SLÁVNOSTNÉ PODUJATIA V BUDMERICIACH

11.12.2018 11:40

Výročia časopisov SSS Literárny týždenník a Dotyky, prezentácia knihy P. Dinku a P. Žantovského Necenzurované..., otvorenie Pamätnej izby Rudolfa Fabryho, Knižnice Spolku slovenských spisovateľov a Cena Rudolfa Fabryho Budmericiach

 

BUDMERICKÉ DNI 2018

V piatok 7. decembra t. r. sa uskutočnili v rámci Budmerických dní Spolku slovenských spisovateľov (SSS) viaceré významné podujatia – Slávnostné kolokvium k 30. výročiu časopisov SSS Literárny týždenník (LT) a Dotyky, prezentácia knihy P. Dinku a P. Žantovského Necenzurové..., otvorenie pamätnej izby Rudolfa Fabryho, Knižnice SSS a vyhlásenie výsledkov jubilejného 10. ročníka Ceny Rudolfa Fabryho.

 

Slávnostné kolokvium k 30. výročiu Literárneho týždenníka a Dotykov

Pri príležitosti výnimočného jubilea sa v sále Kultúrneho domu v Budmericiach stretli zástupcovia zakladateľskej redakcie, členovia redakcií, redakčných rád, stáli prispievatelia, čitatelia i sympatizanti LT. Po znelke SSS ich privítal starosta Budmeríc Jozef Savkuliak a budmerický rodák hrou na fujare a spevom ľudových piesní. Podujatie otvoril tajomník SSS Štefan Cifra básňami Laca Novomeského s nadčasovým odkazom pre súčasnú slovenskú spoločnosť i úsilia Literárneho týždenníka. Kolokvium pozdravil listom redakcii LT Andrej Danko, predseda Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany, a zdravicou Alla Mašková, predsedníčka Spoločnosti Ľudovíta Štúra v Moskve a hlavná redaktorka almanachu Devín.

Zo slávnostného kolokvia k 30. výročiu LT a Dotykov v Budmericiach 7. 12. 2018. Sprava: Jaroslav Rezník, čestný predseda SSS, Pavol Dinka, šéfredaktor LT, Štefan Cifra, tajomník SSS, a ocenení na kolokviu za nezameniteľný vklad do vzniku a tvorby LT v rokoch 1988 až 1990 Zuzana Jarošová, členka zakladajúcej redakcie LT, a Vincent Šabík, zakladajúci šéfredaktor LT. Za stolom Boris Brendza, šéfredaktor časopisu Dotyky. Foto: Igor Válek

 

Šéfredaktor LT Pavol Dinka pripomenul význam vzniku a pôsobenia časopisu pod vedením zakladajúceho šéfredaktora Vincenta Šabíka (1988 – 1989). Vyzdvihol odvahu zakladajúcej redakcie v bývalom režime nastoľovať závažné spoločenské témy, zástoj LT ako mienkotvorného média v demokratizačných a národnoemancipačných procesoch, ktorým sa nezmazateľne zapísal do našich dejín, i jeho vysokú žurnalistickú a grafickú úroveň. Poďakoval i ďalším redakciám LT pod vedením šéfredaktorov Ľ. Juríka, P. Števčeka, J. Majerníka, P. Holku a J. Boba za hodnotové zápasy v období do vzniku samostatnej SR i v nasledujúcich rokoch. Zároveň zrekapituloval úsilie redakcie od roku 2013 o obnovu i záchranu LT v nežičlivých dotačných podmienkach, o zvyšovanie jeho žurnalistickej úrovne a šírenie neskresľovaných informácií, fundovaných reflexií minulosti i súčasného života slovenskej spoločnosti v mediálnom prostredí príznačnom vlastníckymi a politickými záujmami väčšiny médií. Za podporu časopisu osobitne poďakoval vedeniu SSS, jeho predsedovi Miroslavovi Bielikovi a členom Predstavenstva SSS i členom redakčnej rady pod vedením Jaroslava Rezníka a za redakčnú tvorbu v dlhodobo sťažených podmienkach terajšej redakcii – zástupcom šéfredaktora Š. Cifrovi a D. Mikolajovi a redaktorovi I. Válkovi i ďalším spolutvorcom LT.

