Pozreli ste si vyše 850 000 stránok Spolku slovenských spisovate­ľov!

10.09.2021 10:18

Vážení čitatelia, tak ako v minulom aj v tomto kalendárnom roku s potešením za­znamenávame narastajúci záujem o webo­vé stránky Spolku slovenských spisovate­ľov (SSS).

Na našich webových stránkach (www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk) sme od 1. 1. 2021 do dnešného dňa ste zazname­nali 215 452 Vašich návštev. Za celý rok 2020 to bolo 339152 návštev, čo je cca 19,5 % viac ako v roku 2019 (283 875 návštev).

Od1. 1. 2021 do dnešného dňa ste si pozreli 866 989 webových stránok SSS. Za rok 2020 ste si pozreli 1 269 886 webových strá­nok SSS, čo je o cca 14 % viac ako v roku 2019 (1 116194 webo­vých stránok).

Stránky Spolku slovenských spisovateľov vznikli 26. 6. 2013. (Počty návštev: 2013 – 21 481; 2014 – 9 4092; 2015 – 131 572; 2016 – 163 528; 2017 – 192 153 návštev; 2018 – 232 406)

Počty navštívených stránok: 2013 – 74 195; 2014 – 305 324; 2015 – 898 592; 2016 – 806 676; 2017 – 1 095 012 stránok; 2018 – 1 090 421)

Číselné údaje vychádzajú zo štatistík portálu Webnode, kde má­me zriadené stránky.

Ďakujeme vám za dlhodobú priazeň.

Navštívte naše stránky. Osobitne upozorňujeme na rubriku O nás, v ktorej nájdete materiály a diskusné príspevky z Členského zhro­maždenia SSS 2021 vrátane nového zloženia volených orgánov Spol­ku. V rubrike Vydavateľstvo SSS nájdete knižné novinky nášho vy­davateľstva vrátane kníh vydaných SSS ako vydavateľom. V rubri­ke Knižné novinky členov SSS vám uverejníme, ak ste členmi SSS, anotácie vašich knižných noviniek i starších kníh, stačí vyplniť for­mulár a odoslať nám ho (s naskenovanou obálkou knihy v prílohe). Navštívte aj rubriku Odbočky SSS, kde nájdete okrem kontaktov a odkazov na webové stránky odbočiek príspevky o regionálnych podujatiach a o literárnych súťažiach.

Veríme, že naše stránky budete radi navštevovať aj v budúcnosti. Naďalej sa budeme usilovať obohacovať ich informačne, poradenstvom v úsilí šíriť dobré meno Spolku slovenských spisovateľov a podporovať aj tvorbu a šírenie slovenskej literatúry.