Slovenskí autori na Dňoch poézie v Broumove

03.11.2021 07:00

Na lepšiu ilustráciu tohoroč­ných Dní poézie v českom Brou­move uvádzame informáciu o počte účastníkov spred dvoch rokov (minulý ročník sa prepro­tipandemické opatrenia nekonal). Do Broumova vtedy pricestovalo 48 autorov: z Čiech 24, z Poľska 17, zo Slovenska 5; Litva a Gréc­ko boli zastúpené jednou poetkou.

Od roku 1997 je neúnavnou or­ganizátorkou podujatia Věra Ko­pecká, poetka, prekladateľka, me­dzinárodne uznávaná fotografka, členka Východočeského stredis­ka Obce spisovateľov. Zborní­ky z Dní poézie v Broumove vy­dáva i vlastným nákladom. Spo­mienkovo pozoruhodná je antoló­gia vydaná V. Kopeckou a A. Ma­tuszkiewiczom Pegas nad Broumovem (2020) z prác účastníkov v rokoch 2010 až 2019. Kaž­dému z 55 literátov, prevažne českých, sloven­ských a poľských, ale i z Vietnamu, Ruska, Ukrajiny, Bulharska, Litvy a Grécka bol po­skytnutý priestor na približne 12 básní, ktoré vyšli v českom, slovenskom a poľskom jazyku.

Účastníci XXII. ročníka Dní poézie Broumov 2021 pred obecným úradom v Křiniciach. Foto: Miroslav Kapusta

Dvanásty ročník podujatia Dni poézie sa konal v dňoch 12. – 15. októbra t. r. v Brou­move a v obci Křinice. Podujatie je súčas­ťou Východočeského umeleckého maratónu a Poľsko-českých dní kresťanskej kultúry. Or­ganizačnými partnermi Věry Kopeckej boli mesto Broumov, Vzdelávacie akultúrne cen­trum Kláštor Broumov, obec Křinice a orga­nizačný výbor už spomenutých Poľsko-čes­kých dní kresťanskej kultúry. Autorky a auto­ri z Čiech, Moravy, Slovenska a Poľska pred­stavili verše z tohoročného zborníka SVĚTLO A STÍNY PODZIMU a z almanachu CESTY. Okrem prezentačných podujatí boli zaujímavé a podnetné tvorivé stretnutia, autorské dielne, prednášky, prezentácia nových kníh účastní­kov, výlet na Janovičky a slávnostné stretnu­tie pri príležitosti 30. výročia založenia poľ­sko-českého umeleckého klubu ART:STU­DIO. Slovenskými účastníkmi trojdňového podujatia boli Vlado Petrovič, Miroslav Ka­pusta, Beáta Vargová Kuracinová, Ladislav Špánik, Gabriela Grznárová a Medard Slovík.

ZLATA MATLÁKOVÁ