Š. Cifra v príspevku o vzniku LT vyzdvihol erudíciu zakladajúceho šéfredaktora V. Šabíka a pripravenosť redakcie pod jeho vedením od prvých vydaní LT vytvárať médium, ktoré zásadne pôsobilo na demokratizáciu slovenskej spoločnosti, poskytovalo bezprecedentný priestor na vyjadrovanie sa verejnosti ku všetkým základným otázkam života spoločnosti a ktoré sa stalo generátorom napĺňania bytostných záujmov slovenského národa vrátane práva na sebaurčenie. Na kolokviu privítal slovenského heraldika Ladislava Vrteľa, autora odvážneho príspevku v LT, v ktorom požadoval návrat dvojkríža na trojvrší do štátnej symboliky a jednoznačne odmietol nehistorický znak „živánskej“ s troma ohníkmi v štátnom znaku, a historika Antona Hrnku, autorka rovnako odvážneho príspevku v LT, ktorý požadoval prijatie Ústavy SR.

Sprava: Pavol Dinka, Vincent Šabík, heraldik Ladislav Vrtel, ocenený za nezameniteľný príspevok do tvorby LT s prihliadnutím na príspevok o návrate slovenského dvojkríža na trojvrší do štátnej symboliky, a Štefan Cifra. Foto: Lena Riečanská

Ako vo svojom vystúpení uviedol Š. CIfra, cieľovým čitateľom i spolutvorcom LT – tak ako v čase jeho vzniku – je najmä slovenská kultúrna verejnosť, naša intelektuálna elita, a to i v radoch miestnych vzdelancov v obciach a mestách celého Slovenska, a osobitne medzi vysokoškolskými a stredoškolskými študentmi a pedagógmi. Zároveň vyzval všetkých spolutvorcov a podporovateľov LT i členov SSS k intenzívnej synergickej spolupráci na tvorbe časopisu – s cieľom vrátiť LT do pozície mienkotvorného média.

Na kolokviu SSS a redakcia LT odovzdali mimoriadnu cenu za nezameniteľný vklad do vzniku a tvorby LT v čase rozhodujúcich zápasov o suverenizáciu a demokratizáciu slovenskej spoločnosti na ceste k samostatnej demokratickej SR šéfredaktorovi zakladajúcej redakcie Vincentovi Šabíkovi (1988 – 1989) a čestnú poctu redaktorke zakladajúcej redakcie Zuzane Jarošovej – s prihliadnutím na jej jedinečné príspevky o slovenskej výtvarnej kultúre a dlhoročné pôsobenie v redakcii (1988 – 1999), i jej ďalším redaktorom. Mimoriadnu cenu odovzdali i prispievateľom Ladislavovi Vrteľovi a Antonovi Hrnkovi za spomínané príspevky, Ľubošovi Juríkovi, šéfredaktorovi časopisu (1990) a členovi zakladajúcej redakcie, šéfredaktorom Jánovi Majerníkovi (1995 – 1996) a Petrovi Holkovi (1996 – 1999) a Ivanovi Hudecovi – s prihliadnutím na systémovú podporu LT v čase pôsobenia vo funkcii ministra kultúry SR (1994 – 1998). Čestnými poctami ocenili zástupcov šéfredaktora Vlastimila Kovalčíka a Bohuša Bodacza (1993 – 1998), redaktorov časopisu Bystríka Šikulu, Vieru Švenkovú, Vladimíra Puchalu a sekretára redakcie Viliama Apfela (1995 – 1997).

V rámci diskusie na kolokviu odzneli príspevky V. Šabíka K vzniku, tvorbe a pôsobeniu LT ako spisovateľského média v kontextoch histórie a súčasnosti, Z. Jarošovej Dialóg všetkých umení v LT, J. Rezníka Zákonitosť vzťahu SSS a LT, referáty vysokoškolských pedagógov J. Lomenčíka Problematika výchovy a vzdelávania na stránkach LT a Z. Kováčovej Budúci učitelia slovenčiny – ich kultúrno-spoločenský rozhľad a aktivity Nitrianskej odbočky SSS a príspevok I. Váleka o Novej online podobe tradičného časopisu. Anton Blaha poďakoval súčasnej redakcii za dlhodobo kvalitnú prácu a uviedol, že časopis prežil najmä vďaka tomu, že dlhodobo predstavuje hodnotové opozitum mainstreamovým médiám i politickým stranám, vďaka svojej charakternosti, keďže sa nikdy neznížil k skresľovaniu informácií, úskokom a účelovým útokom, a preto, že sa intenzívne venoval a venuje národnej téme a vlastenectvu.

