Prezident SR prijal predstaviteľov Spolku slovenských spisovateľov

22.12.2013 16:40

V stredu 11. decembra 2013 prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič prijal v Prezidentskom paláci vedúcich funkcionárov, členov Predstavenstva a Kontrolnej komisie Spolku slovenských spisovateľov. Prijatie sa uskutočnilo pred piatkovým slávnostným stretnutím – Budmerickým dňom SSS pri príležitosti 90. výročia jeho ustanovenia, nad ktorým prezident prevzal záštitu.

 

Prezident Ivan Gašparovič zablahoželal reprezentantom najstaršej spisovateľskej organizácie na Slovensku k významnému jubileu: „Deväťdesiat rokov je veľmi veľa v živote takejto organizácie. Ste dobrými pokračovateľmi diela tých, ktorí Spolok slovenských spisovateľov zakladali.“ Konštatoval, že spisovatelia boli v slovenských dejinách vždy významnými činiteľmi, zapájajúcimi sa aj do riešenia najpodstatnejších spoločenských a národných otázok. Spisovateľom i Literárnemu týždenníku, ako časopisu SSS, poďakoval za podporu národnoemancipačných procesov pred vznikom i v prvých rokoch existencie samostatnej SR. Vyjadril sklamanie nad tým, že pôvodná slovenská literárna tvorba sa od roku 1989 nedočkala adekvátnej, najmä legislatívne ukotvenej podpory zo strany bývalých vlád a osobitne aj ministrov kultúry slovenskej vlády. Pripomenul, že ako predseda NR SR i ako prezident opakovane navrhoval pripraviť Zákon o knihe a vyzval zástupcov SSS, aby aj v tejto súvislosti hľadali intenzívnejšiu podporu aktivít u ministra kultúry.

Predseda SSS Miroslav Bielik sa v mene spisovateľskej delegácie poďakoval za prijatie a vyjadril potešenie, že pán prezident Ivan Gašparovič, čestný člen SSS, sa sústavne zaujíma o život slovenských spisovateľov. Pripomenul nezastupiteľnú úlohu spisovateľov pri vnímaní širokých súvislostí javov ovplyvňujúcich postoje i život ľudí v slovenskej spoločnosti a presadzovaní humanistických, demokratických a národných hodnôt. Ako uviedol, historickým príkladom tohto zodpovedného prístupu bol aj pamätný kongres Slovenských spisovateľov v roku 1936, na ktorom sa spisovatelia zjednotili na spoločných cieľoch bez ohľadu na konfesionálnu príslušnosť, politickú či ideovú orientáciu. K obdobnému spoločnému postupu slovenských spisovateľov vyzývame i v dnešných časoch pri výročí SSS, pokračoval.  Zároveň informoval prezidenta o problémoch, ktoré musí SSS riešiť v dôsledku chybných rozhodnutí predchádzajúceho vedenia a sprenevery finančných prostriedkov v AOSS, o úsilí nového vedenia SSS revitalizovať členskú základňu, činnosť odbočiek, podpore oživenia Literárneho týždenníka ako mienkotvorivého média i o viacerých aktivitách SSS pripravovaných v roku 2014.

V diskusii vystúpil aj čestný predseda SSS Jaroslav Rezník, ktorý poukázal na význam spisovateľskej inteligencie v slovenských dejinách od čias Ľ. Štúra, najmä v demokratizačných procesoch 60. rokoch prerušených normalizáciou, v ich pokračovaní po roku 1989 i v čase vzniku samostatnej SR. Prezidenta i reprezentantov exekutívy vyzval na pomoc v riešení dôsledkov konania bývalého vedenia SSS, keďže budovu na Laurinskej 2 vybudoval štát, aby slúžila slovenským spisovateľom, a nie na súkromné podnikanie. Roman Michelko, člen predstavenstva SSS a riaditeľ Vydavateľstva SSS, informoval o súčasných problémoch s vydávaním pôvodnej slovenskej literatúry a o naliehavej potrebe hľadať systémové riešenia. Štefan Cifra, predseda Kontrolnej komisie SSS, poverený s Pavlom Dinkom zostavovať Literárny týždenník, poukázal na nezameniteľný význam slovenského spisovateľského stavu v celých novodobých slovenských dejinách. Vyzdvihol jedinečné poslanie Literárneho týždenníka pod vedením jeho zakladateľa Vincenta Šabíka pred rokom 1989 i pod vedením jeho ďalších šéfredaktorov pred vznikom samostatnej SR a vyjadril poľutovanie, že SSS, vydávanie pôvodnej literatúry a osobitne aj Literárneho týždenníka nedostávajú zo strany štátu adekvátnu podporu. Člen predstavenstva SSS, historik Matúš Kučera takisto podčiarkol dnešnú úlohu slovenského spisovateľského stavu ako tvorcu morálnych hodnôt a potrebnosť jeho intenzívnej podpory – v záujme humanistického smerovania slovenskej spoločnosti.

Prezident povzbudil zástupcov SSS v ich ďalšej práci a požiadal o odovzdanie pozdravu celej spisovateľskej obci Slovenska.

Š. C.

 

 

Foto: archív Kancelárie prezidenta SR