Stanovisko predsedu SSS Miroslava Bielika k zavádzajúcim tvrdeniam konateľa firmy Arthur DS na tlačovej besede o budove na Laurinskej 2 a Klube slovenských spisovateľov

11.08.2015 11:07

KTO JE PREKÁŽKOU RIEŠENIA SITUÁCIE S BUDOVOU NA LAURINSKEJ?

Túto otázku v záhlaví správy z tlačovej besedy firmy Arthur DS, s. r. o., v Klube spisovateľov, kladie Erik Mikurčík, jej konateľ, za asistencie Ľuba Beláka, bývalého predsedu Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS), ktorý sa podporne zúčastnil na tlačovej besede 7. 8. 2015, napriek tomu, že štatutári sú už iní. Za otázkou cítiť zatiaľ skrytých spoločníkov E. Mikurčíka, ktorý hlava-nehlava vidí jediných vinníkov – predsedu a Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov (SSS), dúfajúc, že hodený bumerang spätne netrafí jeho hlavu.

Keďže mu to vyhovuje,  zámerne zabúda, že  už takmer 3 roky mal podľa „zmluvy“ spravovať aj opravovať budovu, a keď reční o jej katastrofálnom stave, zamlčuje, že sa pred jeho príchodom rekonštruovalo napr. 3. poschodie, (predtým domovnícky) byt... (a propos, pán Mikurčík, kto ho užíva?), že z prevádzok typu Shana a iných nájomcov v budove čerpá príjmy, pritom sám neuhradil SSS v roku 2015 nič (SSS eviduje pohľadávku za prenájom 50 % budovy 42 500,– €), naopak, usiluje sa Spolku prišívať záväzok za „opravu strechy“, ktorý pri kúpe podielu AOSS tejto organizácii „dohodou o spolupráci Arthur DS – AOSS“ vymazal. A keďže ani to nestačí na spasiteľský piedestál, ešte dramatizuje havarijný stav zábermi na presakovanie spodnej vody, ktorá podľa neho ohrozuje Klub spisovateľov, ale nie vysnívaný Night club... Dramatizuje, pretože neinformuje, že v budove – pod ktorou je špeciálna izolovaná vodotesná vaňa – je technické zariadenie vybudované v čase jej výstavby na kontrolované odčerpávanie spodnej vody v šachte na to určenej, keďže objekt stojí v lokalite s vysokými spodnými vodami – z dôvodu blízkosti koryta Dunaja, a teda nejde o živelné presakovanie spodnej vody.

Aká je pravda o Mikurčíkovi a jeho ARTHUR DS vo vzťahu k Laurinskej 2?

Konateľ firmy Arthur Erik Mikurčík sa dovoláva akýchsi trojstranných dohôd (medzi ARTHUR DS, AOSS a SSS), ktoré SSS nedodržiava. Vraj v roku 2011 priniesol riešenie pre budovu a vtedajší predstavitelia sa dohodli na záchrane budovy (sic!), „Arthur DS sa zaviazal budovu spravovať a rekonštruovať a spisovatelia (podč. M. B.) sa zaviazali zmluvou o budúcej zmluve budovu predať...“  Akýže to „spisovatelia sa zaviazali... budovu predať“? Poznám len jedného (bývalého tajomníka P. Janíka), ktorý bez vedomia ostatných členov Predstavenstva SSS a všetkých členov SSS a v príkrom rozpore s uznesením Členského zhromaždenia SSS ako najvyššieho orgánu, tajne podpísal 15. 8. 2012 zmluvu o budúcej zmluve..., ktorú pred vyšetrovateľkou PZ SR sám uvádzal ako nefunkčnú po podpise zmluvy o nájme nasledujúceho dňa 16. 8. 2012 (tú  podpísal P. Janík spolu s I. Hochelom, vtedajším predsedom AOSS). A E. Mikurčík sa súdne domáha nahradenia prejavu vôle SSS súdom pri tejto podvodnej zmluve. SSS prostredníctvom AK HMG, s. r. o., s nezištnou pomocou JUDr. Antona Blahu, CSc., nielenže odoláva takémuto podvodu na členoch SSS, ale v samostatných konaniach na vecne a miestne príslušných súdoch sa domáha neplatnosti oboch zmlúv.

