VÝSLEDKY SÚŤAŽE Spolku slovenských spisovateľov O CENU A PRÉMIE kníh za rok 2021

26.03.2023 15:56

Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov udelilo v súťaži Spolku slovenských spisovateľov (SSS) za knihy, ktoré vyšli v roku 2021, jednu hlavnú Cenu Vincenta Šikulu, sedem prémií v rámci nej – podľa žánrových kategórií, ako aj jednu cenu in memoriam.
Ocenenia predstavenstvo udelilo podľa novelizovaného Štatútu výročných cien SSS na návrh komisie súťaže v zložení Štefan Cifra (tajomník), Tatiana Jaglová a Peter Mišák, ktorá navrhla udeliť cenu a prémie spomedzi 10 nominovaných kníh (zoznam je zverejnený v článku Nominácie kníh na cenu a prémie SSS v LT 41 – 42/22 na s. 19 a na webových stránkach SSS).

Hlavnú CENU SSS VINCENTA ŠIUKULU získala básnická zbierka Michala Záletu Sen a soľ.
PRÉMIE (podľa kategórií) v rámci ceny získali knihy:

a) ZA PRÓZU: Marta Hlušíková: Žena našívajúca záplaty a Jozef Mikloško: Strieborná ruža;

b) ZA LITERATÚRA FAKTU: Imrich Bariak: Resoty Antona Srholca 1991 – 2021 a Dalimír Hajko: Príbeh kníhkupca: Obchodník, ktorý čítal srdcom;

c) ZA ESEJISTIKU: Pavol Dinka: Planéta na rázcestí: Eseje spoza pandemicko‑literárnej opony o Zemi a jej deťoch s kamenným srdcom.

d) ZA LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ: Hana Košková: Kde pršia dáždniky, ilustrácie Miroslav Regitko, a Igor Válek: Dobrodružstvá Červeného čipa alebo Kolotoč s Dobšinským, ilustrácie akad. maliar Stanislav Lajda.

Ocenenie IN MEMORIAM získala kniha Ľuboš Juríka Sami na tomto svete: Slovenský erotikon.

Ocenenie CENA ČITATEĽA v ankete na webových stránkach SSS získala kniha Igor Válek: Dobrodružstvá Červeného čipa alebo
Kolotoč s Dobšinským
.

Oceneným v mene vedenia Spolku slovenských spisovateľov i redakcie Literárneho týždenníka úprimne blahoželáme.

ŠTEFAN CIFRA, tajomník SSS a komisie súťaže

 

CENA SSS VINCENTA ŠIKULU

 

Michal Záleta: SEN A SOĽ

Bratislava: Iris, 2021, 1. vyd., 152 s., ISBN 9788082000835 (viaz.)

Sen a soľ je zbierka intímnej a reflexívnej poézie na pozadí existenciálnych súostroví človeka. Kompozične pozostáva z troch esteticko-významových a vzájomne podmienených cyklov: Záchvevov/Ozvien/Blízkosti, zviazaných poetikou, tematickou i motivickou súvzťažnosťou a autorovým vnímaním ľudského príbehu. Je to teda aj zbierka: obdivu, úcty a rešpektu, spolupatričnosti, úzkosti, obáv, údelu, svedectva, tušenia, záväznosti odkazu predkov, kontinuity, túžby pretrvať i domova.

 

 

 

 

 

PRÉMIE V RÁMCI CENY SSS VINCENTA ŠIKULU

 

PRÉMIE ZA PRÓZU

 

Marta Hlušíková: ŽENA NAŠÍVAJÚCA ZÁPLATY

Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2021, 1. vyd., 151 s., ISBN 978-80-8202-159-5 (viaz.)

Žena našívajúca záplaty je treťou poviedkovou knihou Marty Hlušíkovej. Autorka zameriava pozornosť na „malých“, „obyčajných“ ľudí, prostredníctvom ich príbehov chce rozkrývať čosi univerzálne, prítomné v každom ľudskom živote, a tým naznačiť aj istú podobnosť a blízkosť zdanlivo odlišných osudov. A takisto chce spochybniť pevné hranice medzi „veľkými“ a „malými“, dokonca banálnymi okamihmi či situáciami ľudského života. Jej ústredná poviedka Tvár v dlaniach nie je iba posolstvom fyzického zániku, má v sebe nádej pokračujúceho života. Autorka navodzuje atmosféru nádeje a dôvery v ľudí okolo nás. Niekedy nás vynesú z duševnej priepasti ľudia, o ktorých by sme to najmenej predpokladali. Hlušíková túto ubíjajúcu všednosť s nečakaným koncom pozdvihuje do vyššej filozofickej roviny. Ako poznamenáva Anton Hykisch, „postavy z jej próz prežívajú nielen prítomnú chvíľu, ale majú aj svoju minulosť, nevdojak sú aj nositeľmi kontinuity ľudského rodu. Podľa autorky nešťastia vedú človeka k ,našívaniu záplatʻ na plachte vlastného životného príbehu.

