SÚŤAŽ O CENY SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV: Prihlášky už len do 16. 4. 2021!

15.04.2021 14:15

Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov (ďalej PSSS) vyhlasuje súťaž o ceny a prémie SSS za význam­né diela slovenskej pôvodnej literatúry vydané v kalen­dárnom roku 2020 v kategóriách:

1. Cena Milana Rúfusa za poéziu,

2. Cena Ladislava Ťažkého za prózu,

3. Cena Alexandra Matušku za literárnu vedu alebo esejistiku/Cena Vladimíra Ferka za literatúru faktu,

4. Cena Márie Ďuríčkovej za literatúru pre deti/Cena Kláry Jarunkovej za literatúru pre mládež.

V rámci cien môže SSS udeliť aj prémie v tých istých kategóriách.

SSS okrem toho udelí aj Cenu čitateľa za knihu z no­minovaných diel súťaže.

Ceny a prémie SSS a Cena čitateľa sa udeľujú pod­ľa Štatútu výročných cien SSS, schváleného Predstaven­stvom SSS, ktorý je uverejnený na webovej stránke SSS (www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk).

Prihlášky

Do súťaže môžu prihlásiť knihy autori, vydavate­lia, resp. aj iní ľudia, ktorí sa zúčastňovali na tvorbe či vydaní knihy. Dohodnotenia sú podľa Štatútu za­radené aj všetky diela pôvodnej literatúry, ktoré vyšli vo Vydavateľstve SSS, v SSS, Kultúrno-literárnej aka­démii, n. o. (KLA), ktorá je vydavateľom Literárneho týždenníka (LT), ako aj v Edícii mladých slovenských autorov časopisu Dotyky. Do súťaže sa môžu prihlásiť aj knihy vydané mimo SSS.

Prihláška do súťaže o ceny a prémie SSS je uverejne­ná na webovej stránke SSS (www.spolok-slovenskych-spi­sovatelov.sk/ceny-a-premie-sss), resp. ju záujemcom po­skytne e-mailom sekretariát SSS (spolspis@gmail.com).

Ako príloha prihlášky musia byť doručené dva vý­tlačky publikácie a jej súčasťou musí byť krátka anotá­cia súťažnej knihy, informácia ojej autorovi (autoroch) a kontakt na autora, resp. vydavateľa.

Termín ukončenia podania prihlá­šok je 16. apríla 2021.

Prihlášky a knihy treba doručiť s heslom „Ceny SSS“ naadresu:

Spolok slovenských spisovateľov, Laurinská 2, 81584 Bratislava 1

Hodnotenie a nominácie

Knihy bude hodnotiť odborná komi­sia schválená PSSS na návrh predsedu SSS v počte 10 čle­nov, vrátane tajomníka SSS, ktorý je zároveň tajomní­kom komisie.

Zoznam nominovaných kníh na ceny a prémie SSS, ktorý tvoria spravidla tri nominácie za každú kategóriu, predloží tajomník Predstavenstvu SSS. Verejný akt no­minácií kníh sa uskutoční do septembra 2021, s ich uve­dením a propagáciou v Literárnom týždenníku i na webo­vých stránkach SSS, KLA a LT.

Súbežne sa nawebovej stránke SSS uskutoční anke­ta o Cenu čitateľa z nominovaných diel súťaže o ceny a prémie SSS.

Po skončení nominácií a ankety o Cenu čitateľa na ná­vrh komisie, ktorý predloží tajomník, schváli PSSS dokonca septembra 2021 udelenie cien a prémií SSS pod­ľa jednotlivých kategórií a vezme na vedomie výsledky ankety o Cenu čitateľa.

Ceny a prémie sa udelia najneskôr v 4. štvrťroku 2021– v období medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka v Bratislave, resp. v prípade pokračovania opatrení proti pandémii budú uverejnené v médiách, najmä v Literárnom týždenníku a na webových stránkach SSS a LT.

 

ŠTEFAN CIFRA                                                             MIROSLAV BIELIK
tajomník SSS a komisie súťaže                                          predseda SSS
 

Bratislava 12. marca 2021

 

(Zdroj: SÚŤAŽ O CENY SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV: Prihlášky do 16. 4. 2021 In. Literárny týždenník 11 – 12 z 31. marca 2021; Literárny týždenník 9 – 10 zo 17. marca 2021, s. 2)

(Uverejnené:16.03.2021; aktualizované 31. 3. 2021; 15. 4. 2021)