Pripomenúť si svoju identitu

15.03.2023 12:30

Tak ako vo všetkých vedeckých rozpravách aj v prípade ústrednej témy Komunita, rodina a spoločnosť sa v trnavskej Knižnici Juraja Fándlyho zviditeľnilo viacero úzko špecializovaných odborníkov. Riaditeľ knižnice PAVOL TOMAŠOVIČ v stredu 23. 2. 2023 privítal hostí i mnohých záujemcov o spolky, erby, rodostromy a dobové literárne zdroje. Moderátorka podujatia, riaditeľka Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity ZUZANA MARTINKOVIČOVÁ, upozornila na viaceré inštitúcie a spolky, ktoré sa zúčastnili na podujatí, okrem dvoch spomenutých knižníc sa na kolokviu organizačne pripravili Ústav dejín Trnavskej univerzity, Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, Spolok slovenských knihovníkov a knižníc Trnavského kraja, TYRNAVIA – Spolok trnavských historikov Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV.

Štruktúra podujatia spočívala v informáciách o prednášateľoch a v prezentácii ich prednášky. SIMONA JURČOVÁ, kurátorka umeleckej zbierky a vedúca prezentačného oddelenia Západoslovenského múzea v Trnave, predostrela tému spolkov. Okrem presných historických údajov naznačila ich spoločenský a sociálny dosah na život v meste, komunite i rodine.

Michal Franko (vľavo) a riaditeľka knižnice Trnavskej univerzity Zuzana Martinkovičová (vpravo)

Takmer všetky spolky sa venovali propagácii slovenčiny, šíreniu národnej osvety, podporovali vzdelávanie, vydávali časopisy, noviny vo väčšine prípadov s dôrazom na náboženskú vieru. Ak obídeme finančné, učiteľské, podnikateľské spolky, ako nevšednosť spomenieme Spolok trnavských ostrostrelcov, Spolok vojnových veteránov i Skrášľovací spolok (jeho členovia vysádzali stromčeky, kríky, kvety a starali sa o čistotu mesta), viaceré športové a dobročinné spolky, ako aj hudobné záujmové združenia, ktoré interpretovali tvorbu Mikuláša Schneidera Trnavského.

LENKA BARTALOSOVÁ vtipne a s nadhľadom, rešpektujúc dejinné fakty, priblížila vznik, vývoj a význam Heraldického klubu na Slovensku. Vecne odpovedala na otázky z publika a naznačila reálnu cestu a podmienky získania erbu. 

Tretí prednášajúci MICHAL FRANKO na konkrétnych príkladoch analyzoval postupnosť vytvorenia vlastného rodostromu. Za nenahraditeľné zdroje informácií označil matriky, urbáre, záznamy o vojenskej službe, testamenty a notárske záznamy. Nedá sa obísť ani orálna história na kilometre vzdialená suchopárnosti a konvenciám. Oficiálne ukončenie kolokvia pokračovalo v živých rozhovoroch a výmene skúseností.

ZLATA MATLÁKOVÁ

Foto: Miriam Danková

 

Lenka Bartalosová (na snímke vľavo) počas vedeckej rozpravy Komunita, rodina a spoločnosť v trnavskej Knižnici Juraja Fándlyho priblížila vznik, vývoj a význam Heraldického klubu na Slovensku, a riaditeľka knižnice Trnavskej univerzity Zuzana Martinkovičová (vpravo)