V Bratislave sa uskutočnil Medzinárodný literárny festival za účasti básnikov zo siedmich štátov DUNAJSKÉ ELÉGIE

29.06.2016 21:57

Účastníci Medzinárodného literárneho festivalu Dunajské elégie na polostrove s medzinárodnou galériou Danubiana pri Bratislave-Čunove. Foto: Margaréta Cifrová a autor

Medzinárodné kolokvium na vlnách Dunaja

Básnici zo Srbska, Chorvátska, Macedónska, Bulharska, Rakúska i Česka navštívili Bratislavu, aby sa spolu so slovenskými básnikmi v piatok a sobotu 24. a 25. júna t. r. zúčastnili na Medzinárodnom literárnom festivale Dunajské elégie – s kolokviom zameraným na prípravu mnohojazyčnej antológie poézie o Dunaji. Hlavným usporiadateľom podujatia bol Spolok slovenských spisovateľov, hlavný partner Fond na podporu umenia.

Zámer vydať antológiu poézie básnikov pochádzajúcich zo štátov, ktorými preteká druhá najdlhšia európska rieka Dunaj, sa odvinul od zmluvy o spolupráci medzi Spolkom slovenských spisovateľov a Združením spisovateľov Srbska (ZSS). Kolokvium, ktoré sa konalo príznačne – na vlnách Dunaja, na lodi – v boteli Marina, otvoril predseda SSS Miroslav Bielik. Ako uviedol, na festivale sa zúčastnili básnici zo siedmich krajín, ale „projekt spája tvorbu básnikov zo všetkých podunajských krajín“. Predseda ZSS Radomír Andrić, iniciátor antológie, uviedol, že žiadna európska rieka dozaista nebola poetmi tak ospievaná ako Dunaj, a privítal záujem SSS spojiť sily a uviesť do života dielo mapujúce poetické kultúrne dedičstvo Podunajska (o to väčšmi, že už dlhé roky zbiera srbskú poéziu o Dunaji). Predstavil aj metodologické východiská antológie, v ktorej by mali byť básne 10 klasických a blok poézie súčasných básnikov z každej z 10 krajín spojených Dunajom a ktorá by mala byť koncipovaná tak, aby nadobudla „poetickú ucelenosť a odhalila najdôležitejšie poetické piliere jednotlivých krajín“. (Keďže v deň konania kolokvia už bolo známe, že Veľká Británia opúšťa Európsku úniu, s úsmevom poznamenal, že ak politici nevedia udržať pokope EÚ, básnici môžu založiť ako jej alternatívu Európsku podunajskú básnickú úniu.)

Účastníci kolokvia pripomenuli, že Dunaj preteká až cez štyri hlavné mestá – Viedeň, Bratislava, Budapešť, Belehrad – a ako prírodný fenomén spája a inšpiruje nielen básnikov, ale aj výtvarníkov, hudobníkov, esejistov, filmárov a ďalších umelcov. Srbský básnik Duško Stojković, podpredseda ZSS, predniesol príspevok Dunaj podľa Bašlára, a známy srbský básnik Jeremij Lazarević úvahu o význame Dunaja nielen v mocenských záujmoch vládcov a bojovníkov (kopie), ale aj v tvorbe básnikov (perá), výtvarníkov (štetce) i hudobníkov. Navrhol, aby sa budúce kolokvium nazvalo podľa básne srbského básnika Ljubomira Simovića Planéta Dunaj. Macedónsky básnik Christo Petreski poznamenal, že Dunaj po stáročia menil svoje koryto a žartom dodal, že možno raz bude tiecť aj cez Macedónsko. (Ako ho doplnil R. Andrić, vôbec to nie je nereálne, keďže sa uvažuje, že by sa vykopal vodný kanál, spájajúci Dunaj cez srbskú rieku Moravu a macedónsku rieku Vardar s Egejským morom.) Na kolokviu vystúpila aj chorvátska spisovateľka prof. Elena Sablić-Tomićová a poetka Lýdia Romanská, predsedkyňa ostravského strediska Obce spisovateľov ČR. Slovenský básnik Teofil Klas, vl. m. Jozef Závarský, priblížil časť nedokončenej básnickej symfónie básnika Valentína Beniaka, prvého predsedu SSS, s názvom Stráž na Dunaji. Srbský básnik Miodrag Jakšić, zakladateľ umeleckej kolónie v srbskej obci Krčedín (blízko Nového Sadu), informoval, že na podujatí už po 9 rokov každoročne prezentuje 10 stálych účastníkov a 100 účastníkov programov európsku literárnu a výtvarnú tvorbu. Kolokvia Dunajské elégie sa zúčastnili aj srbskí básnici a členovia ZSS Milan Panić, Andrej Meleg, Gordana Andrićová, slovenskí vojvodinskí básnici Miroslav Demák, žijúci na Slovensku, a Martin Prebudila, ako aj riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci, slovenský publicista Vladimír Valentík a jeho partner zo Slovenska – riaditeľ Vydavateľstva SSS Roman Michelko. Za SSS sa na kolokviu zúčastnili aj básnici Jaroslav Rezník, čestný predseda SSS, a Ján Tazberík tajomník SSS, poetky Lenka Riečanská a Zuzana Kuglerová, ako aj básnici Ondrej Kalamár, Sergej Makara, Štefan Cifra a prekladateľ Stojan Lekoski.

