RADOMIR ANDRIĆ, čestný predseda Združenia spisovateľov Srbska

21.07.2021 18:17

Členskému zhromaždeniu SSS a  predsedovi Miroslavovi Bielikovi

 

Vážení priatelia,

dúfam že môj list prijímate v plnom zdraví a v tvorivej nálade, predovšetkým v ponímaní dosiahnutých významných výsledkov a nachádzaní nových ciest na zachovanie a posilnenie identity slovenskej kultúry a najmä literatúry.

Keď hovoríme o srbsko-slovenskej spolupráci, môžeme konštatovať, že v ostatných rokoch sa zveľadila a znásobila, ale iste existujú ešte širšie či hlbšie možnosti vzájomného spoznávania a realizovania spoločných podujatí, návštev, výmeny skúseností, šírenia nových poetických metód, ale predovšetkým vo vzájomnom prekladaní diel. Najmä v kontexte úsilí humanistických ideí je dôležité získať prevahu nad deštruktívnymi silami, ktoré sa snažia hatiť tvorivé procesy. V tomto zmysle aj my srbskí spisovatelia spoznávame v sloven­ských spisovateľoch spoľahlivých a osvedčených priateľov, od ktorých sa môžeme hodne naučiť, keď hovo­ria o mieri a v presvedčení, že angažovanie na mierotvorných procesoch nemá alternatívu ani dnes, ani v bu­dúcnosti. Náš veľký básnik a filozof Dušan Matić hovorí, že„človek“ – bez ohľadu na všetky ostatné danos­ti – „žije sinými ľuďmi“ a, neochvejne si ich uctievajúc, sám získava právo na sebaúctu.

Blahoželám Vám k doterajšej činnosti i k neodškriepiteľne bohatej intelektuálnej oddanosti humánnej­šej spoločnosti a využívam príležitosť poukázať na spoločné intencie oslobodiť literatúru spod nadvlády ka­nonizovaného vedomia a každej formy ideologického obmedzovania. Keď toto zdôrazňujem, dovoľujem si poukázať aj na význam započatého procesu Veľký pán Dunaj a záujem všetkých žičlivcov z desiatich po­dunajských štátov o to, aby sa táto toľko ospevovaná rieka v uvedenom projekte realizovala ako zrkadlo tak z tvorby klasikov, ako aj súčasných autorov. Táto idea prispieva k myšlienke, že Dunaj a poézia majú spoloč­ný prameň a zároveň spoločné nebopozemské ústie.

Moja osobitná vďačnosť patrí pánu Miroslavovi Bielikovi za významnú pomoc a hodnotné pripomienky i sugescie pri realizácii tohto veľkého projektu, civilizačne zjednocujúceho a inšpirujúceho nás rozmýšľať o ďalších nových projektoch. Ešte raz čo najsrdečnejšie pozdravujem všetkých slovenských priateľov, v kto­rých literárnej tvorbe nachádzame základy stavania pevných mostov, prechodných obojsmerne.

Želám nám, aby sme sa v dobrom stretali.

RADOMIR ANDRIĆ, čestný predseda Združenia spisovateľov Srbska

 

(Preklad Miroslav Demák)