FINANČNÁ ZBIERKA NA PODPORU LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA: Pomôžte zachrániť Literárny týždenník!

16.03.2021 13:31

Súčasná zložitá situácia Literárneho týždenníka (LT), ktorú spôsobilo obme­dzenie priameho predaja časopisu v dô­sledku minuloročných protipandemických opatrení, a osobitne tohtoročné rozhodnu­tie Fondu na podporu umenia (FnPU) o pridelení dotácie LT na rok 2021 vsume len 40-tis. eur, teda o 3-tis. eur nižšej, ako bola na rok 2020 (43-tis. eur), a až o tretinu nižšej, ako bola v roku 2019 (60-tis. eur), spôsobuje dlhodobo krízovú situáciu v za­bezpečení tvorby a vydávania LT v jeho dvojtýždňovej periodicite aj v roku 2021.

Z uvedených dôvodov, ako aj pre­to, že i minulý rok – ako každoroč­ne – sme museli zabezpečiť prostried­ky na udržanie rozpočtu časopisu,  vyzývame všetkých čitateľov a priaz­nivcov, aby finančne podporili Literár­ny týždenník v krízovej situácii, atak po­mohli vytvoriť podmienky na zabezpe­čenie základných nevyhnutných potrieb na jeho tvorbu, vydávanie a distribúciu i v záujme zachovať jeho dvojtýždennú periodicitu v roku 2021.

O registráciu finančnej ZBIER­KY NAPODPORU LITERÁRNE­HO TÝŽDENNÍKA, ktorá má – podľa metodiky Ministerstva vnút­ra SR(MVSR) – všeobecne prospeš­ný účel: rozvoj a ochrana duchovných hodnôt a zachovanie prírodných a kul­túrnych hodnôt, požiadala MV SR podľa zákona č. 162/2014 Z. z. o verej­ných zbierkach Kultúrno-literárna aka­démia, n. o. (KLA), ako vydavateľ Lite­rárneho týždenníka, časopisu Spolku slovenských spisovateľov.

Dobrovoľné príspevky na pod­poru Literárneho týždenníka môže­te posielať na účet číslo:

SK39 7500 0000 0040 2775 6631, ktorý KLA, n. o, podľa zákona založi­la na účel zbierky.

Zbierka trvala od 1. marca 2020 do 28. februára 2021.

O predĺžení zbierky, o ktoré požia­dame MV SR, prinesieme informácie v niektorom z budúcich LT.

Ďakujeme za podporu.

Redakcia Literárneho týždenníka

a Kultúrno-literárna akadémia, n. o.