Ceny Spolku slovenských spisovateľov za rok 2014 až do 28. februára 2015 – NOVÝ TERMÍN!

11.02.2015 15:15

Spolok slovenských spisovateľov vyhlasil Ceny SSS za rok 2014.

Predstavenstvo SSS na svojom zasadaní  17. 2. t. r. predĺžilo termín na podávanie Cien SSS do 28. februára 2015 (pôvodný termín bol 15. február 2015). Knihy treba zaslať v množstve dva výtlačky na adresu: Spolok slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava 1 so základnými informáciami o autorovi a vydanom diele (FORMULÁR si stiahnite T U).

Ceny SSS sú konštituované zo zreteľom na stanovy SSS, osobitne v spojitosti s Hlavou I/4, v ktorej sa uvádza, že „Spolok sa zúčastňuje na propagácii diel slovenských spisovateľov.“

Ceny sa udeľujú za významné diela pôvodnej literatúry v príslušnom kalendárnom roku.

Ceny SSS sa udeľujú v nasledovných kategóriách:

* Cena za celoživotné dielo

* Cena za poéziu

* Cena za prózu

* Cena za dielo odbornej literatúry

* Cena za detskú literatúru

Vypisovateľom Ceny je Predstavenstvo SSS. Ceny sa udeľujú vo všetkých kategóriách raz ročne v marci (počas mesiaca knihy). Udelenie cien predchádza verejný oficiálny akt nominácií diel v každej kategórii: spravidla tri diela – v mesiaci február s uverejnením a propagáciou nominácií v Literárnom týždenníku. Do hodnotiaceho procesu sú automaticky zaradené všetky diela pôvodnej literatúry, ktoré vyšli vo Vydavateľstve SSS, ako aj v Spolku slovenských spisovateľov. Ostatné publikácie možno prihlásiť vždy do termínu vypísaného Predstavenstvom SSS. Súčasťou prihlášky sú dva výtlačky publikácie, anotácia a informácia o autorovi (autoroch). Odborné poroty pre jednotlivé kategórie schvaľuje Predstavenstvo SSS na návrh predsedu SSS. Na pokrytie výdavkov na jednotlivé ceny je možné vytvoriť základinu (v správe Spolku slovenských spisovateľov) z darov sponzorov.

Informácie: Ján Tazberík, tajomník SSS, mobil: 0911402298, tel. sekretariál SSS: 02/5441 8670, e-mail spolspis@stonline.sk

 

Uverejnené: 14.01.2015 12:17

Upravené: 11.02.2015 15:15, 24.02.2015, 14:52