisu Slovenské pohľady (na literatúru, umenie a vedu), ktoré boli v päťdesiatych rokoch minulého storočia Matici, ich vtedajšiemu vydavateľovi, odňaté, v deväťdesiatych rokoch vrátené. Úsporné opatrenia v Matici spojené s hromadným prepúšťaním nútia Pohľady prejsť na dvojmesačnú periodicitu, znížiť o polovicu tlačiarenské a distribučné náklady, autorské honoráre a rozpadávajúcu sa redakciu pristúpiť na nedôstojné podmienky súvisiace so záchranou časopisu. Mesačník, ktorý stráca zmenou periodicity a obmedzeného rozsahu svoju literárnu jedinečnosť a spoločenskú nezastupiteľnosť, sa tak stáva cieľom politickej objednávky, na ktorú sa podujala členka vládneho hnutia odmietajúca diskutovať, žena, ktorá šéfredaktorovi Slovenských pohľadov neodpovedala po nástupe do funkcie ani na list, v ktorom jej ponúkol priestor na obligátny ministerský úvodník. Postoj absolventky slovenského jazyka a histórie prezrádza buď aroganciu, povyšujúcu sa neochotu a zaujatosť, alebo neznalosť a nekompetenciu. Poučme ju, že Slovenské pohľady, druhý najstarší literárny časopis v Európe, založil roku 1846 J. M. Hurban a roku 1881 ho obnovili S. H. Vajanský a J. Škultéty. Pripomeňme jej, že Slovenské pohľady likviduje krátko pred 175. výročím ich založenia a 140. výročím ich obnovenia. Vysvetlime jej, že kontinuita, to je nielen obranný charakter ich zakladateľov (J. M. Hurban, S. H. Vajanský, J. Škultéty, Š. Krčméry), ale od deväťdesiatych rokov minulého storočia podnes aj záchranný charakter ich pokračovateľov (M. Ferko, Š. Moravčík, B. Šikula). A to, práve to, vážená pani ministerka, je anachronizmus patriaci do 19. (maďarizácia) a 20. (čechoslovakizmus) storočia! Súčasné Slovenské pohľady, ak to neviete, sú moderný, aktuálny a obsažný časopis s bohatou ponukou, ktorý však nezabúda ani na to, čo je kontinuita, prečo dnes žijeme na samostatnom Slovensku. Otázka stojí, či aj demokratickom a slobodnom. Nelikvidujme Slovenské pohľady, „dejiny v dejinách“ (pozri R. Chmel, rovnomenná monografia). Zachráňme Slovenské pohľady!

BYSTRÍK ŠIKULA
šéfredaktor Slovenských pohľadov (na literatúru, umenie a vedu)

V Pezinku 7. 12. 2020