Za ANTONOM KRETOM (*10. 4. 1930 – † 6. 2. 2019)

12.02.2019 17:33

Slovenský spisovateľ, dramatik a dramaturg, teatrológ, prekladateľ a pedagóg PhDr. Anton Kret, CSc., nás opustil 6. februára t. r. vo veku 88 rokov (*10. 4. 1930 Smižany). Bol divadelník telom i dušou a na poli teatrológie pracoval a pôsobil takmer do konca svojho plodného života. Interným dramaturgom činohry Slovenského národného divadla (SND) bol 24 rokov (1959 – 1963 a 1971 – 1991). Jedným z jeho celoživotných záujmov bolo aj ochotnícke divadlo. Ako porotca sa zúčastnil desiatok festivalov ochotníckych súborov, v polovici deväťdesiatych rokov pôsobil aj ako šéfredaktor časopisu pre amatérske divadlo Javisko a ochotníkom pomáhal aj pri tvorbe inscenácií ako poradca, inštruktor a pedagóg.. Pedagogicky pôsobil na VŠMU v Bratislave a ešte donedávna aj na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Po skončení štúdia na VŠMU v roku 1955 bol dramaturgom Dedinského divadla, potom pracoval na Povereníctve kultúry a po roku 1968 aj na Ministerstve kultúry SR. Medzitým bol ašpirantom na Akadémii spoločenských vied v Moskve (1963 – 1966). Po celý život prekladal najmä z ruštiny a preložil asi 150 hier. Medzi nimi aj také hry ruských a sovietskych autorov, ktoré boli v krajine svojho vzniku, ale aj u nás progresívne a posúvali vývin nielen umeleckého, ale aj spoločenského života a poukazovali na deformácie v ľudských vzťahoch i v spoločnosti. Išlo o hry Bulgagova, Vampilova, Geľmana, Efrosa, Dangulova a i. Aj vďaka osobným známostiam zo štúdia v Moskve výraznou mierou podporoval vzájomné tvorivé kontakty slovenského a sovietskeho divadelníctva. Jeho zásluhou napríklad prišiel na Slovensko režírovať prvotriedny ruský režisér Viačeslav Spesivcev. Ako dramaturg Slovenského národného divadla okrem progresívnych sovietskych autorov presadzoval i hry svetových dramatikov, z ktorých viaceré uviedlo naše divadlo prvý raz. A. Kret bol známy aj tým, že vyhľadával a uvádzal hry súčasných, v tom čase mladých slovenských dramatikov. Viaceré hry Mikuláša Kočana, Osvalda Zahradníka, Jána Soloviča či Milana Ferka sa dostali na javisko SND vďaka jeho dramaturgickej iniciatíve. Tvorivo, literárne i pedagogicky bol činný i v posledných rokoch života, napríklad ako prekladateľ i dramatický autor, pedagóg, autor či spoluautor viacerých kníh, ale aj ako publicista, kritik a historik divadla. Sporadicky prispieval aj do Literárneho týždenníka. Smrť zavŕšila významné a plodné dielo Antona Kreta a jeho život naplnený prácou. Jej plody, napríklad to množstvo prekladov hier najmä z ruštiny, budú v našej kultúre ešte dlho prítomné.

Česť jeho pamiatke.

MILAN POLÁK

Vedenie Spolku slovenských spisovateľov, ktorého bol Anton Kret dlhoročným členom, i redakcia Literárneho týždenníka, ktorého bol prispievateľom, vyjadrujú rodine zosnulého, jeho priateľom, kolegom i známym hlbokú úprimnú sústrasť. Slovenská kultúra i literatúra v ňom stráca jedinečného umelca, intelektuála a charizmatickú osobnosť.