Čestné pocty od SSS a redakcie LT získali členovia redakčnej rady, korešpondenti a stáli prispievatelia Anton Blaha, Jana Borguľová, Ján Čomaj, Branislav Fabry, Etela Farkašová, Eva Fordinálová, Margita Ivaničková, Martin Kellenberger, Zuzana Kováčová, Ingrid Lukáčová, Sergej Makara, Gustáv Murín, Zlata Matláková, Jana Judýniová, Jana Nežatická, Milan Polák, Martin Prebudila, Marián Servátka, Vladimír Skalský, Františej Škvrnda, Viktor Timura, Pavol Tomašovič, Terézia Ursínyová, Jozef Závarský, Peter Žantovský a ďalší spolutvorcovia LT.

Ocenení a členovia redakcie na Slávnostnom kolokviu k 30. výročiu LT a Dotykov 7. 12. 2018 v Budmericiach. Zľava: Jaroslav Rezník, predseda redakčnej rady LT, prispievatelia Sergej Makara, Ľudovít Števko, Zuzana Kováčová, Jana Borguľová, Martin Kellenberger, Viliam Apfel, Anton Blaha, Zlata Matláková, Viktor Timura,  šéfredaktor LT Pavol Dinka a tajomník SSS Štefan Cifra. Foto: Lena Riečanská

SSS udelil mimoriadnu cenu za nezameniteľný vklad do obnovy a tvorby LT predsedovi redakčnej rady J. Rezníkovi – s prihliadnutím na podporu šírenia časopisu v celoštátnych elektronických médiách, Štefanovi Cifrovi, šéfredaktorovi časopisu (2014 – 2015), zástupcovi šéfredaktora a zakladateľovi webových stránok LT – za nezameniteľný vklad do obnovy a tvorby časopisu s prihliadnutím na založenie a systematické budovanie internetových stránok časopisu. Čestnými poctami ocenili redaktorov D. Mikolaja, I. Váleka, jazykovú redaktorku I. Skalickú, grafika M. Senka a pracovníčku sekretariátu M. Nemsilajovej.

Druhú časť kolokvia otvoril príspevkom o vzniku a tvorbe časopisu Dotyky jeho šéfredaktor Boris Brendza. SSS a redakcia Dotykov udelili mimoriadne ceny zakladajúcemu šéfredaktorovi časopisu Jánovi Zamborovi (1989 – 1990), šéfredaktorovi Mariánovi Bančejovi (1992 – 1999) a im memoriam šéfredaktorovi Dotykov Jozefovi Urbanovi (1990). Čestnú poctu si prevzal člen zakladajúcej redakcie časopisu Dusan Mikolaj, ktorý vystúpil s príspevkom na tému Z Dotykov ponad Literárny týždenník. SSS odovzdalo mimoriadnu cenu za jedinečný vklad do tvorby Dotykov súčasnému šéfredaktorovi Dotykov B. Brendzovi – s prihliadnutím na dlhodobú podporu tvorby mladých literárnych talentov, výtvarného umenia, umeleckej fotografie a hudby.

Ceny SSS za celoživotné dielo

Na záver kolokvia si prevzal Cenu SSS za celoživotné dielo slovenský spisovateľ a predstaviteľ ukrajinskej literatúry na Slovensku Sergeja Makara. Ceny za celoživotné dielo získali aj Štefan Moravčík, Etela Farkašová a Milan Vároš.

Prezentácia knihy P. Dinku a P. Žantovského Necenzurové

Novú knihu Pavla Dinku a českého žurnalistu Petra Žantovského Necenzurové: Slovensko-české a česko-slovenské eseje a úvahy, ktorá prináša i básne Milana Zelinku a karikatúry M. Marčáka a Ľ. Kotrhu a ktorá vyšla pri príležitosti 30. výročia vzniku časopisu a 100. výročia vzniku prvej ČSR vo Vydavateľstve SSS, za účasti V. Šabíka, autora jej predhovoru Cesta kvalitného žurnalizmu, prezentoval Jozef Leikert, predseda Klubu literatúry faktu, ako aj spoluautor knihy P. Dinka, ktorí ju spoločne uviedli do života. Program, ktorý moderoval Š. Cifra, uzavrela autogramiáda.

