VÝZVA – Antológia poézie členov Spolku slovenských spisovateľov BÁSNICI 2018

11.11.2017 07:15

Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov (SSS) sa na svojom zasadnutí 19. októbra 2017 uznieslo vydať v roku 2018 antológiu básní členov SSS a tým predstaviť širokú tvorivú základňu najstaršieho a najväčšieho spisovateľského združenia na Slovensku.
Členovia SSS, básnici bez vekového a tematického ohraničenia, môžu poslať svoje tri vybrané básne, z ktorých redakčná rada schválená Predstavenstvom SSS vyberie do reprezentačnej antológie jednu báseň (výnimočne dve básne).
Súčasne s básňou prosíme spresniť tieto údaje:
autor (meno, priezvisko),
narodený (dátum, miesto narodenia),
vydal spolu (počet kníh),
posledná vydaná zbierka básní vyšla pod názvom (názov, podnázov zbierky, rok a miesto vydania, názov vydavateľstva).
Vyjadrite aj súhlas autora so zverejnením údajov a básní v antológii Básnici 2018.
Básne a požadované údaje zašlite, prosím, e-mailom na adresu: spolspis1@gmail.com v termíne do 15. 12. 2017.

Miroslav Bielik, predseda SSS