RODÍ SA VÝZNAMNÁ INICIATÍVA

10.03.2015 07:02

VÝSLEDKY ANKETY LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA O POTREBE INICIOVAŤ ZÁKON O SLOVENSKEJ KNIHE A ČASOPISOCH

V ankete, ktorú usporiadala redakcia Literárneho týždenníka v druhom polroku 2014 na základe záverov Budmerických dní Spolku slovenských spisovateľov 2013, jej účastníci vypĺňali elektronický formulár a do textovej časti formulovali vlastné návrhy na podporu slovenskej pôvodnej a prekladovej literatúry, literárnych a kultúrno-spoločenských časopisov. Konkrétne výstupy z ankety sme priebežne uverejňovali na stránkach časopisu a viaceré z nich sú uverejnené aj na internetovej stránke LT (www.literarny-tyzdennik.sk).

Na ankete sa zúčastnilo takmer tristo čitateľov Literárneho týždenníka, z ktorých väčšinu tvoria členovia SSS, nechýbajú však medzi nimi ani členovia iných spisovateľských združení ako Slovenského centra PEN, Klubu literatúry faktu, Spolku slovenských spisovateliek FEMINA.

Všetci účastníci ankety vyjadrili súhlas s potrebou iniciovať a prijať zákon o slovenskej knihe a časopisoch.

Redakcia časopisu vyhodnotila anketu a sformulovala jej výstupy do štyroch základných okruhov, ktoré uverejňujeme. Tieto okruhy, ako aj konkrétne námety redakcia poskytuje ako východiskové materiály na formulovanie iniciatívy na prijatie zákona o slovenskej knihe a časopisoch.

Keďže ide o pracovný materiál, redakcia vyzýva čitateľov, aby sa zapojili do jeho pripomienkovania a poslali podnety a návrhy na e-mail reakcie literarny.tyzdennik@gmail.com, resp. prostredníctvom elektronického formulára uverejneného na internetovej stránke SSS (spolok-slovenskych-spisovatelov.sk).

V zákone o slovenskej knihe a časopisoch účastníci ankety Literárneho týždenníka navrhujú sformulovať najmä:

 

1. NEZAMENITEĽNÉ POSLANIE A ÚLOHY SLOVENSKEJ KNIHY A ČASOPISOV ako médií, osobitne v tlačenej forme, v hodnotovom formovaní slovenskej spoločnosti, najmä mladých generácií.

 

2. SOCIÁLNY ŠTATÚT SLOVENSKÉHO SPISOVATEĽA vychádzajúci z pozitívnych zahraničných skúseností.

Ide predovšetkým o to, aby tvorcovia pôvodnej slovenskej literatúry boli v rámci zákonnej podpory ich tvorivej činnosti vnímaní ako nenahraditeľná súčasť národnej kultúry, ktorá nezameniteľným spôsobom prispieva k hodnotovému a etickému formovaniu slovenskej spoločnosti a je tvorcom vízií jej budúceho smerovania. V tejto súvislosti ide najmä o skvalitnenie podpory spisovateľa:

a) o vytvorenie koncepčnej štipendijnej podpory autora slovenskej pôvodnej a prekladovej literárnej tvorby tak, aby v čase schváleného štipendia zodpovedala priemernej mzde v národnom hospodárstve, keďže ide o spoločensky prospešnú činnosť,

b) o zabezpečenie daňových úľav pre spisovateľov – autorov slovenskej pôvodnej a prekladovej literárnej tvorby –, keďže nejde o podnikateľský stav, ale o vytváranie spoločensky žiaducich duchovných hodnôt,

c) o obnovenie možností tvorivých pobytov v Domove slovenských spisovateľov v Budmerickom

kaštieli ako pracovných podmienok pre tvorcov slovenskej pôvodnej a prekladovej literatúry.

 

3. PODPORA SLOVENSKEJ KNIHY ako komplex systémových opatrení v oblasti legislatívy a grantovej podpory.

V tejto súvislosti ide najmä o skvalitnenie podpory vydávania a šírenia slovenskej pôvodnej a prekladovej literárnej knižnej kultúry:

a) o zabezpečenie ochrany autora v grantovom systéme garantovaním honorárov, keďže súčasný

stav je taký, že sa podporuje tlač publikácií, ale honoráre za literárnu a prekladovú tvorbu pri vydaní knihy spravidla nezodpovedajú ani len časti priemerného mesačného zárobku v národnom hospodárstve,

b) o zvýšenie podpory vydávania pôvodnej a prekladovej literárnej knihy jej odlíšením v daňovom systéme tak, aby DPH pri vydávaní pôvodnej knihy bola nulová,

c) o cielenú podporu šírenia slovenskej pôvodnej a prekladovej literárnej knižnej kultúry aj na vidiek grantovým systémom tak, aby regionálne a miestne knižnice a sieť škôl mohli nakupovať s podporou grantového systému za cenovo dostupných podmienok, resp. aby sa do knižničného systému dostávalo určité množstvo pôvodných kníh bezodplatne,

d) o systematickú podporu vydávania reedícií slovenskej klasickej literatúry i modernej pôvodnej literatúry tak, aby sa stala dostupnou najmä pre mladé generácie – prostredníctvom regionálnych a miestnych knižníc, ale aj školských knižníc,

e) o zabezpečenie systematického tvorivého využívania diel pôvodnej slovenskej literatúry a schopností jej tvorcov v elektronických verejnoprávnych médiách.

 

4. PODPORA SLOVENSKÝCH LITERÁRNYCH A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH ČASOPISOV

ako komplex systémových opatrení v oblasti legislatívy a grantovej podpory.

V tejto súvislosti ide najmä o skvalitnenie podpory vydávania a šírenia slovenských nekomerčných časopisov zameriavajúcich sa na literárnu tvorivosť a autentické kultúrno-spoločenské hodnoty:

a) o vytvorenie grantovej podpory na personálno-odborné zabezpečenie chodu redakcií časopisov,

b) o vytvorenie grantovej podpory na materiálno-technické zabezpečenie redakcií časopisov,

c) daňové zvýhodnenie vydávania nekomerčných literárnych a kultúrno-spoločenských časopisov,

d) o systematickú podporu šírenia časopisov do regionálnych a miestnych knižníc a škôl tak, aby boli prístupné najmä mladej generácii.

 

Veríme, že svojimi pripomienkami prispejete k skvalitneniu východiskových materiálov v záujme iniciovania kvalitného návrhu zákona, ktorého zámerom je komplexná podpora slovenskej pôvodnej a prekladovej literatúry a literárnych a kultúrno-spoločenských časopisov.

 

Redakcia

In: Literárny týždenník 7 – 8/2015, s. 2