 

Jozef Mikloško: STRIEBORNÁ RUŽA

Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2021, 1. vyd., 335 s., ISBN 978-80-8202-145-8 (viaz.)

V deviatom literárnom diele sa autor zamýšľa nad príbehmi troch generácií predkov a troch generácií nasledovníkov. Spomína si na dobrých priateľov doma aj v zahraničí, na ktorých sa nedá zabudnúť, aj keby ste chceli. Vracia sa k starej láske – k nedávnym návštevám Ríma a Talianska. Všetko opisuje veselo, ale aj vážne, často je kritický – nešetrí ani seba. Uvádza tiež svoje skrátené úvahy a rozhovory z vybraných médií a sociálnych sietí. Zamýšľa sa najmä nad udalosťami, ktoré osobne prežil. Pokúša sa odhaliť tajomstvo spisovateľskej práce, usiluje sa vytvoriť Striebornú ružu svojich koreňov a spomienok. Ruža má šestnásť lupeňov – kapitol, opisujúcich udalosti v čase, v ktorom sa stali. Text dopĺňa množstvo fotografií a menný zoznam.

 

 

PRÉMIE ZA LITERATÚRA FAKTU

 

Imrich Bariak: RESOTY ANTONA SRHOLCA 1991 – 2021

Prešov: Michal Vaško, 2021, 196 s., ISBN9788081980497

Monografia vznikla pri príležitosti 30. výročia založenia občianskeho združenia RESOTY – Resocializačná komunita Antona Srholca. Kniha je výsledkom systematickej práce IMRICHA BARIAKA, ktorý v nej zmapoval tridsať rokov tohto resocializačného zariadenia. Publikácia obsahuje aj štúdiu o formách a premenách tuláctva a bezdomovectva a tiež cenné postrehy dona Antónia o svojich zverencoch, či pohľad na realizáciu pomoci sociálne vylúčeným ľuďom. Nájdete v nej aj dobové postrehy, ktoré sa týkajú jeho vnímania politického diania. V knihe sú sugestívne snímky fotografa Štandardu Matúša Zajaca, ale aj vzácne fotografie z archívu zariadenia Restoty.

(Zdroj: Štefan Chrapa: Srholec podával aj nepríjemnú pravdu s láskou. Jeho Resoty majú 30 rokov a oslavujú vydaním knihy, in: standard.sk)

 

Dalimír Hajko: PRÍBEH KNÍHKUPCA: OBCHODNÍK, KTORÝ ČÍTAL SRDCOM

Bratislava: Slovart, 2021, 1. vyd., 256 s., 9788055651941 (viaz.)

Publikácia na pozadí historických okolností zaznamenáva zlomky životného príbehu JOZEFA HAJKA, prvého a jediného slovenského absolventa pražskej odbornej kníhkupeckej školy v tridsiatych rokoch 20. storočia. Atmosféru doby a dobové reálie zachytáva prostredníctvom spomienok súčasníkov hlavnej postavy, ako aj autora tejto knihy, jeho syna Dalimíra. Život človeka, ktorý si nikdy nenárokoval na výnimočnosť, odhaľuje vo vzťahu k pohybom v našej kultúre, osobitne knižnej. Ide o pokus načrieť do dávnejších i menej dávnych vývinových súvislostí kníhkupeckého stavu, ako aj o pohľad na jeho miesto v kultúre národa a na proces etablovania v konkrétnom civilizačnom prostredí.

 

 

 

PRÉMIA ZA ESEJISTIKU

 

Pavol Dinka: PLANÉTA NA RÁZCESTÍ? ESEJE SPOZA PANDEMICKO-LITERÁRNEJ OPONY O ZEMI A JEJ DEŤOCH S KAMENNÝM SRDCOM

Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2021, 1. vyd., 135 s., ISBN 978-80-8202-168-7

„V sérii jedenástich pandemicko-literárnych esejí prejavil autor nielen výnimočnú erudovanosť v oblasti najnovších filozofických, sociologických či politologických trendov, no aj obdivuhodnú rozhľadenosť v svetovej i slovenskej umeleckej literatúre s odkazmi na významné diela výtvarného či hudobného umenia. Hoci sú jeho texty ovplyvnené dnešnými temnými časmi celosvetovej pandémie, autor nie je tematicky ukotvený len v sieti nesporných prejavov tohto negatívneho fenoménu, ale prejavuje aj potrebný nadhľad či postoj v súvislosti s ďalšími globálnymi problémami ľudstva. Dotýka sa nástojčivej problematiky spravodlivého usporiadania sveta, vidina ktorého sa zásluhou arogancie a surového egoizmu mocných čím ďalej, tým viac stáva utópiou. Ako rozhľadený a zodpovedný intelektuál sa nevyhýba ani tým najpálčivejším témam, týkajúcich sa slovenských či zahraničných politických elít, rozhodujúcich o osudoch miliónov ľudí. Kladie znepokojivé otázky a hľadá aj odpovede, akokoľvek hlboko skryté či zašifrované v súčasnom nepokojnom svete.“ (Jozef Špaček)

