Za ÁBELOM KRÁĽOM: Zomrel vynikajúci slovenský jazykovedec a bývalý politik, člen Spolku slovenských spisovateľov

15.05.2023 15:11

Vo veku 90 rokov zomrel v piatok 12. mája 2023 profesor ÁBEL KRÁĽ, slovenský jazykovedec a bývalý politik. Patril k významným osobnostiam slovenskej jazykovedy, najmä oblasti slovenskej výslovnosti – fonetiky, fonológie a slovenskej ortoepie, jeho najdôležitejším dielom je vytvorenie kodifikačnej príručky Pravidlá slovenskej výslovnosti.

Ábel Kráľ, profesor, PhDr., DrSc., sa narodil 17. augusta 1932 v Novej Bani (okr. Žarnovica) rodičom Márii Kráľovej, rod. Tužinskej, a Františkovi Kráľovi. Jeho manželka: Vlasta Kráľová, Mgr., deti: Martin, Kráľ, Dipl. Ing., Katarína Kráľova, MUDr., Andrej Kráľ, prof. MUDr., PhD., ML.

Vyštudoval odbor slovenský a ruský jazyk na Filozofickej fakulte (FiF) Slovenskej univerzity a (1953 – 1955) – Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. (1966 – PhDr., 1968 – CSc., 1975 – doc., 1981 – DrSc., prof.).

Bol vedecký asistent, vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník Kabinetu fonetiky FiF UK v Bratislave (1958 – 1982), vedúci kabinetu (1971 – 1982 ), pracovník oddelenia fonetiky a všeobecnej jazykovedy (1982 – 1989) Katedry slovenského jazyka FiF UK v Bratislave (samostatný vedecký pracovník, vedúci vedecký pracovník), vedúci oddelenia, súčasne pôsobil ako pedagogický pracovník fakulty. Pôsobil externe na Pedagogickej fakulte v Nitre (1978 – 1983). Bol vedúci vedecký pracovník, vedúci Laboratórií umelej inteligencie a Oddelenia analýzy a syntézy reči, Ústav technickej kybernetiky SAV (1989 – 1992), kde ako jediný pracovník s humanitným vzdelaním viedol oddelenie analýzy a syntézy reči.

Od 90. rokov pôsobil aj v politike. Vo voľbách roku 1992 ho zvolili za HZDS do slovenskej časti Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR), kde pôsobil ako poslanec do zániku Česko-Slovenska (1990 – 1992).

Bol charge d'affaires SR vo Švajčiarsku (1992) a veľvyslancom samostatnej Slovenskej republiky vo Švajčiarskej konfederácii (1993 – 1998).

Po diplomatickej misii sa vrátil k lingvistike, bol vedúcim Katedry slovenského jazyka na FiF UK v Bratislave (od 1998) a vedúcim Katedry slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (1998 – 2001). Absolvoval mnohonásobné študijne pobyty na pracoviskách v NSR pôsobil ako lektor slovenského jazyka na univerzite v Kolíne nad Rýnom (1965 – 1968), absolvoval študijný pobyt v Ústave fonetiky a komunikácie univerzity v Bonne (1969 – 1971) a v Ústave fonetiky univerzity v Kolíne nad Rýnom (1983 – 1984).

Bol členom ortoepickej komisie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV (od 1967), komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore všeobecná jazykoveda (1980 – 1984), predsedom komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore všeobecná jazykoveda (od 1985). Bol členom komisie pre starostlivosť o javiskovú reč pri Zväze slovenských dramatických umelcov (Od 1987 ), členom Ústrednej jazykovej rady Ministerstva kultúry SR (od 1999 ). Dlhé roky bol aj konzultantom a odborníkom správnej výslovnosti Slovenského rozhlasu.

Bol členom Spolku Slovenských spisovateľov (SSS).

Bol autorom vyše 100 vedeckých publikácií z oblasti fonetiky a fonológie a šiestich monografií, vrátane učebnice Fonetika a fonológia (spoluautor J. Sabol, SPN 1989) a kodifikačnej príručky Pravidlá slovenskej výslovnosti (1984, SPN a 2005, MS), ktorá vyšla opakovane. Spoluautorsky pripravil aj Atlas slovenských hlások či teóriu jazykovej kultúry.

Bol prispievateľom Literárneho týždenníka.

***

Slovenská kultúrna verejnosť v Ábelovi Kráľovi stráca špičkového odborníka v oblasti slovenskej jazykovedy, ale aj politika, ktorý sa zaslúžil o slovenskú štátnosť a obhajoval ju aj po svojom odchode z politického života.

Rodine a priateľom zosnulého vyjadrujeme v mene vedenia SSS a redakcie Literárneho týždenníka hlbokú úprimnú sústrasť.

 

Publikované: Zomrel vynikajúci slovenský jazykovedec a bývalý politik: Za ÁBELOM KRÁĽOM. In: Literárny týždenník 15 – 16 z 31. 5. 2023, s. 19

(Zdroje: Kráľ, Ábel, in: Nová Baňa, dostupné: www.novabana.sk/navstevnik/osobnosti-novej-bane/k/kra-abel; Slovenskí jazykovedci, in: Jazykovedný ústav SAV Ľudovíta Štúra; in: www.teraz.sk)