Refrény času na Svete knihy v Prahe – 12. 5. 2018

17.05.2018 10:44

Antológiu súčasnej slovenskej a českej poézie prezentovali na medzinárodnom knižnom veľtrhu a literárnom festivale v Prahe

Fotogaléria: Refrény času na Svete knihy v Prahe (12. 5. 2018)

Na tohtoročnom 24. medzinárodnom knižnom veľtrhu a literárnom festivale Svet knihy v Prahe, ktorý je najprestížnejším podujatím o knihách a literatúre v Českej republike, sa v dňoch  11. až 13. 5. zúčastnilo 27 štátov a regiónov Európy i celého sveta. Veľtrh priniesol asi 500 sprievodných programov – besied, autogramiád, autorských čítaní, tvorivých dielní, súťaží či výstav. Nechýbala na ňom ani prezentácia Antológie súčasnej slovenskej a českej poézie/Antologie současné české a slovenské poezie s názvom REFRÉNY ČASU, ktorú vydal Spolok slovenských spisovateľov (SSS) v spolupráci s Obcou spisovateľov Českej republiky (OS ČR).

Z otvorenia prezentácie antológie Refrény času na Svete knihy
v Prahe 12. 5. 2018. Zľava: výtvarník Martin Kellenberger, básnici
Ján Tazberík, Lydie Romanská a Štefan Cifra. Foto: Alojz Marhoul


Prezentácia antológie Refrény času sa uskutočnila 12. 5. t. r. v klubových priestoroch Českého centra Medzinárodného PEN-klubu. Zástupkyňa domácich, podpredsedníčka OS ČR a moderátorka podujatia poetka Lydie Romanská, privítala ako hostí zo Slovenskej republiky básnikov Jána Tazberíka a Štefana Cifru a výtvarníka a knižného ilustrátora Martina Kellenbergera. Úvod stretnutia, keďže podnetom na vznik antológie sa stalo 100. výročie vzniku ČSR ako spoločného štátu Slovákov a Čechov, bol netradičný: L. Romanská predniesla text českej hymny Kde domov můj. Š. Cifra v krátkom príhovore uviedol okolnosti vzniku slovenskej hymny Nad Tatrou sa blýska, ktorej text napísal básnik Janko Matúška, a predniesol jeho dlhšiu, štvorslohovú verziu, pritom informoval, že text piesne sa uchoval v denníku Viliama Paulinyho Tótha aj v ešte dlhšej šesťslohovej verzii. L. Romanská ako editorka českej časti antológie poďakovala SSS za vydanie antológie, editorovi slovenskej časti, tajomníkovi SSS Š. Cifrovi za spoluprácu a osobitne aj jej ilustrátorovi M. Kellenbergerovi za vytvorenie obálky a ilustrácií s národno-štátnymi a kultúrnymi symbolmi oboch národov. Š. Cifra opätoval poďakovanie OS ČR za spoluprácu na antológii, ktorú, ako uviedol, inicioval predseda SSS Miroslav Bielik, predseda OS ČR Tomáš Magnusek, L. Romanská, zároveň za spoluprácu poďakoval ako editor aj slovenskému redakčnému kruhu v zložení J. Rezník, B. Brendza a M. Bielik, ako aj J. Tazberíkovi a všetkým zúčastneným básnikom, ktorých je v antológii za českú i slovenskú stranu po 18 – na znak pamätného roku vzniku prvej ČSR 1918. Takisto ocenil prehlbujúcu sa spoluprácu medzi slovenskou a českou spisovateľskou obcou ako základ rozvíjania dobrých vzťahov medzi oboma národmi a lepšieho vzájomného spoznávania kultúr – a osobitne literatúr – po vzniku samostatných republík.

V príjemnej atmosfére, aj keď za pálivého slniečka, ktoré svietilo spoza okien na účastníkov podujatia, nasledovalo autorské čítanie poézie zúčastnených básnikov, spoluautorov antológie. Na úvod predniesli svoje básne, ale aj niektoré z básní slovenských básnikov, ktorí sa prezentácie v Prahe nemohli zúčastniť, J. Tazberík a Š. Cifra.

Svoje básne za českú stranu prezentovali okrem L. Romanskej poetky Karla Erbová a Jarmila Hannah Čermáková, básnici Vladimír Machek, Petr Musílek, Zdeněk Lebl, Alois Marhoul, Ivo Harák a Jakub Fišer. Na podujatí sa zúčastnil aj český básnik Jiří Žáček, ktorého básne predniesol A. Marhoul. O výtvarnom spracovaní knihy a tvorbe ilustrácií do nej hovoril ich autor M. Kellenberger.

Na prezentácii sa zúčastnila aj Miroslava Vallová, riaditeľka Literárneho informačného centra (LIC), ktorá uviedla, že antológia Refrény času ja vystavená v stánku LIC na Svete knihy a že sa aj predáva. J. Žáček daroval hosťom zo Slovenska svoju drobnú básnickú zbierku Maličkosti z lásky, ktorú ilustroval pôvabnými kresbičkami Milan Janáček. Podujatie sa skončilo autogramiádou autorov antológie Refény času. Po nej si slovenskí hostia v sprievode českých hostiteľov prezreli centrum Prahy.

-red-

Fotogaléria: Refrény času na Svete knihy v Prahe (12. 5. 2018)