Vyhlásenie literárnej súťaže O Cenu Rudolfa Fabryho

20.08.2013 09:23
Národné osvetové centrum
Literárne informačné centrum
Obec Budmerice
Spolok slovenských spisovateľov
Časopis Spolku slovenských spisovateľov DOTYKY

 

Vyhlasujú 5. ročník básnickej súťaže

Cena Rudolfa Fabryho

 

Súťaž je určená mladým autorom poézie do 30 rokov, bez knižne vydaného diela umeleckej literatúry. Každý autor môže poslať min. 3, max. 10 básnických textov v súhrnnom rozsahu do 150 veršov. Prihlásená tvorba (ani jej časť) nesmie byť do vyhlásenia výsledkov nikde publikovaná (ani na internete). Básne musia byť napísané v slovenskom jazyku. Súťaž je anonymná. Na žiadnej strane príspevku (básne) nesmie byť uvedené meno autora. Súťažiaci k zásielke v zalepenej obálke priloží svoje údaje (meno, adresu, rodné číslo), alebo ich zašle e-mailom v samostatnom word súbore spolu s prihlásenými prácami. 

Vytlačené súťažné práce je nutné poslať v troch exemplároch na adresu: Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, 812 34, Bratislava, s označením obálky „Cena Rudolfa Fabryho 2013“; alebo na e-mailovú adresu: lubica.janegova@nocka.sk – v predmete správy treba uviesť: Cena Rudolfa Fabryho 2013.

Pred uzávierkou súťaže rozhoduje dátum poštovej pečiatky, resp. doručenej e-mailovej pošty.

Texty súťažných prác sa autorom nevracajú.

Uzávierka súťaže je: 10. novembra 2013

Súťažné práce posudzuje trojčlenná odborná porota, ktorú vymenujú organizátori. Slávnostné vyhodnotenie, odovzdávanie finančných (laureát 100 , 3 prémie každá po 50 ) a vecných cien sa uskutoční koncom roka (december) 2013 v Budmericiach.

(Vzhľadom na skutočnosť, že vyhodnotenie bude súčasťou kultúrno-umeleckého podujatia, je nutné, aby sa ho ocenení autori osobne zúčastnili. Výnimky sú možné len po dohode s organizátormi alebo v prípade, že je autor na dlhodobom pobyte v zahraničí.)