RUŽE MOJEJ DUŠE – súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe na ľubovoľnú tému (uzávierka: 21. novembra 2017)

04.11.2017 07:14

RUŽE MOJEJ DUŠE XXV. ročník

UZÁVIERKA SÚŤAŽE – 21. NOVEMBRA 2017

Spolok slovenských spisovateľov, Košická odbočka SSS, MO Matice slovenskej v Sečovciach, DMS v Prešove vyhlasujú

XXV. ročník súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe na ľubovoľnú tému

RUŽE MOJEJ DUŠE.

Súťaž sa koná pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu.

Veríme, že aj v tomto roku bude súťaž vhodnou príležitosťou pre mnohé neobjavené talenty, aby mohli prezentovať svoje vlastné literárne diela. V súčasnosti už viacerí ocenení autori publikujú v literárnych periodikách, niektorí majú vydané svoje prvotiny.

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, stredných škôl a dospelí začínajúci autori, ktorí nemajú vydané svoje vlastné literárne dielo. Súťaž je vyhlásená pre autorov z okresu Trebišov, Michalovce a Humenné. Autor má zaslať do súťaže 5 básní alebo 2 prózy – prozaický text píšte v rozsahu najmenej 2 strany a najviac 5 strán, formát A4.

Vlastné literárne práce zasielajte na e-mail: ruzemojejduse@gmail.com najneskôr do 21. novembra 2017.

Na každom liste uveďte: meno autora, kategóriu, adresu školy alebo poštovú adresu.

Neskoro zaslané alebo neoznačené príspevky nezaraďujeme do súťaže!

  • I. kategória – poézia / próza (1. – 4. roč. ZŠ),
  • II. kategória – poézia / próza (5. – 9. roč. ZŠ, I. – V. roč. gymnázií  s osemročným štúdiom),
  • III. kategória – poézia / próza (žiaci stredných škôl, VI. – VIII. roč. gymnázií s osemročným štúdiom),
  • IV. kategória – poézia / próza (dospelí).

Výsledky súťaže budú zaslané 28. novembra 2017 e-mailovou poštou.

 

(Uverejnené: 3. 11. 2017)