Spoluorganizátori kolokvia, SSS a ZSS, vyjadrili spokojnosť s výsledkami a úrovňou podujatia. Plánuje sa zostavenie troch zväzkov antológie: a) ľudové piesne o Dunaji, b) básne klasikov národných literatúr a c) básne súčasných básnikov. Nasledujúce stretnutie autorov podunajských krajín bude zasa v Slovenskej republike v roku 2 017 a v ďalších rokoch sa bude presúvať do iných krajín.

Večer poézie v letnej čitárni U čereného raka

Verše účastníkov medzinárodného kolokvia Dunajské elégie zazneli v slnečných podvečerných hodinách v príjemnom prostredí bratislavskej Letnej čitárne U čereného raka. Na úvod podujatia, ktoré otvoril predseda SSS M. Bielik, ocenil veľvyslanec Srbskej ambasády v Bratislave Šani Dermaku dlhodobo dobré slovensko-srbské vzťahy i spoluprácu medzi srbskými a slovenskými spisovateľmi. Večer poézie uvádzal Miroslav Demák, v spolupráci s Martinom Prebudilom, s ktorým preložili prednášané básne. Básne zaznievali najskôr v autorskom čítaní v origináloch, potom v slovenčine. Radomír Andrić predniesol báseň Starý Ister, mladý Dunaj, Branislav Veljković Vodný portrét, Dušan Stojković Dunaj, Jeremij Lazarič Dunaj dôverne a Miodrag Jakšić Chlapská rieka (Dunaju). Ljiljana Crnićová, žijúca v Srbsku, no pochádzajúca z Chorvátska, predniesla báseň Teraz nič neviem hovoriť. Preklad prózy chorvátskej spisovateľky Eleny Sablić-Tomićovej Hore prúdom Dunaja predniesla slovenská poetka Zuzana Kuglerová. Slovenský básnik Milan Richter predstavil rakúskeho básnika Manfreda Chobota, prečítal vo svojom slovenskom preklade jeho básne Komunikácia, Ale inak ničod 20 kíl vyššie už netancujem, i vlastnú báseň V náručí surovej tmy. Bulharský básnik Atanas Zvezdinov venoval báseň Balada o chore (chore je bulharský tanec podobný našej karičke) geniálnemu ľudovému skladateľovi Dikovi Iľjovovi, nazývanému aj bulharský Johan Strauss, vo svojom preklade do slovenčiny ju predniesla Katarína Sedláková. Svoje básne na tému Dunaja predstavili aj macedónski básnici Christo Petreski a Trajče Kasarev. Lýdia Romanská, pochádzajúca z povodia Odry (ČR), prečítala básne zo svojej zbierky Odrou křestná. Na záver predniesli svoje básne slovenskí básnici Ľubomír Feldek – báseň Slovenská smrť, Jozef Leikert – cyklus básní Vlní sa na Dunaji a Ján Tazberík báseň Dunaj nad búrkou. Žartovnú báseň, aktuálne napísanú na tému atmosféry kolokvia predniesol aj Martin Prebudila. Účastníci podujatia Dunajské elégie zavŕšili deň večerou v kaviarni Moaré na Laurinskej ulici, kde sa predstavila ako speváčka Katarína Feldeková, dcéra básnika Ľ. Feldeka, s klavírnym sprievodom Jána Kovaľa.

Básnici v Danubiane na brehu Dunaja

V sobotu popoludní sa účastníci kolokvia plavili loďou po Dunaji do medzinárodnej galérie moderného umenia Danubiana na brehu Dunaja pri Bratislave-Čunove (pri začiatku VD Gabčíkovo), kde si pozreli stále výtvarné expozície i pripravovanú výstavu Miró/CoBrA – z diel svetoznámeho španielskeho maliara Joana Miróa a medzinárodnej skupiny výtvarných umelcov (vznikla v roku 1948 v Paríži), ktorej bol členom.

 

(Zdroj: ŠTEFAN CIFRA: V Bratislave sa uskutočnil Medzinárodný literárny festival za účasti básnikov zo siedmich štátov DUNAJSKÉ ELÉGIE. In.: Literárny týždenník 25 – 26 (2016), ročník XIX., s. 2)

 

   FOTOGALÉRIA SSS: Dunajské elégie 2016