Vydavateľský deň Spolku slovenských spisovateľov 17. 3. 2016 – ÚSPEŠNÁ BILANCIA

19.03.2016 02:16
K ťažiskovým činnostiam Spolku slovenských spisovateľov patrí edičná aktivita, ktorá sa uskutočňuje najmä prostredníctvom Vydavateľstva SSS (VSSS), ale aj priamym vydávaním kníh SSS. Minuloročnú knižnú produkciu za rok 2015 prezentovali na Vydavateľskom dni SSS vo štvrtok 17. marca v hudobnom salóne Zichyho paláca v Bratislave. Podujatie otvoril predseda SSS Miroslav Bielik, ktorý konštatoval, že  knižná žatva SSS v roku 2015 bola v porovnaní s minulými rokmi mimoriadne úspešná, keďže sa podarilo – vďaka dotačnej podpore MK SR, ale aj s podporou SSS a sponzorov – vydať 43 knižných titulov, z toho 33 vo Vydavateľstve SSS a desať priamo v SSS. Anotácie kníh vydaných v roku 2015 priniesol na štvorstranovej prílohe Literárny týždenník 7 – 8/2016 a prezentovali ich aj pracovníci VSSS na knižnom stolíku v hudobnom salóne.

 

(FOTOGALÉRIA: VYDAVATEĽSKÝ DEŇ SSS 17. 3. 2016)

 

Miroslav Bielik na úvod zrekapituloval aj predchádzajúci vydavateľský rok a Ceny SSS za rok 2014. Cenu SSS, udelené v roku v roku 2015, za poéziu získal Ján Tazberík – za básnickú zbierku Spodný bod svetla, za prózu Július Balco – za román Kliatba žltých ruží, za literatúru pre deti a mládež Alexander Halvoník – za knižku Mátoha, neboj sa!, za odbornú literatúru Ján Kačala – za knihu Jazyk majstrov, a za šírenie dobrého mena slovenskej literatúry v zahraničí a preklad Proglasu Stojan Lekoski. Ceny SSS za celoživotné dielo získali historik Matúš Kučera, Miroslav Ambruš, slovenský básnik a  publicista z Nadlaku (Rumunsko), literárny vedec, teatrológ, filmológ Július Pašteka a kulturológ, estetik Vincent Šabík za dielo Národná kultúra ako rezonančný priestor. M. Bielik informoval aj o vývoji situácie okolo sídelnej budovy SSS a Klubu slovenských spisovateľov. Takisto upozornil na ohrozenie vydávania Literárneho týždenníka, keďže nový Fond umenia pridelil SSS menej ako polovicu finančných prostriedkov požadovaných v grante SSS. V praxi to znamená, že na vydávanie a tlač časopisu sú prostriedky iba do konca júna tohto roku, nevraviac o tom, že redakcia dlhodobo pracuje v sťažených podmienkach (ako iné literárne a kultúrno-spoločenské časopisy na Slovensku), vyžadujúcich si systémovú podporu, a nie ich oslabovanie.

Vydavateľský deň SSS mal dve časti – v prvej predstavovali knihy Vydavateľstva SSS a SSS spojené s rozhovormi s autormi, v druhej prezentovali knihy Slovákov žijúcich v zahraniční, ktoré vyšli na Slovensku, i ich knižnú produkciu v slovenčine vydanú v zahraničí.

Prezentácia kníh Vydavateľstva SSS a SSS

V prvej časti programu, ktorú otvoril riaditeľ vydavateľstva SSS Roman Michelko, predstavili nové knihy autorov Blažeja Beláka, Antonu Blahu, Etely Farkašovej, Martina Chudíka, Vladimíry Komorovskej, Štefana Moravčíka, Ivy Vranskej-Rojkovej, Vincenta Šabíka, Viery Švenkovej, Milana Vároša a i.

Knihu Osudy umeleckých zbierok: Obrazy zo Slovenska sa roztratili nielen v Budapešti a Prahe, ale aj v Paríži, New Yorku, mexickej Cuernavake predstavil spisovateľ literatúry faktu Ivan Szabó, vznik knihy priblížil jej autor Milan Vároš. Ide o rozsiahle, dokumentačne bohaté dielo, ktoré prináša zaujímavé fakty o najvýznamnejších európskych zberateľoch umeleckých diel i neznáme skutočnosti o slovenských zberateľoch.

Knihu Antona Blahu Manderla a Modrý Maurícius prezentoval publicista, a spisovateľ literatúry faktu Ján Čomaj. Už vypredaný titul prináša pútavé súdne príbehy z advokátskeho prostredia zacielené na kauzy z našich čias, aj so záberom do minulosti a exkluzívne informácie, ktoré bývajú skryté za zatvorenými dverami súdnych siení.

Knihu Blažeja Beláka Slovo robí človeka (Glosy o jazykovej kultúre) prezentoval Miroslav Bielik, pritom pripomenul, že autor sa dlhodobo venuje jazykovej kultúre a neraz aj polemicky voči jazykovedcom. Ako uviedol autor knihy, jazyk v jeho vnímaní predstavuje štyri funkcie či spôsoby fungovania v praxi: je dorozumievacím prostriedkom, poznávacím nástrojom, spôsobom formovania, výchovy a vzdelávania jeho používateľa, a, žiaľ, aj spôsobom negatívneho ovplyvňovania – deformovania vedomia človeka. Kniha prináša aj praktický slovníček nesprávnych a správnych slov a väzieb v slovenčine pod názvom Nie tak – ale tak

Knižku filozofických esejí Etely Farkašovej Paralely a prieniky predstavil formou rozhovoru s autorkou Roman Michelko. Autorky sa spýtal na jej spisovateľskú trojdomosť v žánroch poézia – próza – eseje a na jej vzťah k racionálnemu uchopovaniu reality. Ako uviedla autorka, v tvorbe sa usiluje nespoznávať svet iba v zovretí „inštrumentálneho rozumu“, ale hľadá nový typ racionality, možnosť syntézy racionálneho a emocionálneho hľadania, keďže taký človek je „menej manipulovateľný“.

