Vyšla Antológia poézie členov, prispievateľov a priaznivcov SSS BÁSNICI 2019

31.01.2019 12:55

BÁSNICI 2018
Antológia poézie členov, prispievateľov a priaznivcov SSS
Zostavili Miroslav Bielik a Katarína Koláriková. Editori: Peter Mišák, Ján Tazberík, Jozef Závarský
Obálka a ilustrácie Martin Kellenberger

Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2018, 1. vyd., 247 s., ISBN 978-80-8194-101-6 (viaz.).

 

Spolok slovenských spisovateľov (ďalej Spolok, resp. SSS) v roku 2018 pri svojom 95. výročí založenia (1923) vydal reprezentačnú antológiu poézie svojich členov, prispievateľov a priaznivcov Básnici 2018. V roku významných výročí Slovenskej republiky vydal Spolok hneď na začiatku Antológiu súčasnej slovenskej a českej poézie/ Antologii současné české a slovenské poezie s názvom Refrény času, v ktorej je obsiahnutá poézia 18-tich slovenských a 18-tich českých básnikov, pri príležitosti storočnice vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. Tvorivý potenciál takmer 500-člennej základne Spolku riadnych, čestných a mimoriadnych členov i autorov, ktorí zverili vydania svojich diel SSS, Vydavateľstvu SSS, Edícii mladých slovenských autorov časopisu Dotyky a Kultúrno-literárnej akadémii, n. o., ako i prispievatelia v tomto roku jubilujúceho Literárneho týždenníka (30. výročie od založenia) a časopisu SSS pre mladú literatúru a umenie Dotyky, Spolok prezentuje samostatnou antológiou. Na Slovensku ide o prvé vydanie tohto druhu v takom početnom a reprezentačnom zastúpení, sčasti príbuzná je antológia SC PEN Dialóg s básňou (2018). V niektorých krajinách, napríklad v Bulharsku, vyšli podobné zborníky (Poeti 2015: Antologija. Sofia: Vydavateľstvo Bulgarski pisatel).

So zámerom a priamou výzvou na zaslanie troch básní, z ktorých odborní editori schválení Predstavenstvom SSS – Peter Mišák, Ján Tazberík a Jozef Zavarský – vyberali do antológie jednu báseň, sa obrátil predseda Spolku na členskú základňu, prispievateľov a priaznivcov združenia v Literárnom týždenníku 37 – 38/2017 z 1. 11. 2017 a na webových stránkach Spolku. Autori bez vekového a tematického ohraničenia, mohli poslať svoje básne do 15. 12. 2017. Súčasťou na výzvu boli základné biografické a bibliografické údaje (aktuálne vydania) i vyhlásenie autora o súhlase so zverejnením básne a údajov uvedených v antológii. Termín uzávierky sme v záujme kompletizácie posunuli Množstvo prihlásených autorov a zaslaných básní i náročnosť zostavenia antológie si vyžadovalo súčinnosť jej editorov s predsedom SSS, odbornou pracovníčkou Spolku Martinou Nemsilajovou a s prizvanou zostavovateľkou, členkou SSS Katarínou Kolárikovou. V tomto tíme sme museli veri- fikovať zaslané návrhy s dopĺňaním aktuálnych bio- a bibliografických údajov, aktualizovať výber, riešiť autorsko-právne a iné otázky. Náročnú administráciu celej agendy zvládli úspešne obe uvedené účastníčky, za to im patrí uznanie a úprimné poďakovanie v mene všetkých členov predstavenstva. K. Koláriková pritom dopracovala a s pomocou editorov aj dokončila redigovanie medailónov V antológii je zahrnutých 172 žijúcich autorov a k slovenským tvorcom sú zaradení i niektorí významní zahraniční mimoriadni členovia Spolku. Básňami sa predstavili takmer štyri generácie slovenských spisovateľov s rozdielom 70 rokov od najstaršieho narodeného (1925) po najmladšieho (1995). Z najstarších majstrov sú zastúpení: Mons. Jozef Tóth (* 1925), Karol Kapeller (* 1926), Viliam Turčány (* 1928), Jozef Blaha (* 1932), Jozef Mihalkovič (* 1935). Najmladšiu generáciu zastupujú Kristián Grupač (* 1995), Nina Kollárová (* 1990), Katarína Džunková, Michal Baláž, Martin Chudík (všetci * 1988), Oľga Gluštíková (* 1987).

Možnosť pre vstup do antológie bola otvorená pre širokú členskú základňu Spolku, autorov, ktorí zverili na vydanie svoje diela Vydavateľstvu SSS i samému Spolku, prispievateľom i zahraničným mimoriadnym členom. Žiaľ, napriek opakujúcej sa výzve, niektorí nereflektovali na ponuku prezentovať svoje diela. Iste, pri tak veľkom množstve prihlásených, aj pri prísnom výbere jednej zo zaslaných básní od zaradeného autora, je hodnotová a poetická úroveň rozdielna – od majstrovských básní už klasikov a všeobecne uznávaných básnikov, cez málo známych autorov až po príležitostných tvorcov básní, s ťažiskom tvorby v iných žánroch.

Básnici Spolku 2018 sa predstavujú v antológii súčasníkom i budúcim generáciám básnikov, čitateľom a celej kultúrnej verejnosti so skromným želaním, aby, válkovsky vyjadrené, poézia bola stále poznanie plus ilúzia a bola ako láska strašne bohatá...

MIROSLAV BIELIK, predseda SSS

 

(In: Literárny týždenník 3 – 4 z 30. 1. 2019, s. 15)