 

PRÉMIE ZA LITERATÚRU PRE DETI A MLÁDEŽ

 

Hana Košková: KDE PRŠIA DÁŽDNIKY

Ilustrácie Miroslav Regitko

Martin: Vydavateľstvo MS, 2021, 1. vyd., 56 s., ISBN 978-80-8115-319-8

Knižka pre deti s príbehom o piatačke Lole Holej, ktorá má problém nielen s priezviskom, ale aj s dyskalkúliou. Autorka v nej vedie deti k porozumeniu toho, že každý je iný a aj deti s hendikepom vedia v niečom vyniknúť a môžu žiť plnohodnotný život.

 

 

 

 

 

 

Igor Válek: DOBRODRUŽSTVÁ ČERVENÉHO ČIPA ALEBO KOLOTOČ S DOBŠINSKÝM

Ilustrácie akad. maliar Stanislav Lajda

Bratislava: Daxe, s. r. o., 2021, 1. vyd., 256 s., ISBN 978-80-8241-001-6 (viaz.)

Dobrodružné cestovanie svetom detských kníh. Trojica detí – milovník tabletov Tomáš alias Červený čip, obdivovateľ futbalistu Hamšíka Filip alias Hamšo a vášnivá čitateľka Táňa – v spoločnosti rozprávkara Pavla Dobšinského cestuje časom. Ocitajú sa v dejoch príbehov kníh a stretávajú spisovateľov aj knižných hrdinov…

Šiestak Tomáš, ryšavec, ktorý je macher na počítače, tablety, mobily a čítačky, si nenadarmo vyslúžil prezývku Červený čip. Spolu s kamarátom Filipom alias Hamšom a Táňou, ktorá sa chce stať spisovateľkou, zažijú mnoho dobrodružstiev. Všetko sa to odštartuje Tomášovým úrazom, keď sa po mesiaci preberie v nemocnici. V zdanlivo nehybnom spánku sa mu však sníva o starom mužovi, ktorý sa zrazu zjaví v nemocničnej izbe. Trojica kamarátov so starým rozprávkarom „nasadnú“ na kolotoč – a putujú vo víre času a priestoru. Spoznávajú našich predkov, a to nie hocijakých! Budete ich poznať aj vy – z rozprávkových kníh a školských čítaniek?

 

OCENENIE IN MEMORIAN

 

Ľuboš Jurík: SAMI NA TOMTO SVETE (SLOVENSKÝ EROTIKON)

Batislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 1. vyd., 335 s., ISBN 978-80-8202-155-7 (viaz.)

Nový román známeho a renomovaného spiso­vateľa ĽUBOŠA JURÍKA s názvom Sami na tomto svete je svojráznou psycho­logickou sondou do myslenia a konania ľudí v krízových, až hraničných situáciách. Skupi­na desiatich ľudí sa zhodou okolností ocitne na vysokohorskej chate v úplnej izolácii, zasy­paná hrubou vrstvou snehu, bez akéhokoľvek vonkajšieho kontaktu – bez elektriny, signálu, spojenia, aspoň však s dostatočnou zásobou potravín a paliva na kúrenie. Na tomto pôdo­ryse sa začínajú odvíjať príbehy ľudí, ktorí sa stretli po prvý raz a sú vystavení celkom novým podmienkam. Zápletky a medziľudské vzťahy gradujú, napätie a nevraživosť sa striedajú s veľkou mierou súdržnosti a spolupatričnosti, keďže ľudia sú od­kázaní jeden na druhého. Príbeh nechtiac pripomína obecný stav ohrozenia spoločnosti počas pandémie, keďže aj zaviata chata pripomína karanténu, kde ľudia musia odolávať nielen odlúčenosti, ale aj chorobám, ktoré sa niekto­rým z nich nevyhýbajú. Sociologická vzorka uzavretej spoločnosti je natoľko pestrá, aby umožnila autorovi stvárniť svojrázne charaktery a príbehy svojich protagonistov vskutku originálnym literárnym spôsobom. Súčasťou literárneho pôdorysu románu sú svojské príbehy každého z hostí chaty, ktorí sa dohodnú, že si budú rozprávať príbehy zo svojho dôverného života na spôsob Boccaciovho Dekameronu. Zaiste aj preto dal autor svojmu románu podtitul Slovenský erotikon. Takéto vrstvenie odhaľuje nové dimenzie románu. Príbeh drží čitateľa v napätí až do posledných riadkov.

 

CENA ČITATEĽA

(anketa na webových stránkach SSS)

 

Igor Válek: DOBRODRUŽSTVÁ ČERVENÉHO ČIPA ALEBO KOLOTOČ S DOBŠINSKÝM

Ilustrácie akad. maliar Stanislav Lajda