Prezentácia knihy pri príležitosti štvrťstoročnice LK OMEGA: Nádych v tieni ĽUBOMÍRA MARETTU

03.11.2021 07:11

Prvý štvrtok v mesiaci patrí stretnutiu členov Literárneho klubu OMEGA v priestoroch Verej­nej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne tradične od jeho založenia pred 25 rokmi. Nebolo to inak ani prvý októbrový štvrtok t. r. Stretnutie sa usku­točnilo v súlade s aktuálnymi pandemickými opat­reniami, ale nič to nezmenilo na úprimnej radosti prítomných zo stretnutia. Otvorili sme 26. rok čin­nosti klubu, príjemne, možno trochu nezvyčajne, prezentáciou druhej básnickej zbierky člena ĽU­BOMÍRA MARETTU. Hudobný úvod takisto už tradične zabezpečil člen klubu, ktorý sa okrem pí­sania venuje aj hudbe. Dušan Žember aMiloš Žá­čik, známy 3 D Band. Pozvanie prijala aj redaktor­ka trenčianskeho časopisu Terajšok Lívia Slynková.

Na  fotografii (zľava): Ľubomír Maretta, Margita Ivaničková,
Janka Poláková, Štefan Gardoň-Kaštýľsky. Foto: archív autorky

Nechýbali rodičia autora otec Marián, mama EMÍ­LIA MARETTOVÁ, dlhoročná pracovníčka kniž­nice (a moja kolegyňa), ktorá zostavila výber básní, ilustrácie sú ztvorivej dielne– ako priprvej zbier­ke Brehy podmostom – autorovej netere BIANKY BABULÍKOVEJ.

Prvú zbierku sme vyprevadili medzi čitateľov v decembri 2019, „ani sme nezbadali, ako ten čas rýchlo páli“ (pokus o rým), a už je tu druhá zbierka Nádych vtieni (v tieni pandémie?). Ako bývalá kni­hovníčka mám radosť z každej novej knihy, hlavne pôvodnej slovenskej literatúry. Keď je autorom člen OMEGY, radosť je dvojnásobná. Autor si nedal dl­hú pauzu vo vydávaní, čo je dobre, lebo v zásuv­ke (alebo počítači) čakajú na vydanie ďalšie. Zbierku zhodnotila, ako aj prvú Brehy pod mostom, publicist­ka a poetka Eva Sisková. Vystihla (ako vždy) pod­statu Ľubošovej poézie: „Ľubomír Maretta je nie­len motivátor, ale aj jeden z tých, kto povýšil poéziu nad každodenný život. Vie neskutočne spájať svet IT a svet poézie.“ Autora zatiaľ dvoch básnických zbie­rok za celé roky vnímam ako kamarátskeho a skrom­ného človeka, povolaním technika, ale s dušou básni­ka. O jeho poézii platí – iba báseň unesie tajomstvo.

Nádych v tieni od Ľubomíra Marettu vyprevadili medzi čitateľov posypaním písmenkami – „Bez pís­men veta by vznikala sotva“ (báseň Málo z prezento­vanej zbierky, úryvok) – Margita Ivaničková a Šte­fan Gardoň. Pri tejto príležitosti odovzdala predsed­níčka trenčianskej odbočky SSS jubilantovi Štefano­vi Gardoňovi Kaštýľskemu čestné uznanie za pod­poru a šírenie kultúrno-literárnych tradícií. „Autor svojej druhej básnickej zbierky Nádych v tieni sa vy­nára spomedzi ostatných autorov Literárneho klubu Omega, ale aj iných autorov, ktorí sa usilujú písať poéziu. Ľubomír Maretta píše básne výlučne formou viazaného verša, čo je v radoch jeho poetických spo­luautorov skôr výnimka ako pravidlo. Nezľahčuje si tvorivú prácu prístupom niektorých ,autorovʻ, ktorí sebavedome tvrdia, že voľným veršom si môže písať, kto chce, čo chce. Z mnohodesaťročnej práce v poro­te literárnych súťaží máme s takýmito postojmi boha­té a nie práve najlepšie skúsenosti, keď sa súťažiaci domáhajú ocenení už len zato, že oni sami sú pre­svedčení o svojich poetických kvalitách. Maretta si je sebakriticky vedomý svojich versologických limi­tov i nedostatkov a nevzpiera sa s týmito výzvami po­pasovať. Posolstvo jeho básní je človečenské a har­monizujúce a vzhľadom nato, že autor je progra­mátor, aj inšpiratívne pre všetkých, ktorí sú preťa­žení technokraciou. Poézia lieči“ (M. Ivaničková).

Stretnutie v klube spojené s prezentáciou určite motivuje ostatných členov pomôcť nielen pri vyda­ní zborníka k jubileu klubu, ale vydať aj svoje poe­tické alebo prozaické práce.

JANKA POLÁKOVÁ