Otvorenie pamätnej izby Rudolfa Fabryho a Knižnice SSS

V prízemných priestoroch okála v budmerickom parku otvorili pamätnú izbu Rudolfa Fabryho a na jeho poschodí Knižnicu SSS. Podujatie otvoril starosta Budmeríc J. Savkuliak. Využitie dvoch okálov na účely kultúrnych a spoločenských aktivít je výsledkom zmluvy o ich predaji občianskemu združeniu Kultúrne centrum Budmerice (BKC), ktorý schválilo na návrh Predstavenstva SSS Členské zhromaždenie SSS v roku 2017, a dohody o 20-ročnej spolupráci medzi SSS a BKC, v ktorej sa BKC zaviazalo objekty využívať na kultúrno-spoločenské aktivity, zriadiť v nich pamätnú izbu budmerického rodáka, básnika R. Fabryho, Knižnicu SSS, ako aj dve izby s kuchynkou a sociálnymi zariadeniami, ktoré sa budú využívať za úhradu na tvorivé pobyty členov SSS, a takisto poskytovať priestory bezplatne na podujatia SSS. Slávnostnú pásku pamätnej izby prestrihli podpredseda SSS P. Dinka, čestný predseda SSS J. Rezník a starosta Budmeríc J. Savkuliak, za prítomnosti tajomníka SSS Š. Cifru. SSS a redakcia LL prispeli do zriadenia izby fotografiami R. Fabryho, vlastnoručne napísaným životopisom a frontispice od Vincenta Hložníka z knihy R. Fabryho Uťaté ruky. Novozriadená Knižnica SSS obsahuje po jednom vydaní z edičných titulov VSSS, SSS a Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky s tým, že sa bude postupne dopĺňať novými knižnými vydaniami a časopismi LTDotyky. Členka SSS M. Bátorová na otvorenie pamätnej izby priviedla manželov Sylviu, neter R. Fabryho, a Ladislava Mihálikovcov, ktorí prisľúbili darovať do izby originálny písací stroj básnika.

Cena Rudolfa Fabryho a prezentácia nových kníh Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky

V priestoroch Domova slovenských spisovateľov v budmerickom kaštieli sa v podvečer konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov 10. ročníka celoštátnej súťaže mladých básnikov Ceny Rudolfa Fabryho. Čestný predseda SSS J. Rezník a tajomník SSS Š. Cifra odovzdali mimoriadne ceny SSS a Dotykov zakladateľom súťaže spisovateľom Alexandrovi Halvoníkovi, bývalému riaditeľovi Literárneho informačného centra (LIC), a Jánovi Tazberíkovi, bývalému generálnemu riaditeľovi Národného osvetového centra, bývalému starostovi Budmeríc Miroslavovi Baxovi a šéfredaktorovi Dotykov, básnikovi B. Brendzovi. Čestnú poctu za dlhodobú podporu súťaže odovzdali súčasnému starostovi Budmeríc J. Savkuliakovi. Na podujatí uviedli čestný predseda SSS J. Rezník a literárny kritik A. Halvoník do života dve nové knihy Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky – básnickú zbierku Simony Dolníkovej Polychromatické jablko a zbierku poviedok Pavla Iča Podchod.

Laureátom 10. ročníka Ceny Rudolfa Fabryho sa stal Adam Kollár. Prvú prémiu – Cenu SSS získala Magdaléna Martišková, druhú prémiu – Cenu LIC Márii Pažmovej odovzdala jeho riaditeľka Miroslava Vallová, tretiu prémiu – Cenu obce Budmerice si prevzala Tamara Pribišová. Čestné uznania získali: A. Tóth, B. Vojtašáková, K. Sivuľková, J. Janáčková a K. Melcherová. Na podujatí sa zúčastnil aj riaditeľ Literárneho fondu Ladislav Szerdahély. Predvianočnú atmosféru obohatili hrou na husle a kontrabas H. a M. Petrášovci a vianočnými piesňami spevácky zbor Chorus Angelicus pod vedením J. Neščákovej. Po slávnostnej recepcii sa uskutočnil rozborový seminár členov odbornej poroty s ocenenými mladými poetkami a básnikmi.

Redakcia