Slovenská poézia v Prahe

12.11.2019 11:02

Fotogaléria: Slovenská poézia v Prahe (29. a 30. 10. 2019)

 

Výsledkom dlhodobej spolupráce Spolku slovenských spisovateľov (SSS) s Obcou spisovateľov Českej republiky (OS ČR) sú viaceré úspešné spoločné projekty i vzájomné spisovateľské stretnutia v oboch republikách. Najvýznamnejším knižným projektom sa stala spoločná Antológia súčasnej slovenskej a českej poézie/Antologie současné české a slovenské poezie s názvom Refrény času (2018), v ktorej sa pri príležitosti 100. výročia vzniku Česko-Slovenska prezentovalo na počesť roku 1918 po 18 básnikov oboch národných literatúr. Ďalšie plody pokračujúcej spolupráce sa prezentovali 29. a 30. októbra t. r. v Prahe. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Slovenskí básnici medzi študentmi Karlovej univerzity

Najnovším výsledkom vzájomnej spolupráce je knižný výber z poézie piatich slovenských básnikov do češtiny, ktorý preložila česká poetka a podpredsedníčka OS ČR Lydie Romanská. Knižný výber má názov Být knihou a v rukou se ti otevřít: Výběr z básní z knih pěti slovenských současných básníků: Miroslav Bielik, Štefan Cifra, Etela Farkašová, Oľga Gluštíková, Ján Tazberík a vydalo ho – vo výtvarne a typograficky elegantnej a polygraficky kvalitnej knižnej úprave – Nakladatelství Pavel Mervart (Červený Kostelec, Česko). Vo Vydavateľstve SSS v tom istom čase zasa vyšla L. Romanskej básnická zbierka Nepokojná strieborná molekula (Priestor medzi mužmi), ktorú napísala po slovensky (jej editorom je básnik Peter Mišák). Najmä uvedené dva tituly boli dôvodom, prečo ich spoluautori, členovia SSS, prijali pozvanie do Prahy.

Zborník poézie Být knihou a v rukou se ti otevřít pokropili vodou z Vltavy, ktorú priniesla vo fľaške pani profesorka hudby (vpravo). Zľava: Pavel Mervart, vydavateľ knihy, Štefan Cifra, Lydie Romanská a Miroslav Bielik

Študenti v Univerzitnej knižnici Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Vpravo profesorka českého jazyka a literatúry Dagmar Mocná

 

Očarujúci program pripravili pre slovenských básnikov, sprevádzaných českou poetkou L. Romanskou, 30. októbra pedagógovia a študenti Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity (PedF KU) v priestoroch Univerzitnej knižnice na Ul. Magdalény Rettigovej v Prahe. Za prítomnosti študentov odborov českého jazyka a literatúry a hudobných odborov zazneli viaceré skladateľsky upravené zvučné ľudové piesne slovenských skladateľov Eugeňa Suchoňa, Mikuláša Moyzesa, Mikuláša Schneidera-Trnavského i Bohuslava Martinů v podaní českých študentov- spevákov. S klavírnym (takisto študentským) sprievodom ich zaspievali v slovenčine. Po tom, ako slovenskí hostia odpovedali na otázky moderátorky, ale aj profesorky českého jazyka a literatúry Dagmar Mocnej, predniesli po jednej básni v slovenčine a moderátorka zarecitovala výber z ich básní v českom preklade. Predseda SSS M. Bielik predniesol svoju báseň Bratislava a Praha a spolu s L. Romanskou vyzdvihli vzájomnú literárnu spoluprácu za ostatné roky, pritom osobitne predstavili spomínaný úspešný projekt spoločnej antológie Refrény času, ktorého editormi boli za českú stranu L. Romanská a za slovenskú stranu Š. Cifra v spolupráci s J. Rezníkom, M. Bielikom a B. Brendzom. L. Romanská predniesla v českom prebásnení aj básne poetky E. Farkašovej a básnika J. Tazberíka, ktorí sa z vážnych dôvodov na podujatiach v Prahe nemohli zúčastniť. Študenti ocenili jednotlivé básne spontánnym potleskom. Slovenskí hostia odovzdali prezentované knihy do Univerzitnej knižnice PedF UK.

Podujatie vyvrcholilo zaujímavým uvedením knižného výberu Být knihou a v rukou se ti otevřít do života – pani profesorka hudby priniesla vodu z Vltavy, ktorou knižku – za asistencie autorov, prekladateľky a vydavateľa – pokropila so želaním, aby sa ich básne vlievali do sŕdc čitateľov plynulo a nezadržateľne, ako plynie Vltava, spájajúc sa s inými riekami, až do mora.

