Za nami je 24. ročník Literárnej Banskej Bystrice: Úspešné podujatie v srdci Slovenska

16.10.2022 12:32

Ak by kultúr­no-spoločenský ži­vot plynul zvyčajným tempom, mal to byť už 26. ročník tohto ume­leckého festivalu. Ale, chvalabohu, znovu sa „zapol“ motor a rozbe­hol aktivity, na ktoré bolo banskobystrické publikum zvyknuté. Hoci jeho priestor bol tradič­ne vymedzený na marec, tentoraz „pre istotu“ orga­nizátori zvolili jesenný čas. A tak od 21. do 28. sep­tembra 2022 desiatka spoluorganizátorov pod koor­dinačným vedením ŠVK – Literárneho a hudobné­ho múzea pripravila sedemnásť rôznorodých pod­ujatí pre návštevníkov všetkých vekových skupín. Najviac ich ponúkla OZ Záhrada – Centrum nezá­vislej kultúry a Verejná knižnica Mikuláša Kováča. Členovia Spolku slovenských spisovateľov (SSS) sa takisto vyskytovali v programe ako organizátori – napr. Marcel Páleš usporiadal svoj for­mát SLOVOMfest, bansko­bystrická odbočka SSS ga­rantovala osvedčené poduja­tie Burza literárnych talentov so stretnutím literárneho klu­bu LITERA 2.

Časť účastníkov Burzy literárnych talentov z 22.9. 2022. Zľava: Elena Cmarková, Danica Balážovičová, Vlasta Čupková, Jana Chorvátová, Jana Borguľová, Janka Martincová, Zlata Troligová. Foto: archív autorky

Literárne a hudobné múzeum ŠVK pripravilo na 27. 9. svoj ťažiskový pro­jekt – k 100. výročiu narode­nia poetky ZLATY SOLI­VAJSOVEJ. V autorstve Soni Šváčovej pokračovalo vo vy­dávaní publikácií, venovanej vzácnej banskobystrickej au­torke. Začalo to ešte v roku 2008 spracovaním jej perso­nálnej bibliografie a vydaním reedície zošrotovanej knihy rozprávok Kľúč od každých dverí (1971), na ktorú teraz nadviazala tretia v poradí s názvom Umlčaná: Zla­ta Solivajsová vzbierkach Literárneho ahudobné­ho múzea (Soňa Šváčová, Peter Filín, 2022). Všet­ky majú rovnaký rozmer aj grafiku a tak tvoria sú­bor, ktorý sa ešte môže časom rozrásť.

V najnovšej publikácii sú popri dokumentač­nej zložke zaujímavé aj príbehy niektorých zbie­rok, no určite najviac zaujme prvýkrát publikova­ný text Zlaty Solivajsovej Ak zodvihneš, zle bude... Ide o jej autentickú spomienku na august 1968 a ná­sledné udalosti. Zostavovateľka ju uvádza pre jej nadosobný význam nadčasovú platnosť.

Treba sa poďakovať všetkým, ktorí vložili svoju energiu a nápady do programovej ponuky festiva­lu, venovaného pamiatke básnika Mikuláša Ková­ča. A dúfať, že rozbehnutý vlak nezabrzdí na prvej prekážke, ktorých sa už teraz ukazuje celkom sluš­ný počet...

JANA BORGUĽOVÁ