Ak sa AOSS ešte pod vedením predsedu Ľ. Beláka rozhodla odpredať svoj podiel (podľa znaleckého posudku SSS hlboko pod cenu), SSS nemieni urobiť takúto chybu a hanbu spisovateľskej verejnosti a v súlade s uznesením Členského zhromaždenia SSS z 28. mája 2014 sa drží svojho sídla, postavenia a zabezpečenia funkcií v budove, slúžiacich slovenskej pôvodnej literatúre a spisovateľskému stavu. (AOSS na lacný odpredaj len a len dopláca, nehovorím pritom iba o nezaplatenej dani z príjmu a o podaní SSS o neplatnosť kúpnej zmluvy zo 4. 5. 2014.)

E. Mikurčík zastiera svoj záujem, lacno – hlboko pod znaleckú cenu odkúpiť podiel SSS, zmocniť sa celej budovy s pozemkom v historickom centre hl. m. SR Bratislavy a geometrickom strede pamiatkovej zóny Bratislava-Staré Mesto, kde by už „Dom spisovateľov“ pripomínali len pamäti niektorých z pozostalých spisovateľov.

O čo ide Erikovi Mikurčíkovi?

No predsa o budovu – bez spisovateľov (za trápnej asistencie „predsedu“ AOSS!). A kto je v úzadí tejto kauzy? Ako sčasti poodhalil závoj zákulisia P. Weiss v Sme zo 7. 8. 2015  – za ARTHUR DS je VP Epsilon (viď záložné právo v prospech VP Epsilon, s. r. o., zapísané v liste vlastníctva) s právnickou kanceláriou VRBA & Partners (ktorá zastupuje ARTHUR DS i vo vedených súdnych konaniach). A kto ďalší, ktorý nechce byť menovaný, z úzadia? Stačí si všimnúť, kto všetko už ovláda nehnuteľnosti v centre mesta. Áno, SSS domáhaním sa svojich práv a ochranou svojho majetkového podielu v budove „porušuje a neguje“ čísi kupecký zámer.

Čo s Klubom?

Kauza Klubu slovenských spisovateľov je nerozlučne spojená s kauzou budovy, ktorú do mája minulého roka vlastnili s polovičným podielom AOSS a SSS. V máji roku 2014 AOSS predala svoj podiel spoločnosti Arthur DS – SSS, vzápätí podala žalobu o určenie neplatnosti tejto kúpnej zmluvy, do rozhodnutia súdu je tak nehnuteľnosť v 50 % vlastníctve SSS a v spornom 50 % vlastníctve ARTHUR DS. Problémy so správou, ktorú pôvodne vykonávala AOSS, a s hospodárením sú datované obdobím 2008 – 2012. Vtedy došlo v AOSS i k sprenevere veľkej sumy peňazí (to je v rukách prokuratúry a predmetom vyšetrovania polície OR PZ v Bratislave I. odborom kriminálnej polície). Žiaľ, v roku 2012 bývalí zástupcovia SSS a AOSS, ako sme už uviedli, uzatvorili nájomnú zmluvu so spoločnosťou Arthur DS, ktorú SSS na svojom Valnom zhromaždení v roku 2013 vyhodnotil ako úplne nevýhodnú, pritom podpisom zmluvy o budúcej zmluve 15. 8. 2012 vtedajším tajomníkom SSS P. Janíkom bolo o. i. porušené aj platné uznesenie najvyššieho orgánu SSS. V lete roku 2013 Literárny fond, ktorý dovtedy prevádzkoval Klub spisovateľov, vzhľadom na neúnosné požiadavky na nájom Arthur DS, ukončil prevádzku klubu. Pán Ondrej Antovszký, ktorý pod egidou Literárneho fondu vyše 30 rokov viedol Klub, na konci roka 2013 na základe zmluvy s Arthur DS opätovne otvoril prevádzku.

Ako sme už uviedli, AOSS v minulom roku predala svoj podiel na nehnuteľnosti. SSS sa však v zmysle uznesenia Členského zhromaždenia SSS z mája 2014 usiluje zachovať svoje sídlo, pracoviská, Vydavateľstvo SSS, redakcie Literárneho týždenníka a Dotykov, Klub, aj s požiadavkou na priestor kníhkupectva na Laurinskej 2. Spoločnosť Arthur DS – so svojím pozadím – má, ako vidieť, iné zámery: ide predsa o lukratívny priestor v srdci Bratislavy, kde sú koncentrované záujmy istých podnikavcov aj so zahraničným kapitálom.

SSS sa však svojho majetku nevzdáva, nájomnú zmluvu s Arthurom DS vypovedal aj z dôvodu neuhradenia nájmu, a na OS BA I. je podaná súčasne žaloba o neplatnosť zmluvy o nájme, takisto SSS podal žalobu o neplatnosť zmluvy o budúcej zmluve.