R. Michelko prezentoval formou rozhovoru aj dve knihy spisovateľky Viery Švenkovej – prózu Hry vetra a knižku pre deti Anička a smejko. Talentovaná a skúsená spisovateľka a redaktorka na otázku, v ktorých žánroch sa cíti lepšie, s úsmevom uviedla, že ani v jednom, keďže najlepšie sa cíti v rozhovoroch s ľuďmi, v „ľudovej univerzite“, ktorou na Slovensku je odpradávna krčma. Na otázku súvisiacu so ženskou literatúrou uviedla, že jej je bližšie ženské, citové hľadisko. 

Texty literárnokritických žánrov od lektorských posudkov po analytické štúdie Čriepky do portrétu Vincenta Šikulu predstavil autor knihy, literárny vedec, kritik, kulturológ, estetik Vincent Šabík, ktorý bol generačným kritikom V. Šikulu a jeho súbežníkov. Ako uviedol práve tvorba V. Šikulu je nedocenená z hľadiska jej prístupu k životu, dejinám „zdola“ – od človeka, a nie „zhora“, ako sa to v čase vychádzania jeho kníh za socializmu nosilo.

V rozhovore prekladateľky a prozaičky Vladimíry Komorovskej s Romanom Michelkom predstavili jej najnovšiu knihu Utešená família.  Autorka priblížila svoj špecifický štýl, ktorý nazval literárny kritik Andrej Červenák „prúdom vedomia“, i jazyk založený na využívaní slangu a žargónu, keďže každá z postáv v jej viacgenerečnej epopeji o „čiernych, bielych i čierno-bielych ovciach rodiny“ hovorí inak – jedna nárečím z miesta rodiska, iná spisovnou slovenčinou, ďalšie bratislavským dialektom... 

Knižku poézie mladého básnika Martina Chudíka predstavil básnik Ján Tazberík,  tajomník SSS, ktorý priblížil vstup talentovaného poeta do literatúry, oceneného už za prvú knihu Cenou Ivana Krasku. Básnik na záver rozhovoru  predniesol ukážky zo svojej novej knižky cestovné (ne)poriadky.

Edičná spolupráca SSS so zahraničnými Slovákmi

V druhej časti vydavateľského dňa SSS prezentoval spoluprácu SSS so Slovenským vydavateľským centrom v Báčskom Petrovci  (SVC) jeho riaditeľ Vladimír Valentík, ktorý pricestoval z Vojvodiny (Srbsko) Bratislavy aj s literárnym kritikom a historikom Michalom Harpáňom. V. Valentík vysoko ocenil najmä minuloročnú spoluprácu s vedením SSS,  osobne s M. Bielikom, R. Michelkom a J. Tazberíkom a osobitne so spisovateľkou E. Farkašovou. Jej  výsledkom boli aj knižné tituly vydané slovenským vojvodinským spisovateľom na Slovensku – výber z poézie Viery Benkovej Herbár zeme, prozaickej knihy Jána Labátha Diaľky a iné, zbierky už nežijúcej významnej osobnosti zahraničných Slovákov Ondreja Štefanka Neviditeľné krídla, ale aj preklad básnickej zbierky uznávaného srbského básnika Dragana Jovanovića Danilova Moje presné vidiny: Moja tačna prividjenja, vojvodinským básnikom Martinom Prebudilom. Ako uviedol V. Valentík, SVC v Báčskom Petrovci v minulom roku prezentovalo aj tvorbu slovenských spisovateľov zo Slovenska, keď vydalo v preklade M. Prebudilu básnické zbierky Jaroslava Rezníka Múdrosť jesenného lístia: Мудрост јесењег лишћа a Dany Podrackej, ale aj dvoch prozaických kníh Pavla Vilikovského Čarobni papagaj i preostali kič (preklad do srbčiny: Michal Harpáň). Riaditeľ SVC priblížil cenné dielo v rámci zbližovania kultúr vojvodinských slovenských spisovateľov a slovenských spisovateľov v starej vlasti, knihu dvojrozhovorov Viery Benkovej, ktorá spovedá spisovateľov zo Slovenska, a Etely Farkašovej, ktorá spovedá spisovateľov z Vojvodiny. Takisto predstavil knižnú produkciu SVC z tvorby slovenských vojvodinských spisovateľov, ktorému sa podarilo v roku 215 vydať 24 knižných titulov. Osobitne upozornil na edíciu Živý prúd, knihu literárneho vedca a kritika Adama Svetlíka Premeny literárnej kritiky vojvodinských Slovákov, knižku Zuzany Čížikovej Rozhovory a vydanie knihy Tragédia Tatry od mesianistu, spisovateľa štúrovskej generácie Jozefa Podhradského žijúceho v Belehrade.

Vydavateľský deň SSS s prezentáciou knižnej produkcie za rok 2015 usporiadali Spolok slovenských spisovateľov, Vydavateľstvo SSS, s. r. o., Literárny týždenník, Dotyky v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto.

Spracoval ŠTEFAN CIFRA