Večer slovenskej poézie v Slovenskom dome v Prahe

V podvečer 29. októbra v Česku najskôr zavítali do Slovenského domu na Soukenickej ul. 3 mladá poetka Oľga Gluštíková, členka SSS, Slovenského centra PEN klubu a zakladateľka klubu mladých bratislavských autorov BRAK, básnik a prozaik Miroslav Bielik, predseda SSS, a básnik Štefan Cifra, tajomník SSS a šéfredaktor Literárneho týždenníka – spolu s L. Romanskou a známym českým literárnym vedcom Milanom Blahynkom, čestnými členmi SSS. V útulných klubových priestoroch v tehlovej pivnici Slovenského domu ich privítal Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov žijúcich v zahraničí, takisto básnik a člen SSS, pôvodom Slovák, ktorý ako občan ČR žije v Prahe. M. Bielik uviedol s L. Romanskou do života jej zbierku Nepokojná strieborná molekula (Priestor medzi mužmi), z ktorej poetka predniesla niektoré básne – v slovenčine. V rozhovore poďakovala SSS i editorovi knihy. Ocenila projekty SSS, na ktorých sa zúčastnila – Tatranská literárna jar v Hornom Smokovci a okolí, Veľký pán Dunaj či Bibliotéka v Bratislave. Lydie Romanská počas druhej prezentácie predstavila básnikov, ktorých poéziu preložila do antológie Být knihou a v rukou se ti otevřít. Ako uviedla, názov knižného výberu zvolila podľa verša z básne jedného z jej autorov – Š. Cifru. Nasledovalo recitovanie básní M. Bielika, O. Gluštíkovej a Š. Cifru v jej prebásnení do češtiny a autorské čítanie ich poézie v slovenčine. L. Romanská zarecitovala i preklad básne E. Farkašovej a J. Tazberíka.

 

Bohatá účasť záujemcov o pôvodnú literatúru v komorných pivničných priestoroch Slovenského domu v Prahe. V popredí (vľavo) predseda Svetového združenia Slovákov žijúcich v zahraničí Vladimír Skalský

***

Na záver prezentácií V. Skalský ako hostiteľ autorom zablahoželal, poďakoval im za program a prisľúbil rozvíjať na pôde Slovenského domu spoluprácu so slovenskými spisovateľmi, ako aj s ich českými kolegami. Najbližším projektom vzájomne prospešnej spolupráce by mala byť prezentácia básnickej zbierky českého básnika Karla Klatta, rodáka z Bohumína, ktorý je slovenským občanom a s manželkou Slovenkou a deťmi žije vyše 40 rokov v Bratislave. Jeho zbierka básní Květ se větrem uklání včelám (2018) vyšla v materinskom českom jazyku básnika vo Vydavateľstve SSS a získala už aj Mimoriadnu cenu SSS. Editoval ju básnik Š. Cifra. Doslovy k zbierke napísali J. Tazberík a L. Romanská, ktorá z nej predniesla jednu z básní Psí Hamlet, báseň zarezonovala.

Výber z tvorby slovenských básnikov v preklade do češtiny Být knihou a v rukou se ti otevřít do života uviedli autori, prekladateľka a vydavateľ s predsedom Svetového združenia Slovákov žijúcich v zahraničí Vladimírom Skalským (vľavo). Vedľa neho Oľga Gluštíková, Lydie Romanská, Miroslav Bielik, Pavel Mervart a Štefan Cifra

 

***

Návšteva slovenských básnikov v Prahe potvrdila, že vzájomné vzťahy medzi českými a slovenskými spisovateľmi sa po rozdelení Česko-slovenskej republiky a vzniku samostatnej Slovenskej republiky a Českej republiky nielenže nezhoršili, ako to predpovedali katastrofickí nežičlivci, ale, naopak, úspešne sa rozvíjajú. Obe národné kultúry a ich reprezentanti sa tak aj dnes spoznávajú a obohacujú. Už preto je zmysluplné prehlbovať spoluprácu a realizovať spoločné projekty. Je chvályhodné, že slovenských spisovateľov v Prahe privítali s úctou i so spontánnym ocenením ich poézie a že viacerí českí kolegovia vyjadrili radosť z úspešnosti samostatnej Slovenskej republiky i zo vzájomnej dlhoročnej pozitívne sa rozvíjajúcej spolupráce.

ŠTEFAN CIFRA

 

Foto: autor (2) a Petr Izák, František Nejedlý

 

Fotogaléria: Slovenská poézia v Prahe (29. a 30. 10. 2019)