SÚŤAŽ O CENY SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV za rok 2018 (prihlášky do 20. 2. 2019)

12.02.2019 19:57

Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov (ďalej PSSS) vyhlasuje súťaž o ceny a prémie SSS za významné diela pôvodnej literatúry vydané v kalendárnom roku 2018 v kategóriách:

1. Cena Milana Rúfusa za poéziu,

2. Cena Ladislava Ťažkého za prózu,

3. Cena Alexandra Matušku za literárnu vedu alebo esejistiku/Cena Vladimíra Ferka za literatúru faktu,

4. Cena Márie Ďuríčkovej za literatúru pre deti/Cena Kláry Jarunkovej za literatúru pre mládež.

V rámci cien môže SSS udeliť aj prémie v tých istých kategóriách.

SSS okrem toho udelí aj Cenu čitateľa za knihu z nominovaných diel súťaže.

Ceny a prémie SSS a Cena čitateľa sa udeľujú podľa Štatútu výročných cien SSS, schváleného PSSS, ktorý je uverejnený na webovej stránke SSS (www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk).

Prihlášky

Do súťaže môžu prihlásiť knihy autori, vydavatelia, resp. aj iní ľudia, ktorí sa zúčastňovali na tvorbe či vydaní knihy. Do hodnotenia sú podľa Štatútu zaradené aj všetky diela pôvodnej literatúry, ktoré vyšli vo Vydavateľstve SSS, v SSS, ako aj v Edícii mladých slovenských autorov časopisu Dotyky. Do súťaže sa môžu prihlásiť aj knihy vydané mimo SSS. Prihláška do súťaže o ceny a prémie SSS je uverejnená na webovej stránke SSS, resp. ju záujemcom poskytne sekretariát SSS. Prílohou prihlášky musia byť dva výtlačky publikácie a jej súčasťou anotácia súťažnej knihy, informácia ojej autorovi (autoroch) a kontakt na autora, resp. vydavateľa.

Termín ukončenia podávania prihlášok je 20. feb­ruár 2019.

Prihlášky treba doručiť na sekretariát SSS na ad­resu:

SSS, Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1.

Hodnotenie a nominácie

Knihy bude hodnotiť odborná komisia schvále­ná na návrh predsedu SSS predstavenstvom v poč­te do 10 členov, vrátane tajomníka SSS, ktorý je zá­roveň tajomníkom komisie. Zoznam nominovaných kníh na ceny a prémie SSS, ktorý tvoria spravidla tri nominácie za každú kategóriu, schváli PSSS.

Verej­ný akt nominácií kníh sa uskutoční v apríli 2019, s ich uvedením a propagáciou v Literárnom týžden­níku i na webovej stránke SSS, a ukončí sa 31. 5. 2018.

Anketa o Cenu čitateľa z nominovaných diel sú­ťaže o ceny s prémie SSS sa uskutoční na webovej stránke SSS v máji s termínom ukončenia 31. 5. 2018.

Po skončení nominácií a Ceny čitateľa na ná­vrh komisie, ktorý predloží tajomník, schváli PSSS do konca júna 2018 udelenie cien a prémií SSS pod­ľa jednotlivých kategórií a vezme na vedomie výsled­ky Ceny čitateľa.

Ceny a prémie sa udelia verejne v novembri 2019 v čase medzinárodného veľtrhu Bibliotéka v Bratislave .

                    MIROSLAV BIELIK, predseda SSS                                   ŠTEFAN CIFRA, tajomník SSS

 

Prihlášku si môžete stiahnuť <TU>.

 

(Uverejnené: 20.01.2019; aktualizované: 12. 2. 2019)