SPISOVATELIA A ČASOPISY NA ROZHLASOVÝCH VLNÁCH

11.06.2021 09:01

Slovenské pohľady v Ars litere

V stredu 2. júna 2021 sa redaktor Ars litery BORIS BRENDZA zho­váral o Slovenských pohľadoch – na literatúru, umenie a vedu s ich šéfredaktorom, známym sloven­ským prozaikom BYSTRÍKOM ŠIKULOM, členom Spolku sloven­ských spisovateľov a jeho predsta­venstva.

Rozhovor je v archíve Slovenské­ho rozhlasu (TU).

 

JOZEF MIKLOŠKO v Ars litere

Redaktor Ars litery na Rádiu De­vín BORIS BRENDZA sa 21. má­ja 2021 zhováral – v rámci rubriky Spisovatelia v rozhlase – so spisovateľom, autorom literatúry faktu, blogerom, matematikom, bývalým politikom a diplomatom JOZEFOM MIKLOŠKOM, členom Spolku slo­venských spisovateľov a jeho pred­stavenstva a prezidentom Pí-klubu. Rozhovor je v archíve Slo­venského rozhlasu (TU).

 

LITERÁRNY TÝŽDENNÍK v Ars Litere na Rádiu Devín

V stredu 5. mája 2021 sa redak­tor relácie Ars litera na Rádiu Devín BORIS BRENDZA zhováral o Li­terárnom týždenníku (LT), časopise Spolku slovenských spisovateľov, s jeho šéfredaktorom ŠTEFANOM CIFROM. Témou bola história, ako aj súčasné zameranie LT a problé­my redakcie časopisu s jeho vydá­vaním. Rozhovor je v archíve Slo­venského rozhlasu (TU).

 

Hosť Andrey Poláčkovej ŠTEFAN CIFRA

Dňa 19. apríla 2021 bol spisova­teľ ŠTEFAN CIFRA na stanici Slo­vensko 1 v relácii HOSŤ ANDREY POLÁČKOVEJ – pri príležitosti jeho minuloročného jubilea 60 ro­kov. Moderátorka sa s ním zho­várala najmä o jeho poézii a tvor­be takmer 800-stranovej monogra­fie Komjatice1256 – 2006 (spolu s V. VRABCOVOU a kol.), o ce­loštátnej súťaži Slovenská kroni­ka, ktorú spoluzakladal, i o Literárnom týždenníku. Rozhovor je v archíve Slovenského rozhlasu (TU).

Redakcia