Spolok slovenských spisovateľov má nové vedenie – predsedom sa stal BORIS BRENDZA

17.07.2021 04:09

Vo štvrtok 15. júla 2021 sa zišlo vyše sto členov Spolku slovenských spisovateľov (ďalej Spolok) na svojom riadnom členskom zhromaždení, aby vyhodnotili činnosť tejto najstaršej a najpočetnejšej organizácie na Slovensku za roky 2017 až 2021, zvolili si nové vedenie a schválili program na ďalšie obdobie. Delegátov vo veľkom nahrávacom štúdiu Slovenského rozhlasu RTVS v Bratislave krátkym príhovorom pozdravil generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník, zhromaždeniu zaslali zdravice aj člen Spolku nitriansky biskup Viliam Judák, čestný predseda Spolku Peter Jaroš, zahraniční Slováci i partnerské spisovateľské organizácie zo Srbska, Rumunska či Obec spisovateľov Českej republiky a i. Na zhromaždení odovzdali najstaršiemu členovi Spolku Jurajovi Sarvašovi pri príležitosti deväťdesiatych narodenín Cenu za celoživotné dielo najmä s prihliadnutím na jeho dlhoročné šírenie slovenskej pôvodnej literatúry a prednes poézie štúrovských i moderných slovenských básnikov.

***

Novým predsedom Spolku slovenských spisovateľov na volebné obdobie 2021 až 2025 sa stal básnik BORIS BRENDZA, šéfredaktor časopisu pre mladú literatúru a umenie Dotyky. Členské zhromaždenie zvolilo aj členov Predstavenstva a Kontrolnej komisie Spolku. Ako čestných predsedov zhromaždenie schválilo PETRA JAROŠA, JAROSLAVA REZNÍKA st. a MIROSLAVA BIELIKA.

Rokovanie viedli tajomník Spolku Štefan Cifra a podpredseda Peter Mišák, ktorí v zastúpení predsedu Spolku Miroslava Bielika (vo funkčnom období 2017 – 2021), hospitalizovaného v nemocničnom ošetrení, predniesli správy o činnosti a hospodárení. Správu Kontrolnej komisie Spolku predniesol jej predseda Ľubor Hallon. Svoje programy predstavili kandidáti na predsedu Roman Michelko a Boris Brendza, ktorí odpovedali na otázky delegátov. V diskusii vystúpili spisovatelia Jozef Mikloško, Štefan Patrik Kováč, Viera Valachovičová-Ryšavá, Jaroslav Rezník, Anton Hrnko, Roman Michelko, Ružena Scherhauferová, Lukáš Perný, Igor Válek, Boris Brendza, Marián Tkáč, Anton Hykisch, Ján Tazberík, Jozef Banáš, Štefan Cifra, Jana Jablonská a i.

***

V Programovom vyhlásení Spolku účastníci zhromaždenia navrhli verejne otvoriť naliehavé otázky poslania, mravnosti a etických hodnôt, nedoceňovaného postavenia slovenského spisovateľa a jeho zástoja vo verejno-spoločenskom priestore, poukázali na potrebu skvalitnenia prezentácie tvorby a diel členov Spolku, knižnej produkcie Vydavateľstva Spolku, Spolku ako vydavateľa a Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky – okrem iného užšou spoluprácou s knižnicami, ako aj vytvorením klubového priestoru v zrekonštruovanej sídelnej budove Spolku na Laurinskej v Bratislave, kde by svoje diela mohli prezentovať členovia zo všetkých regiónov Slovenska, a nie len z Bratislavy. Zároveň ocenili záujem Slovenského rozhlasu RTVS intenzívnejšie šíriť autentické hodnoty našej pôvodnej literatúry, prezentovať jej tvorcov i časopisy.

Vyzdvihli hodnotovú úroveň spolkového časopisu Literárny týždenník, ktorý pod vedením šéfredaktora Štefana Cifru a predtým Pavla Dinku – aj v sťažených podmienkach v dôsledku krátených dotácií Fondom na podporu umenia – intenzívne podporuje našu pôvodnú literatúru a kultúru, reflektuje široké spektrum umeleckých žánrov i spoločenských problémov a osvetľuje význam slovenských historických osobností a udalostí. Ocenili aj pôsobenie časopisu Dotyky v práci s mladými autormi vrátane organizovania celoštátnej súťaže pre mladých básnikov Cena Rudolfa Fabryho.

Vo vyhlásení vyzdvihli činnosť odbočiek Spolku – ktoré pôsobia v Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Prešove, Trenčíne, Trnave a Žiline – v organizovaní regionálneho literárneho života a literárnych súťaží.

Členské zhromaždenie v rámci uznesenia stanovilo základné úlohy Spolku na obdobie rokov 2021 – 2025 aj z hľadiska prípravy na storočnicu Spolku slovenských spisovateľov v roku 2023.

Redakcia