Spolok slovenských spisovateľov udelil Ceny za rok 2017 (8. 11. 2018)

11.11.2018 18:20

V Galérii mesta Bratislavy v Pálfiho paláci sa vo štvrtok 8. 11. 2018 uskutočnilo slávnostné odovzdá­vanie výročných cien a prémií Spolku slovenských spisovateľov(SSS) za knižnú tvorbu roku 2017. Otvoril ho predseda SSS Miroslav Bie­lik, ktorý pripomenul dlho­dobé úsilie SSS v oblasti pod­pory slovenskej pôvodnej tvor­by. Podujatie, na ktorom ude­lili v jednotlivých kategóriách šesť hlavných cien a päť pré­mií, moderoval tajomník SSS Štefan Cifra.

Laureáti Cien a nositelia Prémií Spolku slovenských spisovateľov s členmi hodnotiacej komisie a zástupcami vedenia SSS. Z odovzdávania výročných Cien a prémií SSS 8. 11. v Galérii mesta Bratislava v Pálfiho paláci na Panskej ul. Foto: Milan Panić

 

Cenu Milana Rúfusa za po­éziu získal JAROSLAV REZ­NÍK za básnickú zbierku Keď stíchne naša krv, ktorú ilustro­val obrazmi Martin Kellenber­ger, takisto prítomný naprebe­raní ceny. Prémie v rámci uvedenej ceny zís­kali mladé poetky– OĽGA GLUŠTÍKOVÁ za dielo Atlas biologických žien a JANA MEL­CEROVÁ za titul Žmúrim dotmy. Zbierky zhodnotil člen odbornej komisie Ján Tazberík.

Cenu Ladislava Ťažkého za prózu získala ETELA FARKAŠOVÁ s románom Scenár, ktorá zaň získala aj tohtoročnú prestížnu ce­loštátnu literárnu cenu Anasof litera. Prémiu v rámci uvedenej ceny získal PETER MIŠÁK za knihu Alicine psy. Hodnotenie ich kníh predniesla členka komisie Tatiana Jaglová.

Cenou Márie Ďuríčkovej za literatú­ru pre deti ocenili JOZEFA KOLLÁRA za knižku Keď ťa chytím, tak ťa zjem! a pré­miou MARTU HLUŠÍKOVÚ za titul Len sa teš, pampúch. Ich knihy zhodnotila členka komisie, autorka literatúry pre deti a prozaič­ka Viera Valachovičová-Ryšavá. Cenu Kláry Jarunkovej za literatúru pre mládež získala MARGITA IVANIČKOVÁ za knihu S tromi psa­mi za pätami a prémiu JAROSLAVA KUCHTOVÁ za dielo Keby som mal brata. Hodnotenie ich kníh predniesol predseda komisie Š. Cifra.

Laureátom Ceny Alexandra Matušku za esejistiku sa stal PA­VOL DINKA za kni­hu esejí Láska k moci a moc lásky.

Cenu Vla­dimíra Ferka za litera­túru faktu si odniesol LEOPOLD MORAV­ČÍK za cestopisnú kni­hu Čína na konci Dlhé­ho pochodu, ktorá získala aj prvenstvo v on­line hlasovaní o Ce­nu čitateľa a už pred­tým Cenu E. E. Kischa 2018. Hodnotenie oboch diel predniesol Roman Michelko, riaditeľ Vydavateľstva SSS.

Celkovo 67 diel vydaných v kalendárnom roku 2017 a prihlásených do súťaže ich vydavateľmi či au­tormi hodnotila odborná porota v zložení Štefan Cifra (predseda), Dalimír Hajko, Tatiana Jaglová, Katarína Koláriková, Zuzana Kováčová, Július Lomenčík, Ján Tazberík, Pavol Tomašovič, Viera Valachovičová-Ry­šavá a Igor Válek.

Laureátka E. Farkašová pre TASR uviedla, že v jej Scenári „kľúčovým momentom je vyrovnáva­nie sa so starnutím“, s tým, že: „Mentálne nalade­nie spoločnosti je dosť nevraživé voči starobe a sta­rým ľuďom, preto o tom treba písať ako o vekovej nespravodlivosti.“ J. Rezník uviedol, že zbierku poníma „ako rozlúčkovú s poetickou tvorbou“, a dodal: „Ne­tvrdím, že nenapíšem niečo pre deti alebo v oblasti li­teratúry faktu, pretože trošička som sklamaný, žijeme dobu, ktorá nežičí lyrike, poézii.“ J. Kollár poďakoval za udelenie ceny stým, že si ju osobitne váži. Laure­át P. Dinka, šéfredaktor Literárneho týždenníka, uvie­dol, že ocenené dielo je výsledkom dlhodobej žurna­listickej práce a na margo rozhovorov s viacerými vý­znamnými osobnosťami verejného kultúrneho a spo­ločenského života či s filozofmi zahrnutými v knihe zaspomínal na komunikáciu s nimi, v ktorej oceňovali jeho prácu so slovom, a zároveň upozornil na potrebu kvalitnej žurnalistiky, ako aj na manipulovanie s in­formáciami v našich mainstreamových médiách i kon­špiračných elektronických zdrojoch, ktorému sa v kni­he takisto venuje. L. Moravčík označil ocenenú knihu za výsledok svojho polstoročného pôsobenia v oblasti zahraničnopolitickej žurnalistiky a za zámer ukázať Čínu, aká v skutočnosti je– tradičná i moderná, keď­že v našich médiách sa jej obraz spravidla skresľuje.

Na podujatí sa zúčastnili viacerí hostia, okrem iných Ladislav Serdahély, riaditeľ Literárneho fondu, ako aj médiá– Slovenská televízia a Tlačová agen­túra SR, ktoré uverejnili širšie spravodajstvo o odo­vzdávaní cien.

Redakcia

(Uverejnené: 11. 11. 2018. Aktualizované: 14. 11. 2018)