Vyhlásenie účastníkov Členského zhromaždenia SSS 28. mája 2014 v Trnave

05.06.2014 08:31

My účastníci členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov, našej najstaršej a najpočetnejšej spisovateľskej organizácie, zhodnotili sme na rokovaní v starobylej, na históriu a literárnu tvorbu bohatej Trnave spolkovú činnosť i prínos našich členov pre slovenskú pôvodnú a prekladovú literatúru od ostatného snemovania v máji 2013.

Napĺňajúc jeho uznesenia, pripravili sme, posúdili a schválili návrh zmien Stanov SSS, ktorého schválením sme zásadne zrevidovali predchádzajúce – bývalým vedením Spolku vo februári 2013 sfalšované – stanovy, a zároveň sme sa zaoberali neutešeným majetkovoprávnym stavom sídelnej budovy nášho Spolku na Laurinskej 2 v Bratislave, pod ktorý sa podpísali niekdajší funkcionári Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska a Spolku slovenských spisovateľov – najmä tým, že uzavreli nevýhodnú nájomnú zmluvu so spoločnosťou ARTHUR DS, s. r. o., a dokonca vtedajší tajomník SSS P. Janík zašiel až tak ďaleko, že neváhal dať svoj podpis – poza chrbát všetkých našich členov – na zmluvu o budúcej zmluve o odpredaji spolkového podielu.

Prirodzene, popri ekonomických problémoch sme nezabudli hovoriť ani o budúcich úlohách, prehlbovaní literárnych aktivít a podmienkach nevyhnutných na skvalitňovanie našej tvorby.

Novelizované Stanovy SSS predstavujú moderný a demokratický legislatívny dokument, ktorý otvára dvere do nášho združenia všetkým slovenským spisovateľom bez ohľadu na ich umeleckú, politickú, konfesionálnu, generačnú, teritoriálnu či národnostnú príslušnosť. Prihlasujeme sa v nich k odkazu nášho národného písomníctva od jeho počiatkov, od Proglasu, pokračujúc stredovekou a novovekou spisbou, dielom bernolákovcov, štúrovcov a končiac súčasnou slovenskou literárnou tvorbou; prihlasujeme sa k cyrilo-metodskému duchovnému dedičstvu a historickému odkazu štátnosti Veľkej Moravy, ku kultúrnemu dedičstvu našich predkov, k stáročnému úsiliu o národné bytie zavŕšenému samostatnou slovenskou štátnosťou – súčasnou Slovenskou republikou.

V súvislosti s riešením zložitých a naliehavých majetkových problémov spätých s našou sídelnou budovou, neočakávaným predajom podielu AOSS nájomcovi vyslovili sme a vyslovujeme plnú podporu doterajšiemu postupu predsedu, predstavenstva a kontrolnej komisie SSS, vrátane príslušných podaní na prokuratúru, vecne a miestne príslušný súd, kompetentné ústredné štátne orgány a najnovšie aj podania žiadosti o predbežné súdne opatrenie a na to nadväzujúcu žalobu na neplatnosť kúpno-predajnej zmluvy medzi AOSS a ATHUR DS. Členské zhromaždenie poverilo predstavenstvo a predsedu SSS prijímať operatívne a neodkladné rozhodnutia týkajúce sa nadobúdania alebo predaja podielu na spisovateľskej budove alebo iného nakladania s budovou za podmienky, že sa pri nevyhnutných majetkovoprávnych úkonoch ustanoví nezávislá komisia za účasti externého súdneho znalca, finančného poradcu a ďalších expertov (schválená predstavenstvom) s tým, že sa pre Spolok budú garantovať vlastnícke práva na časť sídla pre potreby nevyhnutných pracovísk, redakcií Literárneho týždenníka, Dotykov a Vydavateľstva SSS, ale aj rokovacej sály, klubu spisovateľov a kníhkupectva na predaj slovenskú pôvodnú a prekladovú tvorbu. Naďalej budeme vyvíjať v súčinnosti s vedením Spolku maximálne úsilie pri doterajšom úspešnom napredovaní Literárneho týždenníka najmä z aspektu prezentácie umeleckej literárnej tvorby, umeleckých, kultúrnych a spoločenských udalostí, z pohľadu kultúrno-historického a literárneho reflektovania slovenského národného života, identity, popularizácie slovenskej pôvodnej a prekladovej literárnej tvorby a podnety európskeho i svetového literárneho a kultúrno-spoločenského kontextu; budeme sa usilovať o skvalitňovanie personálneho a materiálneho vybavenia redakcie, vytváranie podmienok na to, aby mohol Literárny týždenník prejsť od októbra 2014 na skúšobnú týždennú periodicitu; rovnaká pozornosť sa žiada venovať aj časopisu Dotyky ako platforme mladej literatúry a umenia i knižným vydavateľským aktivitám Spolku a celej knižnej kultúre.

Osobitne budeme dbať o rozvoj pôvodnej slovenskej literatúry, o jej čoraz aktívnejšie a dôraznejšie včleňovanie do medzinárodného kontextu, vytváranie dôstojnejších, morálne aj existenčne primeraných podmienok na prácu našich tvorcov. Členovia Spolku sú ochotní zúčastňovať sa na literárnych besedách vo všetkých druhoch škôl, v knižniciach, osvetových zariadeniach, občianskych združeniach a tak prehlbovať povedomie o slovenskej pôvodnej a prekladovej literárnej tvorbe.

Obraciame sa na verejnoprávne médiá, aby venovali väčšiu pozornosť slovenským literárnym autorom a ich dielam, napríklad aj v podobe obnovy po roku 1989 zrušenej relácie Nedeľná chvíľka poézie. V duchu Vyhlásenia Spolku slovenských spisovateľov prijatého na Budmerickom dni SSS, usporiadanom pri príležitosti 90. výročia jeho ustanovenia v Budmericiach 13. 12. 2013, nezatvárame dvere pred nikým, práve naopak, chceme spolupracovať s každým, komu leží na srdci dobré meno slovenskej literatúry.

Vyzývame k súčinnosti všetky relevantné spisovateľské organizácie, všetkých slovenských spisovateľov – stretnime sa pri okrúhlom stole a rokujme o spoločných projektoch a problémoch! Využime na to aj Dni slovenskej literatúry, spojme sily pri príprave II. kongresu slovenských spisovateľov na obranu demokratických a humanistických tvorivých hodnôt spoločnosti. Bude to ten najlepší vklad k nadchádzajúcemu 80. výročiu historicky nezmazateľného Kongresu slovenských spisovateľov v Trenčianskych Tepliciach v roku 1936, vari najvýznamnejšieho snemovania slovenských spisovateľov a umelcov v našich dejinách.