Z rokovania Členského zhromaždenia SSS: Na novej ceste spolkovej činnosti

05.06.2014 08:14

Trnava bola 28. mája miestom konania Členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov. Jeho účastníci prerokovali informáciu predsedu SSS Miroslava Bielika o činnosti od ostatného členského zhromaždenia a o úlohách na ďalšie obdobie, informáciu predsedu kontrolnej komisie Štefana Cifru o jej činnosti a o nakladaní s majetkom Spolku a informáciu predsedu SSS o opatreniach prijatých vedením Spolku v súvislosti so zabezpečovaním uznesení zo 16. 3. 2010 a 28. 5. 2013 týkajúcich sa nepredajnosti sídelnej budovy na Laurinskej 2 a o najnovšej situácii vzniknutej na základe nerešpektovania nároku SSS zo strany Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska na predkupné právo majetkového podielu AOSS a na základe podozrenia z nezákonného predaja podielu AOSS spoločnosti ATHUR DS, s. r. o. Posúdili aj návrh novelizácie Stanov SSS.

Po zaznení znelky ako súčasti nových symbolov v rámci návrhu zmien stanov zasadanie otvoril predseda SSS Miroslav Bielik.

V úvode odzneli pozdravné listy predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša, primátora Trnavy Vladimíra Butka a duchovné slovo rímskokatolíckeho titulárneho biskupa Catrensis J. E. Františka Rábeka v podaní jeho tajomníka Michala Chudu (uverejňujeme ich na inom mieste). Písomné pozdravy evanjelických kňazov pretlmočil predseda SSS, ktorý zároveň privítal člena Spolku exprezidenta SR Rudolfa Schustera a hostí – predsedu Rady Literárneho fondu Otakara Kořínka a riaditeľa LF Ladislava Serdahélyho. Členovia Spolku si uctili minútou ticha viacerých zosnulých kolegov – slovenských spisovateľov, najmä spomedzi členov SSS.

Po schválení programu zvolení pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie vystúpil so základnou informáciou predseda SSS. Zhodnotil činnosť SSS a jeho odbočiek od ostatného členského zhromaždenia v máji 2013 – s odvolaním sa na správy uverejnené v mimoriadnej prílohe SSS minulého čísla Literárneho týždenníka. Zdôraznil, že nové vedenie dôsledne napĺňalo príslušné uznesenia členského zhromaždenia – zabezpečilo pokračovanie pôsobenia sekretariátu SSS, redakcií časopisov Literárny týždenník a Dotyky a Vydavateľstva SSS v sídelnej budove SSS na Laurinskej 2 v Bratislave; rovnako po krátkej prestávke opätovne funguje klub spisovateľov. Informoval aj o tom, že vedenie SSS rokuje o vytvorení kníhkupectva zameraného na predaj slovenskej pôvodnej a prekladovej tvorby v sídelnej budove Spolku. V závere vyzdvihol úspechy v revitalizácii členskej základne, keď za rok vzrástla o vyše 100 členov.

Predseda Kontrolnej komisie SSS Štefan Cifra informoval, že SSS, ktorý hospodári na hranici mínusových čísiel, nemá – na základe nevýhodne uzatvorenej nájomnej zmluvy bývalým vedením SSS – dostatok prostriedkov na činnosť a podujatia ako Budmerický deň SSS sa mu darilo zabezpečovať iba vďaka sponzorským príspevkom a darom. Bratislavské i regionálne podujatia k jubileám slovenských spisovateľov či literárne večery a besedy so spisovateľmi by sa nedali uskutočniť bez podpory Ministerstva kultúry SR, rovnako aj vydávanie kníh a spolkových časopisov.

V ďalšej časti sa účastníci rokovania zaoberali návrhom novelizácie Stanov Spolku – a to najmä preto, že predchádzajúce vedenie v nich vykonalo zmeny bez schválenia členským zhromaždením, čiže podvodom. Nové vedenie SSS túto situáciu využilo predovšetkým na pozitívnu činnosť – tým, že vytvorilo návrh predstavujúci „moderný a demokratický legislatívny dokument“, o ktorý sa bude môcť Spolok opierať vo svojej činnosti a najmä pri podpore a rozvoji slovenskej pôvodnej a prekladovej literárnej tvorby. Novelizované znenie stanov členské zhromaždenie schválilo – podľa dovtedy platných stanov – v tajnom hlasovaní.

Osobitne vážnou témou rokovania bolo aj riešenie majetkovoprávnych problémov so sídelnou budovou SSS na Laurinskej 2 v Bratislave, ktoré sa skomplikovalo po nezákonnom odpredaji 50 % podielu AOSS súčasnému nájomníkovi Arthur DS, s. r. o. Členovia SSS v diskusii vyjadrovali podporu novému vedeniu na neľahkej nastúpenej ceste. Na úvod vystúpili Jozef Mikloško a Mária Pomajbová (ich príspevky prinášame na inom mieste).

Čestný predseda SSS Jaroslav Rezník vysoko ocenil činnosť súčasného vedenia v riešení majetkovoprávnych problémov, vyzdvihol kvalitatívny posun v obsahu Literárneho týždenníka a podporil plánovaný prechod časopisu na týždenník.

Riaditeľ Vydavateľstva SSS Roman Michelko informoval členov o termíne na prípravu edičného plánu vydavateľstva v novembri 2014 a požiadal o včasné dodanie rukopisov kníh, ktorými sa chcú uchádzať o granty MK SR.

O činnosti redakcie Literárneho týždenníka od 1. 1. 2014 a jej zámeroch v budúcom období hovoril šéfredaktor Štefan Cifra. Uviedol, že od 1. 10. t. r. sa pripravuje skúšobné vydávanie Literárneho týždenníka v týždennej periodicite so zámerom skvalitniť štruktúru, ako aj obohatiť tematické, obsahové a žánrové zameranie časopisu. Zároveň konštatoval, že Predstavenstvo SSS schválilo Rámcovú koncepciu Literárneho týždenníka, ktorej súčasťou je aj príprava novej interaktívnej internetovej stránky časopisu vzájomne prepojenej so stránkou SSS, prieskum, anketa a plánované okrúhle stoly Literárneho týždenníka. Napokon informoval o zámere redakcie postupne rozširovať dosah časopisu nielen v mestách, ale aj v obciach SR, ako aj medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí, a vyzval členov SSS – slovenských spisovateľov a publicistov – na spoluprácu a k podporu časopisu. Šéfredaktor Dotykov Boris Brendza odovzdal svoj diskusný príspevok pracovnému predsedníctvu (uverejňujeme ho na inom mieste).

Členské zhromaždenie SSS jednomyseľne schválilo vyhlásenie a uznesenie (uverejňujeme ich na inom mieste).

Spracoval ŠTEFAN CIFRA