Po prerokovaní v predstavenstve SSS 14. 7. 2015 oznámil, že mimosúdne urovnanie sporu nie je možné bez doriešenia prevádzky Klubu spisovateľov.

Provokujúci oznam ARTHUR DS o zámere zriadiť nočný klub viedol SSS k výzve zastaviť tento zámer (list predsedu SSS z 27. 7. 2015). Súčasne SSS podal v spojitosti so žalobou o neplatnosť nájomnej zmluvy prostredníctvom zastupujúcej advokátskej kancelárie návrh na vydanie predbežného opatrenia – z dôvodu jednostranného úsilia zriadiť v priestoroch Klubu slovenských spisovateľov nočný striptízový klub.

Ďalej SSS na odporúčanie ministra kultúry obrátil sa na Pamiatkový úrad vo veci konania na zaradenie Klubu spisovateľov do zoznamu národných kultúrnych pamiatok, ktoré sa 7. 8. 2015 aj začalo. SSS, ale i SC PEN a ďalšie spisovateľské organizácie uskutočnili v 1. polroku 2015 v Klube množstvo významných literárnych podujatí vrátane programov so zahraničnými účastníkmi – spisovateľmi a zástupcami kultúrnych ustanovizní (Kanada, Bielorusko, Srbsko...). Už v septembri sa plánujú prezentácie nových kníh, tematické okrúhle stoly, programy k Dňom slovenskej literatúry a sprievodné podujatia k Bibliotéke. Výzvu na zachovanie Klubu spisovateľov (pozri www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/vyzva-sss-zachranme-klub-slovenskych-spisovatelov/) podporilo doteraz vyše 460 signatárov, vrátane mnohých osobností – bez ohľadu na príslušnosť k spolkom, združeniam, politickú orientáciu či národnosť, ktorým záleží na slovenskej kultúre a pôvodnej literárnej tvorbe.

Predseda SSS vyzval konateľa spoločnosti ARTHUR DS, aby baner s oznamom ARTHUT NIGHT CLUB zvesil zo vstupných priestorov budovy. Kauza však pokračuje ďalším svojvoľným konaním ARTHUR DS, ktorý vystupuje ako „generálny nájomca“ bez ohľadu na práva SSS ako spoluvlastníka nehnuteľnosti.

Budúcnosť budovy na Laurinskej 2

Iste, budova potrebuje rekonštrukciu. Spoločnosť ARTHUR DS, ktorá má cieľ získať ju do vlastníctva, chce, ako uvádza E. Mikurčík v tlačovej správe, investovať do nehnuteľnosti, „zveľadiť ju, aby nestrašila v historickom centre“, aby „priniesla viac života do centra mesta novými obchodnými a reštauračnými prevádzkami...“ V tomto zámere chce vraj ARTHUR DS „priniesť viac života“ – dodávame, že bez spisovateľov, bez SSS, bez Klubu spisovateľov, libresa a predajne kníh a pod. Nanajvýš by si SSS mohol prenajať pár metrov štvorcových kdesi, kde by nezavadzal. Spolok má záujem budovu „zveľadiť“, ale tak, aby obchodno-kupecké zámery neprekryli kultúru, aby ostala sídlom a stánkom spisovateľov a slúžila i na širšiu kultúrno-spoločenskú prezentáciu, ako napr. aj pre Slovákov a literatúru v zahraničí.

O podobe, funkčnosti, rekonštrukcii budovy nemôže rozhodovať údajný „generálny nájomca“, ako sa pasuje ARTHUR DS a jej konateľ, bez vlastníka 50 % majetkového podielu. Ak sa už spomenul „generálny nájomca“, treba dodať, že SSS nájomnú zmluvu zo 16. 8. 2012 považuje za neplatnú, v tejto veci koná a o i. znovu vypovedal 29. 7. 2015 z dôvodu opätovného omeškania s úhradou aspoň dva mesiace po splatnosti nájomného. Z uvedeného jasne vyplýva, kto klame a snaží sa zavádzať verejnosť – pozri „spisovatelia sa zaviazali zmluvou o budúcej zmluve budovu predať“. Pán Janík v tomto „rozhodnutí“ nepredstavoval a nemohol zastupovať „spisovateľov“, len sám seba. A pán Mikurčík, prezentujúc predchádzajúcu garnitúru SSS a AOSS ako záchrancov budovy, nepredkladá pre „spisovateľov“ žiadnu záchranu budovy, len svoj – a čísi v pozadí – nemilosrdný biznis plán. A to je prekážka, ktorú SSS má v úmysle prekonať!

Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov

Bratislava 11. augusta 2015