Výzva Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov prijatá v Modre na slávnostnom zasadnutí k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra

23.10.2015 10:10

Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov na slávnostnom výjazdovom zasadnutí v Modre, v mieste pôsobiska a posledného odpočinku génia slovenského národa a Európy, kodifikátora súčasnej spisovnej slovenčiny Ľudovíta Štúra, pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia vzdáva hlbokú úctu životu, činorodosti, dielu a nezameniteľnému tvorivému odkazu tejto zjednocujúcej osobnosti našich dejín. Jeho odovzdanosť potrebám, záujmom a cieľom slovenského národa vyzdvihujeme o to väčšmi, že ich vyústením sa stal vznik našich celonárodných inštitúcií v 19. storočí, národno-štátne sebauvedomenie Slovákov, a napokon aj vlastná demokratická štátnosť, ktorej konečným naplnením je dnešná samostatná Slovenská republika.

Osobitne oceňujeme kodifikačný čin Ľudovíta Štúra – ustanovenie spisovnej slovenčiny na báze stredoslovenských nárečí – vďaka jeho úsiliu i úsiliu ďalších štúrovcov o nadkonfesionálne zjednotenie na spoločnom spisovnom jazyku, celonárodných záujmoch a cieľoch s veľkou spisovateľskou generáciou bernolákovcov, reprezentovanou najmä básnikom Jánom Hollým, ktorá dovtedy uvádzala do života slovenčinu prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny Antona Bernoláka na báze kultúrnej západnej slovenčiny.

Vyzývame všetkých spisovateľov, umelcov, vedcov a vzdelancov, ako aj štátne a samosprávne orgány a inštitúcie SR, aby v intenciách zhody štúrovcov a bernolákovcov iniciovanej Ľudovítom Štúrom, spoločne podporovali rozvoj pôvodnej slovenskej literárnej a prekladovej tvorby, pôvodného umenia a rozvoj tvorivého potenciálu slovenskej vedy a vzdelanosti ako základu slovenskej identity, národnej kultúry a štátnosti i nášho vkladu do klenotnice európskej kultúry, vzdelanosti a rozvoja národných špecifík v podmienkach Európskej únie. K tejto zhode vyzývame aj v duchu výzvy prvého Kongresu slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov z roku 1936 v Trenčianskych Tepliciach, ktorého výročie si SSS na budúci rok pripomenie, kde sa zjednotili všetci slovenskí spisovatelia, ale aj umelci, vedci a vzdelanci na humanistických, demokratických a sociálnych princípoch podporujúcich slovenskú reč, literatúru, kultúru, dôstojný život všetkých Slovákov a obyvateľov Slovenska a na zápase za mier v období nástupu fašizmu v Európe.

Zároveň vyzývame Národnú radu Slovenskej republiky, vládu SR a Ministerstvo kultúry SR, aby sa – v intenciách úsilí štúrovcov a bernolákovcov – svojou autoritou a všetkými dostupnými legislatívnymi a exekutívnymi prostriedkami pričinili o širšiu a komplexnejšiu podporu našich súčasných národno-kultúrnych inštitúcií ako základu napĺňania a rozvíjania slovenskej štátnosti – vrátane podpory úsilia SSS o záchranu budovy Domu slovenských spisovateľov a Klubu slovenských spisovateľov ako predpokladu na plnohodnotné a dôstojné pôsobenie SSS ako najstaršieho a najpočetnejšieho spisovateľského združenia na Slovensku, usilujúceho o šírenie dobrého mena slovenskej literatúry a kultúry doma i v zahraničí.

Predstavenstvo SSS v Modre 22. októbra 2015