SÚŤAŽ O CENY A PRÉMIE SSS (podávanie prihlášok do 20. 2. 2018) – ZAPOJTE SA

18.01.2018 08:40

Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov (ďalej predstavenstvo) vyhlasuje súťaž
o ceny a prémie SSS za významné diela pôvodnej literatúry vydané v  kalendárnom roku 2017
v kategóriách:

1. Cena Milana Rúfusa za poéziu;

2. Cena Ladislava Ťažkého za prózu;

3. Cena Alexandra Matušku za literárnu vedu alebo esejistiku/Cena Vladimíra Ferka za literatúru faktu;

4. Cena Márie Ďuríčkovej za literatúru pre deti/Cena Kláry Jarunkovej za literatúru pre mládež.

V rámci cien môže SSS udeliť aj prémie v tých istých kategóriách.

SSS okrem toho udelí aj cenu čitateľa za knihu z nominovaných diel súťaže.

Ceny, prémie a cenu čitateľa udeľuje Spolok slovenských spisovateľov (SSS) podľa Štatútu výročných Cien SSS, schváleného predstavenstvom, ktorý je uverejnený na webovej stránke SSS.

Prihlášky

Do súťaže môžu prihlásiť knihy autori, vydavatelia, resp. aj iní ľudia, ktorí sa zúčastňovali na tvorbe či vydaní knihy. Do hodnotiaceho procesu sú automaticky zaradené všetky diela pôvodnej literatúry, ktoré vyšli vo Vydavateľstve SSS, v Spolku slovenských spisovateľov, ako aj v Edícii mladých slovenských autorov časopisu Dotyky. Do súťaže sa môžu prihlásiť aj knihy vydané mimo SSS.

Prihláška do súťaže o ceny a prémie SSS je uverejnená na webovej stránke SSS, resp. ju záujemcom poskytne sekretariát SSS. Jej povinnou súčasťou musia byť dva výtlačky publikácie, anotácia súťažnej knihy, informácia o jej autorovi (autoroch) a kontakt na autora, resp. vydavateľa.

Termín ukončenia podávania prihlášok je 20. február 2018. Prihlášky treba doručiť na adresu: Sekretariát Spolku slovenských spisovateľov, Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1.

Hodnotenie a nominácie

Knihy bude hodnotiť odborná komisia schválená na návrh predsedu SSS predstavenstvom v počte 7 až 9 členov, vrátane tajomníka SSS, ktorý je zároveň jej tajomníkom. Zoznam nominovaných kníh na ceny a prémie SSS, ktorý tvorí spravidla tri nominácie za každú kategóriu, schváli predstavenstvo. Oficiálny verejný akt nominácií kníh na ceny a prémie, ktoré tvoria spravidla tri diela v každej kategórii, sa uskutoční v marci 2018, s uvedením a propagáciou nominácií v Literárnom týždenníku, na webovej stránke SSS, a ukončí sa do 30. 4. 2018.

Anketa o cenu čitateľa z nominovaných diel súťaže o ceny s prémie SSS sa uskutoční formou elektronického hlasovania na webovej stránke SSS takisto v marci, s termínom ukončenia do 30. 4. 2018.

Po skončení nominácií a ceny čitateľa na návrh komisie, ktorý predloží tajomník, schváli predstavenstvo do konca mája 2018 udelenie cien a prémií SSS podľa jednotlivých kategórií a vezme na vedomie výsledky ceny čitateľa.

Ceny a prémie sa udelia verejne v 2. štvrťroku, resp. najneskôr v 3. štvrťroku.

 

Prihlášku do súťaže o ceny a prémie SSS si môžete stiahnuť <TU>.

 

(Uverejnené: 15. 1. 2018; aktualizované 16. 1. 2018; 18. 1. 2018)