Rada SSS podporila dôležité úlohy slovenského kultúrneho a spoločenského života

28.02.2015 16:01

NOVÝ PORADNÝ ORGÁN SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV ZAČAL SVOJU ČINNOSŤ

Dňa 19. februára 2015 sa uskutočnilo prvé zasadanie Rady Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave. Rada vznikla z iniciatívy predsedu SSS Miroslava Bielika a jej členmi sú viaceré významné osobnosti. Rada sa na svojom prvom zasadaní zapodievala najdôležitejšími tohtoročnými úlohami, ktoré stoja pred SSS, schválenými Predstavenstvom SSS.

Členovia Rady prijali VÝZVU SSS K ROKU ĽUDOVÍTA ŠTÚRA, ktorú predtým prerokovalo Predstavenstvo SSS. Rada podporila zámer predsedu SSS uskutočniť v roku 2016 pri príležitosti 80. výročia pamätného kongresu slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov s medzinárodnou účasťou v Trenčianskych Tepliciach NOVÝ MEDZINÁRODNÝ KONGRES s apelom na protivojnový manifest.

V súvislosti s viacerými dôležitými zámermi a úlohami SSS, ktorých plnenie si vyžaduje spoluprácu so štátnou a verejnou správou, sa Rada obrátila na ministra kultúry SR so žiadosťou prihliadať na autoritu SSS ako najstaršieho a najpočetnejšieho združenia spisovateľov na Slovensku pri závažných rozhodnutiach v oblastiach kultúrneho života a zohľadňovať návrhy a odporúčania Spolku.

Ide najmä o ZAPOJENIE SSS DO PROGRAMOV ROKA Ľ. ŠTÚRA organizovaných inštitúciami v rezorte kultúry, akceptovanie personálnych návrhov SSS pri ustanovení Rady Fondu na podporu umenia a zložení príslušných komisií i GRANTOVÚ PODPORU na vydávanie a redakčnú činnosť LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA, časopisu Spolku slovenských spisovateľov. Ďalej Rada SSS požiadala ministra o podporu pri zabezpečení podmienok na SPOLUPRÁCU SSS PRI DŇOCH SLOVENSKEJ LITERATÚRY, ktorých organizáciu zverilo MK SR Literárnemu informačnému centru, zatiaľ bez inštitucionálnej súčinnosti so SSS. Rada podporila aj PROJEKT PAMÄTNÍKA SLOVENSKÝM SPISOVATEĽOM A UMELCOM NA NÁRODNOM CINTORÍNE V MARTINE, ktorí umreli v zahraničí, v zmysle iniciatívy spisovateľa Milana Vároša a uznesenia Predstavenstva SSS z januára 2015, a žiada ministra kultúry o jeho podporu. Pri príležitosti Roka Ľ. Štúra navrhla zriadiť na Bratislavskom hrade MÚZEUM SLOVENSKÉHO JAZYKA ako trvalú expozíciu – aj vzhľadom na štúdiá A. Bernoláka a Ľ. Štúra v Bratislave.

Na základe iniciatívy účastníkov Budmerických dní 2013 a ankety Literárneho týždenníka z roku 2014 Rada SSS požiadala premiéra SR, aby nanovo posúdil možnosti iniciovať a prijať VLÁDNY NÁVRH ZÁKONA O SLOVENSKEJ KNIHE A ČASOPISOCH. V súvislosti s pretrvávajúcimi zložitými problémami Rada SSS premiéra požiadala o prehodnotenie možností PODPORY SSS PRI ZÁCHRANE A REKONŠTRUKCII SÍDELNEJ BUDOVY SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV na Laurinskej 2 v Bratislave, ako aj o podporu projektu 2. KONGRESU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV, vedeckých pracovníkov a publicistov v roku 2016 a o uskutočnenie stretnutia delegácie SSS s premiérom v súvislosti s prípravou kongresu.

Na záver zasadania Rada SSS PODPORILA USPORIADANIE KONFERENCIE CESTA K MIERU na Slovensku – v Košiciach, na ktorej sa za účasti našich popredných štátnych predstaviteľov majú stretnúť v marci 2015 ruskí a nemeckí politickí zástupcovia so zástupcami ukrajinskej, ako aj doneckej a luhanskej strany – v úsilí riešiť situáciu na východe Ukrajiny mierovými krokmi.