VÝZVA členom a organizačným zložkám SSS

11.12.2019 08:01

Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov na zasadnutí 15. októbra 2019 rozhodlo o zvolaní Členského zhromaždenia SSS na deň 23. apríla 2020 s tým, že sa bude zaoberať majetkovoprávnymi otázkami Spolku, rozsahom jeho finančnej účasti na modernizácii budovy na Laurinskej 2 v Bratislave, novelizáciou Stanov SSS a ďalšími aktuálnymi problémami najmä v oblasti činnosti a základného poslania Spolku pri rozvíjaní a skvalitňovaní pôvodnej slovenskej a prekladovej literárnej tvorby.

Predstavenstvo zároveň schválilo komisiu na prípravu novelizácie Stanov SSS v zložení: Pavol Dinka, predseda, členovia: Boris Brendza, Štefan Cifra, Dalimír Hajko, Ľubor Hallon, Roman Michelko, Peter Mišák, Pavol Tomašovič a Martin Vladik.

Preto žiadame všetkých riadnych, mimoriadnych i čestných členov SSS, aby sa v celospolkovej diskusii vyjadrili k platným stanovám a zaslali k nim prípadné pripomienky a návrhy na ich novelizáciu. Platné znenie stanov nájdete na webovej stránke Spolku (www.spolok-slovenskych- spisovatelov.sk/stanovy-spolku-slovenskych- spisovatelov). Ak nemáte prístup na internet, oznámte to sekretariátu SSS, ktorý Vám ich doručí. Pripomienky k Stanovám SSS pošlite do konca januára 2020 na sekretariát SSS (e-mailová adresa: spolspis@gmail.com alebo spolspis1@ gmail.com).

Zároveň vyzývame všetkých zodpovedných funkcionárov predstavenstva, kontrolnej komisie, členskej komisie, mediálnej komisie, komisie pre medzinárodné vzťahy a jednotlivých odbočiek SSS, Vydavateľstva SSS, redakcií časopisov Literárny týždenník a Dotyky, aby v januári 2020 prerokovali na zasadnutiach týchto orgánov a zložiek Spolku otázku novelizácie stanov a pripomienky poslali sekretariátu SSS do 15. 2. 2020 na niektorú z uvedených e-mailových adries.

PAVOL DINKA, predseda komisie pre prípravu novelizácie Stanov SSS